ފޮޓޯ އަލްބަމް: ވިލާޔަތުލް ޚައިރުގެ ބިމުގެ ދިރުން

ނަޢަމްސޫފިތަކެއް ކާނާހޯދަން މަަސައްކަތްކުރަނީ
ނަޢަމްސޫފިތަކެއް ކާނާހޯދަން މަަސައްކަތްކުރަނީ

ވިލާޔަތުލް ޚައިރުގެ ޚަބަރުތައް ނެރޭ އޮފީހުން، އެވިލާޔަތުގެ ބިމުގެ ދިރުން ދައްކައިލައިފިއެވެ. އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ބިމުގައި ނަޢަމްސޫތްޕާއި ތަފާތު ވައްތަރުގެ ދޫނިސޫފާސޫފިވެސް ގެންގުޅެއެވެ. އެގޮތުން ބަކަރިއާއި، ގެރި، އަދި ޖަމަލުގެ އިތުރުން ޙިމާރާއި، އަސް، އަދި އަސްދޫނިވެސް ހިމެނެއެވެ.

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތަކީ، ކުފުރުގެ ނިޒާމުތަކުގެ ދަށުގައި އަޅުވެތިވެފައިވާ ދަޥްލަތްތަކާއި ޚިލާފަށް ޢަދުލް އިންޞާފުގެ ޝަރީޢަތް ތަންފީޛުކުރެވެމުން އަންނަ ހަމައެކަނި ދަޥްލަތެވެ. ދިރިއުޅުން އާރާސްތުކުރަން އެދޭ މުސްލިމަކަށް އަދި ކާފިރަކަށްވެސް މިއަށްވުރެ ހިތްގައިމު އުފާވެރި އަދި އަމާން ދުނިޔަވީ މަންޒިލެއް މިއަދަކު ނެތްކަންދަނެ އެބިމަށް ހިޖުރަކުރުމަށް ޢަޒުމް ކަނޑަނައަޅަންވީ ފަހެ ކީއްވެތޯއެވެ؟

« 1 of 2 »

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....