ވިލާޔަތުލް ޚައިރުގައި ބިލްބޯޑްތަކާއި ޢަލާމާތްތަކާއި ނިޝާންތައް ތައްޔާރުކުރުން

ބިލްބޯޑު ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގައި
ބިލްބޯޑު ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގައި

ވިލާޔަތުލް ޚައިރުގެ ޚަބަރުތައް ނެރޭ އޮފީހުން، ބިލްބޯޑްތަކާއި ޢަލާމާތްތަކާއި ނިޝާންތައް ތައްޔާރުކުރާ ވޯކްޝޮޕެއްގެ މަސައްކަތް ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯ ތަކެއް ޢާއްމު ކޮށްފިއެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި، އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ފުލުހުން ބޭނުންކުރާ ބައެއް ނިޝާންތަކާއި އިމާމް އިބްނުލް ޤައްޔިމްގެ މިސްކިތުގެ ނަމުން ނަންދެވިފައިވާ މިސްކިތެއްގެ ނަންބޯޑަކާއި، އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދިދަ ޖަހާފައިވާ ބޮޑު ބިލްބޯޑެއްވެސް ތައްޔާރުކުރެވިގެންދާ ފޮޓޯތައް ހިމެނެއެވެ.

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....