އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ދިރާސީ އަހަރު ނިމި އިމްތިޙާންތައް ފެށިއްޖެ

ޚިލާފަތުގެ ހިޔާވަހިކަމުގެ ދަށުގައި ދަރިވަރުން އިމްތިޙާންތައް ހަދަނީ
ޚިލާފަތުގެ ހިޔާވަހިކަމުގެ ދަށުގައި ދަރިވަރުން އިމްތިޙާންތައް ހަދަނީ

އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގައި، ތަޢުލީމީ އަހަރުނިމި މަދަރުސާތަކުގައި އަހަރުގެ ފަހު އިމްތިޙާންތައް ބާއްވައިފިއެވެ. އެކިއެކި ވިލާޔަތްތަކުގެ ޚަބަރުތައްނެރޭ އޮފީސްތަކުން ވަނީ އެސަރަހައްދުތަކުގެ އެކި މަދަރުސާތަކުގައި އިމްތިޙާނަށް ތައްޔާރުވާތަނާއި، ދަރިވަރުން އިމްތިޙާން ހަދަމުންގެންދާ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯތައް ޢާއްމުކޮށްފައެވެ. މިޚަބަރުގައި މިހިމަނާލަނީ ނައިނަވާ، ފަލޫޖާ އަދި ކިރްކޫކް ވިލާޔަތްތަކުން ނެރުއްވާފައިވާ ފޮޓޯތަކެކެވެ. އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީސްތަކުންނަށްވަނީ އެމީހުންގެ ދަރީން ހެޔޮގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތު ކުރެވޭނެ މަގުފަހިވެ، ހެޔޮގުގައި އިސްލާމީ ޙުދޫދުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމު އުނގެނުމަށް މަގު ތަނަވަސްވެފައެވެ. އިބްތިދާއީ މަރުހަލާގެ އިތުރުން ޘާނަވީ އަދި މަތީ ޘާނަވީއާއި ޖާމިޢީ މަރުހަލާގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތުތައްވަނީ ފަހިވެފައެވެ.

އެހެން ކާފަރު ޠާޣޫތީ ނުވަތަ މުރުތައްދު ސަރުކާރުތަކުގެ ނިޡާމްތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނާ ޚިލާފަށް، އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ދަރިވަރުން ކާފަރުންގެ ބާޠިލް ޢަޤީދާތަކާއި ފަލްސަފާތައް ކިޔަވާކަށް ނުޖެހެއެވެ. މީގެ އަހަރެއްހާ ދުވަސްކުރިން، ﷲ`ގެ ފަޟްލުވަންތަކަމާއި އިރާދަފުޅުން، އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ތަޢުލީމީ ވުޒާރާއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަންހަޖެއްގެ މައްޗަށް ކިޔަވައިދޭންވަނީ ފަށައިފައެވެ. އެމުޤައްރަރަކީ އިސްލާމީ ޢަޤީދާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ޝާމިލް މަންހަޖެކެވެ. އެއީ ކީރިތި ޤުރުއާނާއި، ޙަދީޘްއާއި، ޢަރަބި ބަސް، އިނގިރޭސި ބަސް، އިސްލާމީ ޢަޤީދާ، ހިސާބު، ސައިންސް، ވިޔަފާރި ފަދަ އެކިއެކި މާއްދާތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ މަންހަޖެކެވެ.

އިމްތިޙާން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ވަރަށްވެސް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެގެންނެވެ. އެހެނީ، އިމްތިޙާން ކަރުދާސްތައް ތައްޔާރުކޮށް، ރަނގަޅަށް އިމްތިޙާން ކަރުދާސްތައް ރައްކާކުރެވި، އިމްތިޙާން ހަދަން އަންނަ ދަރިވަރުންނަކީ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް އެދަރިވަރުންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ނިޡާމް ކަނޑައެޅި، ވަކި ވަޤުތުތަކަކު އިމްތިޙާންފެށި، ދޭދޭ ދަރިވަރުންނަށް މަކަރުނުހެދޭނެ ގޮތަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ކުދިންވަކިކުރެވޭ ޙާލުގައި އިމްތިޙާން ހަދަން ބޭތިއްބި، ވަކި ވަޤުތަކުން ނިންމައި، އިމްތިޙާން ކަރުދާސްތައް އަތުލެވި، ހެކިވެރިންގެ ޙާޟިރުގައި އިމްތިޙާން ކަރުދާސްތައް ބަންދުކުރެވޭފަދަ ގޮތަކަށް ރޭވިފައިވާކަމާއި ފުރިހަމަ ނިޡާމެއްވަނީ ޤާއިމްކުރެވިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެނީ އިމްތިޙާން ކަރުދާސްތަކުގައި ހިމެނިފައިވާ ސުވާލުތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކަމެވެ. ރާއްޖެއިން ޢަރަބި ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި ކިޔަވާފައިވާ ދަރިވަރުން ބުނާ ގޮތުންނަމަ، އެއީ އެމީހުން ހަދާފައިވާ އިމްތިޙާންތަކަށްވުރެވެސް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ އިމްތިޙާންތަކެކެވެ. އެންމެހާ ޙަމްދެއްވަނީ ﷲ އަށެވެ.

މިއީ އިސްލާމީ ދަޥްލަތަށް ތިމާގެ އާއިލާއާއެކު ހިޖްރަކުރަން އެދޭ ކޮންމެ މުޥައްޙިދަކަށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށްވެސް އުފާވެރި ޚަބަރެއްކަން ކަށަވަރެވެ. ﷲ` އިސްލަމީ ދަޥްލަތު އެއިލާހުގެ ދީންމަތީ އިތުރަށް ފައިތިލަ ޘާބިތުކުރައްވާ އެތަނަށް ހިޖްރަކުރުމުގެ މަގު ހުރިހާ އަޚުންނާއި އުޚްތުންނަށް ފަހިކުރައްވާށިއެވެ.

« 1 of 4 »

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....