ވިލާޔަތުލް ފައްލޫޖާގެ މަގުތަކުގައި ގަސް އިންދައި ޒީނަތްތެރިކުރުން

ވިލާޔަތު ފައްލޫޖާގައި ގަސް އިންދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ވިލާޔަތު ފައްލޫޖާގައި ގަސް އިންދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވިލާޔަތްތަކުގެ މަގުތައް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށްޓަކައި ޚިލާފަތުގެ މުނިސިޕަލްޓީން އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން މަގުތަކުގައި ކުރެވެމުން އަންނަ އެކި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މަގުތައް ހެދުމާއި، މަރާމާތުކުރުމާއި، މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅުމާއި، ހިނގާއި އުޅޭ މީހުންނަށް ފަސޭހަ ކުރުމަށް ގާއެޅުމާއި، މަގުތައް ޒީނާތްތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރުން، މަގުމަތިންދާ މީހުންނަށް ނަޞޭހަތްތެރިވުމުގެ ގޮތުން ބިލްބޯޑްތަކުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އާޔާތްތަކާއި ނަބަވީ ނަޞޭޙަތްތަށް ލިޔެވި މަގުތައް އިސްލާމީ ފޭރާމުން ޖަރީކުރެވެއެވެ.

މި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ގަސް އިންދައި ޒީނަތްތެރިކުރަމުން އަންނަ މަންޒަރުތައް ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯތަކެއްވަނީ ވިލާޔަތުލް ފައްލޫޖާގެ މީޑިއާއިން ޝާއިޢުކުރައްވާފައެވެ. ﷲ އިސްލާމީ ޚިލާފަތަށް ފުރިހަމަ ނަޞްރަކުން ނަޞްރެއްދެއްވާއި މުސްލިމުންނަށް އެބިމަށް ހިޖްރަކުރުމުގެ މަގުތަނަވަސް ކޮށްދެއްވާށިއެވެ. އާމީން!

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....