ވިލާޔަތު ޙަލަބްގެ މަސްލަމާގެ މައި ފެން ޕަންޕުކުރާ ސްޓޭޝަނުގައި ރޯވުމުން މަރާމާތުކޮށްފި

ވިލާޔަތު ޙަލަބްގެ ފެން ޕަންޕު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ވިލާޔަތު ޙަލަބްގެ ފެން ޕަންޕު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ވިލާޔަތު ޙަލަބްގެ ރަށެއް ކަމުގައިވާ މަސްލަމާގެ މައިގަނޑު ފެން ޕަންޕުކުރާ ސްޓޭޝަނުގައި ރޯވުމާއި ގުޅިގެން، އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ މުވައްޒަފުން ވަނީ އެ ސްޓޭޝަނަށް ބޭނުންވާ މަރާމާތުތައް ކޮށްފައެވެ.

ވިލާޔަތު ޙަލަބްގެ މީޑިއާއިން ޝާއިޢުކުރި މަންޒަރުތަކުން ފެންނަ ފަދައިން ފެން ސްޓޭޝަންވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަނދާފައެވެ. ނަމަވެސް ﷲ` ގެ ވާގިފުޅާއިއެކު އެ ސްޓޭޝަން މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ސާމާނަކާއި ބޭނުންވާ މޭސްތިރިން އިސްލާމީ ދަޥްލަތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިއީ ޠާޣޫތުންގެ އަޅުވެތިކަމުގައި އޮތް ރާއްޖެފަދަ ބިކަ ގައުމެއް ނޫނެވެ. ﷲ ` ގެ ރަޙްމަތުން މިހާރު އެ ސްޓޭޝަންވަނީ މަރާމަތުކޮށް ނިމިފައެވެ.

މިއީ އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަށުގައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ އެކިއެކި ޚިދުމަތްތައް ފަސޭހަކަމާއި އަވަސްކަމާއިއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދަޥްލަތުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކަމެކެވެ. ﷲ ` އިސްލާމީ ދަޥްލަތަށް ތަޥްފީޤުދެއްވާށި، އާމީން.

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....