އަލްބަޔާން ރޭޑިއޯގެ ޚަބަރުތައް (14 ރަމަޟާން 1437ހ)

bayanRadio-dhivއަލްބަޔާން ރޭޑިއޯގެ ޚަބަރުތައް

14 ރަމަޟާން 1437ހ.

މުހިއްމު ސުރުޚީތައް:

  • ވިލާޔަތު އިރުމަތީ ޤަލަމޫންގައި ޞަޙަވާތުން ކުރިޔަށް ޖެހެމަށްޓަކައި ދިން ހަމަލާއަކަށް މުޖާހިދުން ރައްދުދީ، ޤަރްޔަތައިންގެ އުތުރު އިރުމަތީގައި ނުޞައިރީންގެ ސަރަހައްދުތަކަށް ހަމަލާދީ ވިލާޔަތު ދިމިޝްގްގެ ޤާދިފާ ސަރަހައްދުގައި އިސްތިޝްހާދީ ހަމަލާއެއްދީފި.
  • ވިލާޔާތު ފައްލޫޖާގައި ހޮސްޕިޓަލްކައިރީ ހިނގި ވަރުގަދަ ކުރިމަތިލުންތަކުގައި ޞަފަވީންނާއި ރަފިޟީންގެ 70 އަށް ވުރެ ގިން މީހުން މަރާލައިފި.
  • ވިލާޔަތު އަންބަރުގައި ރަމާދީގެ އުތުރު ހުޅަނގުން އަލްބު އަސަފް ޑޭމްއަށް ވަދެގަންނަން އުޅުނު ރާފިޟީންނަށް ދިން ހަމަލާގައި އެމީހުންގެ ސްވޮޓް ގެ އެތައް ބަޔަކު މަރާލައިފި.

ވިލާޔަތު ދިމިޝްޤް:

އުތުރު ޤަލަމޫންގައި މައުންޓް އަފާއީ އާއި، މައުންޓް ދަބާޢަ އާއި ނަޤަބާ ހިލް ގައިވާ މުޖާހިދުންގެ ސަރަހައްދުތަކަށް މުރުތައްދު ޞަޙަވާތުން އަނެއްކާވެސް އަރައިގަންނަން މަސައްކަތްކޮށްފިއެވެ. މިހަމަލާގެ ރައްދުގައި މުޖާހިދުންދިން ހަމަލާތަކުގައި 24 މުރުތައްދުން މަރާލާފައިވާއިރު ބާކީ ތިބި މުރުތައްދުންވަނީ ނާކާމިޔާބާ އެކީ ފިލާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޣަނީމާގެގޮތުގައި ތަފާތު ވައްތަރުތަކުގެ ހަތިޔާރުވަނީ މުޖާހިދުންނަށް ލިބިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މުޖާހިދުންގެ ފައުޖަކުންވަނީ ޤަރްޔަތައިންއާއި ހާރް ޕެލަސްގެ ދެމެދުގައި މަގު ހުރަސްކުރަންއޮންނަ މަގުގައި މަޑުކޮށްގެން ތިބި ނުޞައިރީންގެ ލަޝްކަރާ ހަމަޔަށް ސިއްރުން ވާސިލްވެ ކުއްލިހަމަލާޔެއްދީ އެމީހުންގެ 15 މީހަކު މަރާލާފައެވެ. އަދި މުޖާހިދުންގެ ފައުޖުވަނީ ސަލާމަތުން އެނބުރި އައިސްފައެވެ.

ދިމިޝްޤްގެ ޤާދިފާ ޗެކްޕޮއިންޓެއްގައި ނުޞައިރީ ލަޝްކަރުގެ އިސް ކޮމާންޑެރެއްކަމަށްވާ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޢަލީ އޭނާގެ 2 އެހީތެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދަކުވަނީ އިސްތިޝްހާދީ ހަމަލާއެއްދީފައެވެ. އެއަޚާވަނީ މުރުތައްދުންގެ ޤްރޫޕެއްގެ ތެރެއަށްވަދެ ބެލްޓް ގޮއްވާލާފައެވެ. މާތްﷲ އެއަޚާ ޝަހީދުންގެތެރޭގައި ލައްވާށި.

ވިލާޔަތު ފައްލޫޖާ:

ފައްލޫޖާގެ ހޮސްޕިޓަލް ކައިރިން ހިނގި ވަރުގަދަ ކުރިމަތިލުންތަކިގައި މުޖާހިދުންވަނީ ޞަފަވީ އަދި ރާފިޟީންގެ 50 މީހުން މަރާލާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން 4 ހަމަރ ވެސް ވަނީ ހަލާކުކޮށްލާފައެވެ. އަދި ފައްލޫޖާގެ ޤައިމްޤަމިއްޔާގައި ދިން އިސްތިޝްހާދީ ހަމަލާތަކެއްގައި މުރުތައްދުންގެ 20 މީހަކުވަނީ މަރާލާފައެވެ. މާތްﷲ އެއަޚުންނަކީ ޝުހަދާއިންކަމުގައި ޤަބޫލްކުރައްވާށި.

ވިލާޔަތު އަންބަރު:

ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ އުތުރުހުޅަނގު ރަމާދީގެ ޝާމިއްޔާ ސަރަހައްދަށް ރާފިޟީންދިން ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކަކަށް ކުރިމަތިލާ މުރުތައްދުންގެ 40 ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރާލާ އެމީހުންގެ އެތަށްބަޔަކު ޒަހަމްކޮށްލާފައެވެ. ބާކީތިބި މީހުންވަނީ ލިބުން ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއާއިއެކު ފިލައިގެންގޮސްފައެވެ. މިހަމަލާތަކުގައި މުޖާހިދުންވަނީ ޓްރޫޕް ކެރިއަރެއްގެ އިތުރުން ފުރެންދެން ހަތިޔާރުހުރި ޓްރަކެއް ޣަނީމާގެގޮތުގައި ހޯދާފައެވެ.

މީގެއިތުރުން އަލްބު އަސްފް ސަރަހައްދުގައި އެންޓި އެއަރކްރާފްޓް ރޮކެޓަކުންވަނީ ޞަފަވީންގެ ހެލިކޮޕްޓަރެއް ވައްޓާލާފައެވެ.

ވިލާޔަތު ހަމާ:

އުތުރު ހާމާގެ ރައްފުށުން އަތްރިޔާ ސަރަހައްދުގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދެއްވަނީ ނުޞައިރީންގެ ސިފައިންގެ ގްރޫޕަކައި ހަމަޔަށްގޮސް އިސްތިޝްހާދީ ހަމަލާއެއް ދީފައެވެ. މިހަމަލާގައި ނުޞައިރީންގެ 20 މީހުންވަނީ މަރާލާފައެވެ. މާތްﷲ އެއަޚާ ޝަހީދުންގެތެރޭގައި ލައްވާށި.

ވިލާޔަތު ކަރްކުކް:

އަހަރުމެންގެ އަޚް އަބޫ ޙަފްޞާ އަލް-އަންބަރީވަނީ ތުޒް ޚުރުމަތު ސިޓީގައި ޕެޝްމެރަގާގެ މުރުތައްދުންނަށް އަމާޒުކޮށް އިސްތިޝްހާދީ ހަމަލާއެއްދީފައެވެ. އެއަޚާދިން ހަމަލާގައި ވަނީ އެމީހުންގެ ތެރެއިން އެތައް ބަޔަކު މަރާލައި ގިނައަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޒަހަމްކޮށްލާފައެވެ. މާތްﷲ އެއަޚާ ޝަހީދުންގެތެރޭގައި ލައްވާށި.

ވިލާޔަތު ޞަލާޙުއްދީން:

އަހަރުމެންގެ އަޚް ސައިފުﷲ އަލް ޢިރާޤީވަނީ އުތުރުހުޅަނގު ބާޖީގެ އަސްމިދާ ބިރިޖްގައި ސަފަވީންގެ ގާފިލާއަކަށް އަމާޒުކޮށް އިސްތިޝްހާދީ ހަމަލާއެއް ދީފައެވެ. މިހަމަލާގައި އެމީހުންގެ އެތައް އުޅަނދެއްވަނީ އޭގައި ތިބިބަޔަކާއިއެކީ ހަލާކުކޮށްލާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން 2 ރަޝިޔަން ޓޭންކަރާއި، އަބްރަމް ޓޭންކަކާއި، ހަމަރ އަކާއި ޓްރޫޕް ކެރިއަރއެއްވަނީ ގައިޑަޑް މިސައިލް ބޭނުންކޮށްގެ ހަމަލާދީ ހަލާކުކޮށްލާފައެވެ. އަދި އެހެން ބުލްޑޯޒަރެއްވަނީ ގޮވާ އާލާތެއްބޭނުންކޮށްގެން ހަމަލާދީ ހަލާކުކޮށްލާފައެވެ.

އަދިވެސް މުޖާހިދުންވަނީ މަޚާޒިން ބްރިޖާއި، ސުކަރިއްޔަތް ހުރަސްކުރާ މަގާއި، ބޭޖީއާއި ހާދިތާ ދެމެދުގައިވާ އަސްމިދާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުންނަ ޞަފަވީންގެ މަރުކަޒުތަކާއި ބެރެކްސްތަކަށް އަމާޒުކޮށް އެތަކެއް ރޮކެޓާއި މޯޓަރ ތަކުން ހަމަލާދީފައެވެ.

ވިލާޔަތު ދިޖްލާ:

ރަވާލާ ޝަހަރާއި ނަޞްރު އަދި ރިޖްލާގެ ރަށްފުށު ސަރަހައްދުން މުޖާހިދުންވަނީ ޞަފަވީންނާއި ރަފިޟީންގެ ސިފައިންނަށް އަމާޒުކޮށް 10 ކަޓްޔޫޝާ ރޮކެޓާއި 40 ވުރެ ގިނަ މޯޓާރ އިން ހަމަލާދީފައެވެ.

ވިލާޔަތު ދަޔާލާ:

އިސްލާމީ ޚީލާފަތުގެ ކޮވާޓް ޔުނިޓުންވަނީ މިޤްދާދިއްޔާގެ ޝަޤްރަޤް ސަރަހައްދުގައި ރާފިޟީންގެ 2 ސިފައިންކަމަށްވާ މުރުތައްދު ލައިތް ސަލްމާން އަލް ޖުބުރީއާއި މުރުތައްދު ރަޣަދު މުޙުސިން އަލް ޖުބުރީ އަށް ހަމަލާދީ މަރާލާފައެވެ.

ވިލާޔަތު އުތުރު ބަޣްދާދު:

ތަރްމިއްޔާ ސަރަހައްދުގައި މުޖާހިދުންވަނީ ސްނައިޕަރ ބަޑިއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޞަފަވީންގެ ސިފައިންގެ މީހަކު މަރާލާފައެވެ.

ވިލާޔަތު ބަރްޤާ:

ޚިލާފަތުގެ ލަޝްކަރުންވަނީ ބެންޣާޒީ ސިޓީގެ ސަބީރީ ސަރަހައްދުގައި މުރުތައްދު ލީބިޔާ ލަޝްކަރުގެ ޖާސޫސް ފްލައިޓަކަށް ހަމަލާދީ ވައްޓާލާފައެވެ

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....