އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި ފިރިހެނުންތަކެއް މަތިން ވައްޓާލައި ޙުކުމް ތަންފީޒުކޮށް މަރާލައިފި

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި މީހުން މަތިން ވައްޓާލަނީ
އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި މީހުން މަތިން ވައްޓާލަނީ

ވިލާޔަތު ނައިނަވާގައި އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި 3 ފިރިހެނެއްގެ މައްޗަށް މަރުގެ ޙައްދު ޤާއިމްކޮށްފިއެވެ. ލޫޠު ^ ގެ ޤައުމުގެ ކާފަރުންގެ މި ނުބައި ޢަމަލު ހިންގި މީހުންގެ މައްޗަށް ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރެވުނީ، އުސް އިމާރާތެއްގެ މަތިން ވައްޓާލައިގެންނެނެވެ.

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރެވޭ މަންޒަރު ބެލުމަށްޓަކައި ނައިނަވާގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން އެއްވެފައި އޮތެވެ. 3 މުޖުރިމުން ވައްޓާލެވުނީ ކަނުބަނުމަށްފަހު ބޯ ކޮޅުވަތަށެވެ.

ލޫޠު ^ ގެ ޤައުމުގެ މީހުންގެ ޢަމަލު ހިންގާ މީހުންނަށް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އޮތީ މަރުގެ ޙުކުމް ކަމާއިމެދަކު ޞަޙާބީންގެ މެދުގައިވެސް އިޚްތިލާފެއް ނެތެވެ. އަދި އުއްމަތުގެ ސަލަފުއްޞާލިޙުންވެސް ވަނީ މިކަމަށް އިޖުމާޢުވެފައެވެ.

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....