ކުޑަކުދިންނަށް ޙާއްޞަ ދުޢާ އެޕްލިކޭޝަނެއް އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަވްލަތުން ތަޢާރަފުކޮށްފި

app
ކުޑަކުދިންގެ ދުޢާ އެޕްލިކޭޝަން

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަވްލަތުން ކުޑަކުދިންނަށް ޙާއްޞަ ދުޢާ އެޕްލިކޭޝަން އެއް ތަޢާރަފު ކުރައްވައްފިއެވެ. އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ދަޢުވަތާއި ގުޅުންހުރި މުހިއްމު ތަކެތި ޝާއިޢު ކުރައްވަމުން އަންނަ [އަލްމަކްތަބަތުލް ހިމްމަ] އިން ނެރުނު މި އެޕްލިކޭޝަންގައި ދުވާލާއި ރޭގަނޑު ކިޔުމަށް، އައިސްފައިވާ ދުޢާ ތަކުގެ ތެރެއިން 40 ދުޢާ އެއް ހިމެނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ދުޢާތައް ފަސޭހައިން ދަސްކޮށްލުމަށްޓަކައި ދުޢާ ތައް ކިޔާވާ އަޑުވެސް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

އަލްމަކްތަބަތުލް ހިމްމައިން މީގެ ކުރިންވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ޢަރަބި އަކުރުތައް ދަސްކުރެވޭނެ ފަދަ އެޕްލިކޭޝަން އެއްވެސް ތަޢާރަފް ކުރައްވާފައެވެ. އިސްލާމީ ޚިލާފަތުން އަންނަނީ މުސްލިމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަކައި ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. މި ގޮތުން 2500 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރުސްތަކާއި ޝަރުޢީ ދަޥްރާތައް މި ވޭތުވެ ދިޔަ ރަމަޟާން މަހުން ފެށިގެން މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހާއި ހަމައަށް ޚިލާފަތުގެ ޙިޞްބާއިން ބާއްވާފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިންނަށް ޙާއްޞަ ޤުރުއާން މުބާރާތްތަކާއި، ޤުރުއާން ހިތުދަސް ކުރުމުގެ އެތައް މުބާރާތްތަކެއްވެސް އިސްލާމީ ޚިލާފަތުން އަންނަނީ ބާއްވަމުންނެވެ. އަދި އިސްލާމްދީނުގެ ޢިލްމު ފެތުރުމަށްޓަކައި އެތަކެއް ފޮތެއްވަނީ ޗާޕްކޮށް ޢާއްމުކޮށް ލިބޭނެހެން މިސްކިތްތަކުގައި ބެހެއްޓި އަދި ދައުރާތަކުގައި ބަހައިފައެވެ.

އެޕްލިކޭޝަން ޑައުންލޯޑް ލިންކް: https://archive.is/zoxGW

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....