ފޮޓޯ އަލްބަމް: މޫޞަލްގެ ޗާލު މަންޒަރުތައް

މޫޞަލް (موصل) އަކީ ބަޣްދާދުގެ އުތުރުން 400 ކިލޯމީޓަރެއްހާ ދުރުމިނުގައި އޮންނަ ޢިރާޤުގެ އިރުމަތީ ރަށެކެވެ. މި ރަށް އޮންނަނީ އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވިލާޔަތު ނައިނަވާގައެވެ. އަދި ތިޤްރިސް (دجلة) ކޯރުގެ ހުޅަނގު އައްސޭރި ފަށުގައެވެ. މިއީ ކުރުދިސްތާނުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި އޮންނަ މިލިއަނަކަށްވުރެ ގިނަ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ ބޮޑު އަދި އެހާމެ ޗާލު ރަށެކެވެ.

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....