އަލްބަޔާން ރޭޑިއޯގެ ޚަބަރުތައް (9 ރަމަޟާން 1437ހ)

bayanRadio-dhivއަލްބަޔާން ރޭޑިއޯގެ ޚަބަރުތައް

9 ރަމަޟާން 1437ހ.

މުހިއްމު ސުރުޚީތައް:

  • އަންބާރު ވިލާޔަތުގެ ރަމާދީގެ އިރުހުޅަނގުން އަލްބު ރިޝާހްގައި ތިބި ޞަފަވީންނާއި އެމީހުންގެ ލަޝްކަރު ފުނުޑާލުމަށްފަހު މުޖަހިދުންވަނީ ޖަރައިޝީ ސަރަހައްދާ ހަމައަށް ކުރިއަށް ވަދެގަނެފައެވެ.
  • މުޖާހިދުންވަނީ ޞަޙާވަތުގެ ލަޝްކަރުތަކާއި އިލްޙާދު ކުރުދީން ޙަލަބުގެ ރަށްފުށު ހިސާބުތަކަށް ދިންހަމަލާތަކަކަށް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ހުރަސްއަޅާ އަދި ޙަލަބުގެ އިރުމަތީ ރަށްފުން އިތުރު 2 އަވަށްވަނީ ދަޥްލަތުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައެވެ.
  • ވިލާޔާތު ފައްލޫޖާގެ ޝުހަދާ އަވަށުގެ ކޮޅުން މުޖާހިދުންވަނީ 2 އިސްތިޝްހާދި ހަމަލައެއްދީ ޞަފަވީންގެ ސިފައިންނާއި ރާފިޟީންގެ ހަނގުރާމަވެރިންނަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދީފައެވެ.
  • ވިލާޔަތު ދިލްޖާގެ މަޚްމޫރުގެ ހުޅަނގުން މުޖާހިދުންވަނީ ޞަފަވީންނަށް އަމާޒުކޮށް އިސްތިޝްހާދީ ހަމަލާއެއް އަމާޒުކޮށްފައެވެ.
  • ވިލާޔަތު ހަމާގައި ރައްގާއާއި އަތިރިއްޔާ ދެމެދުގައިވައި ނުޞައިރީންގެ ގިނަ ޗެކްޕޮއިންޓްތަކަކަށް މުޖަހިދުންވަނީ ހަމަލާތައް އަމާޒުކޮށްފައެވެ.

ވިލާޔަތު އަންބާރު:
ވިލާޔަތު އަންބާރުގެ އުތުރާއި އުތުރުހުޅަނގު ރަމާދީގައި މުޖާހިދުންވަނީ ޞަފަވީންނާއި ޞަޙަވާތުންގެ ބާރުދަށުގައިވާ ސަރަހައްދުތަކަށް ބޮޑެތި ހަމަލާތަކެއް ދީފައެވެ. އަދި ވަރުގަދަޔަށް ހިނގި ކުރިމަތިލުންތަކުގައި މުޖާހިދުންވަނީ އަލްބު ރިޝާހްގެ ސަރަހައްދު އެއްކޮށް މުޖާހިދުންގެ ބާރުގެ ދަށައް ގެންގޮސްފައެވެ. އަދި މިކުރިމަތިލުންތަކުގައި ދުޝްމަނުންގެ ގިނައަދަދެއްގެ ސިފައިން މަރާލައި، އެމީހުންގެ 11 އުޅަނދެއް ރޯކޮށްލާފައެވެ. އަދި ޣަނީމާގެ ގޮތުގައި ގިނަ ހަތިޔާރާއި ވަޒަނުގެ އިތުރުން 5 ހަމަރ ވަނީ ހޯދާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އުތުރު ރަމާދީގެ އަލް ޖަރަޔީޝީ ސަރަހައްދުގައި ޚިލާފަތުގެ ސިފައިން ޞަފަވީންނާއި ރަފިޟީންގެ ގިނަ ބެރެކްސް ތަކާ މަރުކަޒުތަކަށް ދިން ހަމަލާތަކުގެ މުރުތައްދުންގެ 30 މީހުންވަނީ މަރާލާފައެވެ. އަދި މުޖާހިދުންވަނީ އެސަރަހައްދުގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑު ބޭސް މުޖާހިދުންގެ ބާރުގެދަށައް ގެނެސް އެސަރަހައްދުގައި ހުރި ގިނަ ބެރެކްސްތަކެއް ހަލާކުކޮށްލާ 5 އުޅަނދު ރޯކޮއްލާ އަދި ޣަނީމާގެގޮތުގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހަތިޔާރާއި ވަޒަން ހޯދާފައެވެ.

ވިލާޔަތު ޙަލަބް:
ޞަޙަވާތުގެ މުރުތައްދުންވަނީ ނަޞާރާ ކޯލިޝަންގެ ޖެޓުތަކުގެ އެހީގައި ތައިލް ބައްތަލް އަވަށައް ހަމަލާދޭން މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. އެތައް ގަޑިއިރުތަކެއް ވަންދެން ކުރިޔަށް ދިޔަ ހަމަލާ ބަދަލުކުރުމުގައި މުޖާހިދުންވަނީ މުރުތައްދުންގެ ހަމަލާ ނާކާމިޔާބުކޮއްލާ މައިން ވަޅުގަނޑުތަކާ ދިމާލަށް ފައްސާލާފައެވެ. މީގެތެރެއިން އެއްބައި މައިންތައް އެމީހުންގެ މަށްޗައް ގޮވާ ޓޭންކެއްވަނީ ހަލާކުވެފައެވެ. އަނެއްބައި މުރުތައްދުންވަނީ ނާކާމިޔާބާއެކީ ފިލާ ރައްކާވެފައެވެ.

އިލްޙާދު ކުރުދީންވަނީ ރޫސީންގެ ޖެޓުތަކުގެ އެހީގައި އުތުރު ރަށްފުށުގައި އޮންނަ ތައިލް ޤަރާހްއަށް ހަމަލާދީ ވަދެގަންނަން މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. ރޫސީގެ ޖެޓުތަކުންވަނީ އެސަރަހައްދަށް މިސައިލްއާއި ކްލަސްޓަރ ބޮން ބޭނުންކޮށްގެ 52 ވައިގެ ހަމަލާ ދީފައެވެ. ނަމަވެސް މުޖާހިދުންވަނީ މިހަމަލާ ނާކާމިޔާބު ކޮށްލާ އެމީހުން 6 މީހަކު މަރަލާ 15 މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މުޖާހިދުންވަނީ އުތުރު ރަށްފުށުގެ ދެ އަވަށެއްކަމަށްވާ ޖަގީ އަދި މަޢަސަރިނިއްޔާ އަލުންއަނބުރާ ދަޥްލަތުގެ ބާރުގެ ދަށައް ގެނެސްފައެވެ.

ވިލާޔަތު ދިޖްލާ:
އަހަރުމެންގެ އަޚް އަބޫ ތުރާބް އަލް އަންސާރީ ވަނީ ހުޅަނގު މަޚްމޫރުގައި ޞަފަވީންނާއި ރަފިޟީންގެ ލަޝްކަރުތަކަށް އަމާޒުކޮށް އިސްތިޝްހާދީ ހަމަލާއެއްދީފައެވެ. މިހަމާލާގައި އެމީހުންގެ ގިނަބަޔަކުވަނީ މާރާލެވިފައެވެ. އަދި އެޔަށްފަހު އެސަރަހައްދަށް މުޖާހިދުން ދިން ހަމަލާތަކުގައި 1 ޓީ-52 ޓޭންކަރަކާއި މީހުން އުފުލާ އުޅަނދުތަކެއްވަނީ ހަލާކުކޮށްލާފައެވެ. މާތް ﷲ އަހަރުމެންގެ އަޚާގެ ޝާހާދަތު ޤަބޫލްކުރައްވާށި.

ވިލާޔަތު ހަމާ:
ހަމާގައި ރައްޤާއާއި އަތިރިއްޔާ ދެމެދުގައިވައި ނުސައިރީންގެ ގިނަ ޗެކްޕޮއިންޓްތަކަކަށް މުޖަހިދުންވަނީ ހަމަލާތަކެއްދީ އެމީހުންގެ ގިނަ ސިފައިންތަކެއް މަރާލާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޓޭންކަރަކާއި ބީއެމްޕީއެއް ވަނީ ހާލާކުކޮށްލާފައެވެ. އަދި މުޖާހިދުންވަނީ ޣަނީމާގެ ގޮތުގައި ވޮޒްޑިކާ ޓޭންކަރަކާއި، ބީއެމްޕީއެއްގެ އިތުރުން ހަތިޔާރާއި ވަޒަން ހޯދާފައެވެ.

ވިލާޔަތު ޚައިރް:
އަރުމެންގެ އަޚް އަބޫ ޚާލިދް އަލް އިންގޫޝީ ޚައިރު އަވަށުގެ ޕެނަރޯމާ ޗެކްޕޮއިންޓަކުގައި ތިބި ނުޞައިރީންގެ ބައިގަނޑަކަށް އަމާޒުކޮށް އިސްތިޝްހާދީ ހަމަލާއެއްދީފައެވެ. މިހަމަލާއަށް ފަހު މުޖާހިދުންވަނި އެޗެކްޕޮއިންޓަށް ހަމަލާދީފައެވެ. މާތް ﷲ އަހަރުމެންގެ އަޚާގެ ޝާހާދަތު ޤަބޫލްކުރައްވާށި.

ވިލާޔަތު ބަރަކާ:
ގަހްތާނިއްޔާ ސަރަހައްދުގައި ކުރުދީންގެ އުޅަނދެއްގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލައިގެން ދިން ހަމަލާގައި ވަނީ އެކަކު މާރާލާ އަނެކަކު ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަހަމްކޮށްލާފައެވެ.

ވިލާޔަތު ދަޔާލާ:
ޚިލާފަތުގެ ލަޝްކަރުން މެދު އަދި ލުއި ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން ޚާން ބަނީ ސާދުގެ އަންބަކިއްޔާ ސަރަހައްދުގައި ޞަފަވީންގެ އުޅަނދަކަށް ހަމަލާދީ އެމީހުންގެ 2 މީހުންވަނީ މަރާލާފައެވެ.

ވިލާޔަތު ބަރަކާ:
ގަހްތާނިއްޔާ ސަރަހައްދުގައި ކުރުދީންގެ އުޅަނދެއްގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލައިގެން ދިން ހަމަލާގައި ވަނީ އެކަކު މާރާލާ އަނެކަކު ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަހަމްކޮށްލާފައެވެ.

ވިލާޔަތު ފުރާތު:
ޚިލާފަތުގެ ސިފައިންވަނީ ހާދިޘާ ސަރަހައްދުގައި ޞަފަވީންނާއި ޞަޙަވާތުން އެއްވާ ހިސާބުގަނޑަކަށް ބަރު ހަތިޔާރުބޭނުންކޮށްގެ ގިން ހަމަލާތަކެއްދީފައެވެ. އަދި ހާދިޘާ ޑޭމްއާއި ސަކްރަން ގެ ދެމެދުގައިވާ މަގުގައި ޞަފަވީންގެ ޓްރަކެއްގައި އެއްޗެއްގޮއްވާލާ އޭގާއިތިބި އެންމެންވަނީ މާރާލާފައެވެ.

ވިލާޔަތު އުތުރު ބަޣްދާދު:
ޚިލާފަތުގެ ސިފައިންވަނީ ރަފިޟީންގެ ލަޝްކަރެއްގެ އިސް ކޮމާންޑަރުކަމަށްވާ އައްމާރު އަލް އައްޒަވީއަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލާފައެވެ. މިހަމަލާ ދީފައިވަނީ ރާފިޟީންގެ ސަރުކާރުން އޭނަޔާ މަޤާމް ހަވާލުކުރިތާ ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅޭއްގެ ތެރޭގައެވެ.

ވިލާޔަތު ސައިނާއި:
މުޖާހިދުންވަނީ އަބޫ ރިފާ ޗެކްޕޮއިންޓެއްގައި މިސްރުގެ މުރުތައްދު ލަޝްކަރަށް ނިސްބަތްވާ ވައިޕީއާރު އުޅަނދެއްގައި އެއްޗެއްގޮއްވާލާ، އެއުޅަނދާއި އޭގައި ތިބިހާ ބަޔެއްގެ ދުވަސްވަނީ ދުއްވާލާފައެވެ.

ފްރާންސް:
ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދެއް ވަނީ ޕެރިސްގެ ލެސް މިޔުރެކްސް ސަރަހައްދު ނައިބު ޕޮލިސް ޗީފްއާއި އަދި ޕޮލިހުގައި އުޅޭ އޭނާގެ އަންހެނުންގަޔަށް ވަޅިހަރާ މަރާލާފައެވެ. މިހަމަލާއަށްފަހު އެއަޚާވަނީ ޝަހީދުވެގެން ގޮސްފައެވެ. ﷲ އެއަޚާ ޝަހީދުންގެތެރޭގައި ޤަބޫލްކުރައްވާށި.

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....