ވިލާޔަތު ކިރްކޫކްގެ އަލްޙަވީޖާ އަވަށުގައި ބޮޑު މަހާސިންތާއެއް ބާއްވައިފި

އަލްޙަވީޖާގައި ބޭއްވުނު މަހާސިންތާ
އަލްޙަވީޖާގައި ބޭއްވުނު މަހާސިންތާ

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުން ވިލާޔަތު ކިރްކޫކްގެ ޙަވީޖާ އަވަށުގެ އާންމުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޮޑު މަހާސިންތާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

މި މަހާސިންތާގެ އަމާޒަކަށް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި އަދި ދަޥްލަތުގެ އެކިއެކި ކަންކަމާއިބެހޭގޮތުން މީސްތަކުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށާއި އަދި ރައްޔިތުންގެ ބޭނޫންތަކަކީ ކޮބައިކަން ދަނެގަތުމަށެވެ.

ކިރްކޫކްއަކީ ޢިރާޤުގެ ވެރިކަންކުރާ ބަޣްދާދުގެ އުތުރުން 236 ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައި އޮންނަ ބޮޑު ރަށެކެވެ. އަލްޙަވީޖާއަކީ ކިރްކޫކްގެ ވެރިކަން ކުރަމުން އައި އަވަށެވެ.

[އަލްޙަވީޖާގެ އެންމެންވަނީ ޚަލީފާ އަލްބަޣްދާދީއަށް ބައިޢަތު ހިފާފަ! އެއަވަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ދައުލަތަށް އެބައޮތް. އެއީ ކުރްދީ އަޚުން ގިނަ އަވަށެއް. އެއަޚުންތައް ދަނީ ޞަޙާބީންގެ ކަރާމާތަށް އަރަމުންދާ، ޝިރްކުކުރަމުންދާ، މުސްލިމުން ކަތިލަމުންދާ ރާފީޟީންތައް ކަތިލަމުން. ﷲ އަކްބަރު،[ ކިރްކޫކުގެ ރައްޔިތެއް ހާމަކުރިއެވެ.

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....