އަބޫ މުހައްނަދުއް ސުވައިދާވީ \ އަކީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟

އަބޫ މުހައްނަދުއް ސަުވައިދާވީ \ އަބޫ މުހައްނަދު އައްސުވައިދާވީ (أبي مهند السويداوي) އެހެންނަމަކުން ނަމަ، ޙާޖީ ދާޥޫދު ނުވަތަ ޢަބްދުއްސަލާމަކީ، އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ތަނބުތަކުގެ ތެރެއިން ތަނބެއް އަދި ލީޑަރެކެވެ. އަދި އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ މުހިއްމު މަރުކަޒުތަޒުތަކާއި ޙަވާލުވެ ވަޑައިގެން ހުންނެވި ބޭކަލެކެވެ. އަދި އެއީ އަބޫ ޢަބްދުއްރަޙްމާން އަލްބައިލާވީ \ އާއި ވަރަށް އަރިސް ބޭކަލެކެވެ. ތުއްޕުޅުއިރުވެސް އަދި ޖިހާދުގައިވެސް ރަޙްމަތްތެރިންނެވެ. އަދި ޝައިޚް އައްޒަރްޤާވީ \ ގެ ވަރަށް އަރިސް ބޭކެލުންތަކެކެވެ. އަބޫ މުހައްނަދަކީ ޢިލްމުވެރި އަޅުވެރިއެކެވެ. އަދި ޢަސްކަރީ މުޙައްނިކެކެވެ. އެންމެފަހުން ހުންނެވީ އަލްއަންބާރުގެ ހަނގުރާމައާއި ޙަވާލުވެއެވެ. ޞަލީބީންގެ ޖާސޫސުންނާއި އަޢުވާނުންގެ އެތައް އަހަރެއްގެ މަސައްކަތުން މީގެ މަސްދުވަސްތަކެއް ކުރީން ޝައިޚްވަނީ ﷲގެ ޙަޟްރަތަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ. ﷲ ޝައިޚްއަށް ހެޔޮ ރަޙްމަތް ލައްވާށިއެވެ.

އަބޫ މުހައްނަދަކީ ޢަހްދުގެ މަތީގައި ޘާބިތުވެ ހުންނެވި އަދި ޢަދުއްވުންގެ ކުރިމަތީގައި ވަރުގަދަ ބޭކަލެކެވެ. އަދި ﷲގެ މުއުމިނުން ދެކެ ލޯބިވެވަޑައިގެން ހުންނެވި އެހާމެ ތަވާޟުޢުވެރި މަޑުމޮޅި ބޭކަލެކެވެ. އަޚުންނަށް އޯގާތެރި ބޭކަލެކެވެ. އަދި މުހާޖިރުންދެކެ އިންތިހާއަށް ލޯބިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭކަލެކެވެ. އެއިން މުޖާހިރެއްގެ ކިބައިން އުނދަގުލެއްވިޔަސް ކެތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭކަލެކެވެ. ފައްލޫޖާގެ ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ހަނގުރާމައިގަވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ޖެހިލުންކުޑަ ލީޑަރެއްގެ ގޮތުގައި އަދި ޝައިޚްގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރި އަޚުންނާއިއެކު ކުރިމަތިލައި، އެމީހުންގެ ޢަޒުމުވަރުގަދަ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭކަލެކެވެ. އަލްއަންބާރު ހިފުމުގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލައި އަދި އެކަމުގައި ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ. އަދި އަބޫ ޣުރައިބް ޖަލުން އަޚުން މިނިވަންކުރުމުގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލައި، ﷲގެ ވާގިފުޅާއިއެކު އެތަނުން އަސީރުން މިނިވަންކުރެއްވިއެވެ. މިފަދަ ފަހުލަވާނުން ﷲގެ ދީނަށްޓަކައި ކޮށްދެއްވާފައިވާ ކަންތައް ގަލަމަކުން ބަޔާނެއް ނުކޮށްދެވޭނެއެވެ. ﷲގެ ބަސްފުޅުން ފުއްދާލާނަމެވެ.

¢مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا£
[ ﷲ އަށް ޢަހްދުވީ ކަންތަކަށް ތެދުވެރިވީ ފިރިހެނުންތަކެއް މުއުމިނުންގެ ތެރެއިންވެއެވެ. ފަހެ، އެމީހުންގެ ތެރެއިން (ޝަހީދުވެ) އަޖަލުޖެހުނު ބަޔަކު ވެއެވެ. އަދި (ޝަހީދުވުމުގެ) އިންތިޒާރުކުރާ ބަޔަކުވެސް އެމީހުންގެ ތެރެއިން ވެއެވެ. އަދި އެމީހުންގެ އެ ޢަހްދަކަށް އެއްވެސްކަހަލަ ބަދަލެއް ނާދެއެވެ.](އަލްއަޙްޒާބް:23)

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....