“ރަންދީނަރު އެނބުރި އައުން” – ދުނިޔެއަށް ބޮޑު އިންޤިލާބެއް އައުމުގެ ސިގްނަލެއް

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތް ވުޖޫދަށް އައުމާއެކު މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ ޠާޣޫތުތަކާއި ޠާޣޫތީ ނިޡާމުތަކާއި ޠާޣޫތުތަކަށް އަޅުކަންކުރާ ހުރިހާ ކާފަރުންނާއި އެމީހުންގެ ކުފުރުގެ މިއްލަތުގެ ވަކިތަކުން އިންސާނިއްޔަތު ސަލާމަތްކޮށް ﷲ` ގެ އެއްކައުވަންތަކަމުގެ ޙުދޫދުގެ ތެރެއަށް އެއީލާހު މާތް ކުރައްވާފައިވާ އިންސާނާ އެއިލާހު ރުއްސަވާ ސޫރާއިގައި އެނބުރި ގެނައުމަށެވެ. މިގޮތުން އިސްލާމީ ޚިލާފަތުން ކުރަން ޤަޞްދުކޮށްފައިވާ މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކާފަރުންގެ ރިބަވީ ފައިސާގެ ނިޡާމު ނައްތާލައި އިސްލާމްދީނުން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޢަދުލު އިންސާފުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ފައިސާގެ ނިޡާމުގެ މައްޗަށް އަލުން އިޢާދަކުރުމުގެ ބުރަ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ.

Advert

ﷲ` ގެ ކަލިމަފުޅު މަތިވެރިކުރެވުމަށް ކުރެވޭ ޖިހާދުގެ ތެރެއިން ކާފަރުންގެ މާލީ ނިޡާމަށްދެވޭ މިވަރުގަދަ ހަމަލާގެ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަމަކީ އިސްލާމީ ދަޥްލަތުން މާލީ ނިޡާމަށް ގެންނަން ޤަޞްދުކޮށްފައިވާ އަންނަނިވި ބަދަލެވެ. އެއީ އެއްވެސް އަގެއް ނެތް ފައިސާގެ ނޫޓުތައް ދޫކޮށްލައި ރަން ދީނާރާއި، ރިހި ދިރުހަމުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ފައިސާގެ ނިޡާމެއްގެ މައްޗަށް ދުނިޔޭގެ މާލީ ނިޡާމު އިޢާދަކުރުމެވެ. މިމަސައްކަތް ކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމުގެ އިޢުލާން އިސްލާމީ ޚިލާފަތް ވުޖޫދަށް އައުމާއެކު ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އިސްލާމީ ދަޥްލަތް ވުޖޫދަށް އައުމަށްފަހު އަހަރެއްވެފައިވަނިކޮށް އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ އަލްޙަޔާތު މީޑިއާއިންވަނީ މުޥައްޙިދުންގެ ހިތްތައް އުފަލުން ފޮޅި ލޯތަކުން ކަރުނައިގެ ކޯރުތައް ބަނޑުންކޮށް ދޫތަކުން ﷲ` ޙަމްދުޘަނާ ކިޔާޙާލު، ބިމަށް ތިރިވެ ޝުކުރުވެރިކަމުގެ އިހުސާސްތައް ބަނޑުވަމުންދާ ޙާލުގައި އެއިލާހަށް ސަޖަދަކުރުމަށް މެދުވެރިކުރުވި އުފާވެރި ޚަބަރެއް ގެނެސްދީފައެވެ. އެއީ ‘ދަ ރިޓާރން އޮފް ދަ ގޯލްޑު ދީނަރު’ (ރަން ދީނާރު އެނބުރި އައުން) މިނަމުގެ މައްޗަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ޑޮކިއުމެންޓްރީ އެއް ޢާއްމު ކޮށްގެންނެވެ. އެއީ އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ތެދުވެރިކަމާއި އެޚިލާފަތުގެ އިޚްލާޞްތެރިކަން މުޅި ދުނިޔެއަށް ހާމަކޮށްދޭ ޑޮކިއުމެންޓަރީ އެއްގެ އިތުރުން ރަންދީނާރާއި ރިހި ދިރުހަމް ވުޖޫދަށް ގެނައުމާއި ފައިސާގެ ނިޡާމަށް ގެންނަން އިޢުލާންކުރެވިފައިވާ މަޝްރޫޢުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައިވާ ކަމުގެ ހެޔޮ ޚަބަރު އެކުލެވޭ ޑޮކިއުމެންޓަރީއެކެވެ.

gold

ރަނާއި ރިހީގެ މައްޗަށް ފައިސާގެ ނިޡާމު އިޢާދަ ކުރުމޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ މާނަ ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް ނޭނގޭނެއެވެ. އަދި އެއްވެސް އަގެއް ނެތް ކަރުދާސް ނޫޓުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ މާލީ ނިޡާމެއް އައިސްފައިވާ ގޮތެއްވެސް ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް ނޭނގޭނެއެވެ. އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ މައި މީޑިއާ މުއައްސަސާ ކަމުގައިވާ ‘އަލްޙަޔާތު މީޑިއާއިން’ ނެރެފައިވާ މިވީޑިއޯގައި މިކަންކަން ވަރަށް ފަސޭހައިން ދެނެގަނެވޭނެ ގޮތަކަށް އެމަޢުލޫމާތު ހުށައަޅައިދީފައިވެއެވެ. ﷲ` ގެ މަތިވެރި ކަލާމްފުޅުން ފައިސާގެ ނިޡާމު އޮތް ގޮތް ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި ތާރީޚީ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މާލީ ނިޡާމު ބިނާވެފައިވާ ގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އެއަށްފަހު މިހާރު މިއޮތް ނިޡާމު އައިސްފައިވާ ގޮތާއި، އޭގެ މަންފާ ޙާޞިލްކުރާ ކާފަރުންނާއި ޠާޣޫތުންނާއި މުނާފިޤުންގެ ވާހަކަތައް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެއަށްފަހު އިސްލާމީ ޚިލާފަތުން އެކަންކަމާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ، ކާފަރުންނަށް އިންތިހާއަށް ނުރައްކާތެރި، އިންސާނިއްޔަތަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ މިއަގުހުރި މަސައްކަތުން ﷲ`ގެ އިޛުނަފުޅާއެކު ނުކުންނާނެ ނަތީޖާތައް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެނަތީޖާއަކީ ރިބާގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ފައިސާގެ ނިޡާމު ނައްތާލެވުމެވެ. އަދި އެނިޡާމުގެ ދަށުގައިވާ ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ އާރާއިބާރު ކެނޑި މުޅި ކާފަރު އުއްމަތް ވިއްސިވިހާލިވެގެންދާނެ ފަދަ އިންޤިލާބެއް އައުމެވެ. އަދި މުސްލިމުންނަށް އެމީހުންގެ ބާރު އަލުން އިޢާދަވުމެވެ. އެއީ އެކަން ވާނެ ގޮތްކަން ތާރީޚުގެ ޞަފްޙާތަކުން ސާފުކޮށް އެނގިގެންދެއެވެ، އެއީ އިހުޒަމާނުގެ ބޮޑެތި ޙަޟާރަތްތައް ނެތިދިޔުމަށް މެދުވެރިވެފައިވާ މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ ވެރިކަމުގައި ތިބޭ މީހުންގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ފައިސާގެ ނިޡާމަށް އަނިޔާވެރި އިންސާފު ގެއްލޭފަދަ ބަދަލުތައް ގެނައުމުން އުފެދޭ ހަމަނުޖެހުންތަކާއެކު ފެށިފައިވާ ހަނގުރާމަތަކެވެ.

ﷲ`ގެ އިޛުނަފުޅާއެކު، އަދި އެއިލާޙުގެ ފަޟްލުވަންތަކަމާއި ރަޙްމަތުން ދަޥްލަތުލް އިސްލާމިއްޔާގެ މިމަސައްކަތް ކާމިޔާބުވާނެ ކަމާއި މެދު މުސްލިމުން ތިބީ ޔަޤީންކަމުގެ މަތީގައެވެ.

goldpirates

‘އަލްޙަޔާތު މީޑިއާއިން’ ނެރެފައިވާ ‘ދަ ރިޓާރން އޮފް ދަ ގޯލްޑް ދީނާރު’ގައި އައިސްފައިވާ ވާހަކަތަށް ކުރު ގޮތަކަށް ތިރީގައި ޛިކުރުކޮށްލާނަމެވެ :

 1.  ﷲ` ގެ އިލާހީ ޝަރީޢަތުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ ވިޔަފާރިކުރުމާއި ޚިދުމަތްތަކުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް ރަނާއި ރިހި ބޭނުންކުރުމެވެ.
 2.  އެގޮތުގެ މަތީން ރަނާއި ރިހި ޚަލްޤުކުރެވިފައިވަނީ އެކަމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ސިފަތައް އެކުލެވޭ ގޮތަށެވެ.
 3.   އަދި އޭގައިވާ ސިފަތަކުގެ ބޭނުންކުރެވި ރަނާއި ރިހި ފައިސާ ފޮތިތަކަށް ހެދި ވިޔަފާރިކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވެއެވެ.
 4.  މާތް ނަބީ؛ ގެ ޒަމާނުގައި، އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ ހިޔާވަހިކަމުގެ ދަށުން އުފެދުނު އިލާހީ އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ޒަމާނުގައި ތިން ވައްތަރެއްގެ ފައިސާ ފޮތިތަކެއްވަނީ ބޭނުންކުރެވިފައިވެ. އެއީ ރޫމީންގެ ރަންދީނާރާއި، ފާރިސީންގެ ރިހި ދިރްހަމާއި، ފާރިސީންގެ ލޮއިން ހެދިފައިވާ ފަލްސެވެ. އެގޮތުގެ މަތީން ރަނާއި ރިހިން ވިޔަފާރިކުރުމުގެ އުޞޫލު އިސްލާމްދީނުން ކަށަވަރުކުރިއެވެ. އަދި އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ރަސްމީ ފައިސާގެ ނިޡާމު ބިނާވީ ރަނާއި ރިހީގެ މައްޗަށެވެ.
 5. ޖްރައިން 77 ވަނަ އަހަރު، ޝިރުކާއި ކުފުރު ނައްތާލުމުގެ ގޮތުން ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ދަށުން، އޭރުގެ ޚަލީފާގެ އަމުރަށް، ރަނާއި ރިހީގެ އައު ފައިސާ ފޮތިތަކެއް ތައްޔާރުކުރެވުނެވެ. އެއީ ރޫމީންނާއި ފާރިސީންގެ ފައިސާ ފޮތިތަކުގައިވާ ޝިރުކާއި ކުފުރާއި އިސްލާމީ އުޞޫލުތަކާއި ޚިލާފު ކުރެހުންތަކާއި ނިޝާންތައް ފޮހެލައި އިސްލާމީ ޝިޢާރުތައް މަތިކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ.
 6. އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ބާރު މުޅި ކަންކޮޅުތަކަށް ފެތުރި، ﷲ` ގެ ހިދާޔަތް އަންދަލުސް އާއި ހިސާބަށް ފޯރިއެވެ.
 7. މިއިލާހީ މަންހަޖަށް ތަބަޢަވުމާއި ގުޅިގެން އިސްލާމީ އުއްމަތް ފާގަތިކަމާއި ތަނަވަސްކަމާއި އަމާންކަމާއިއެކު ދިރުއުޅެމުން ދިޔައިރު، އިޔުރޮޕުގެ ކާފަރުން ދިރިއުޅެމުން ގެންދިޔައި އަނިޔާވެރިކަމާއި ނޭނޣަނީކަމާއި އަނދިރިކަމާއި ޖަހާލަތުގެ ތެރޭގައެވެ.
 8. އެމީހުންގެ އަނިޔާވެރިކަމުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ‘ބޭންކު ނޫޓޫ’ތައް އުފެދެނެވެ. އޭގެ އަޞްލަކީ އެމީހުން އަތުގައި ފައިސާ ޖަމަޢަކޮށްފިނަމަ ރިބާ އެކުލެވޭ ގޮތަށް ފައިސާ އަނބުރާ ނެގޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހުމެވެ. އެގޮތުގެ މަތީން ރަނާއި ރިހީގެ ފައިސާ ފޮތިތައް އެމީހުންގެ ބޭނުކުތަކުގައި ޖަމަޢަކުރުމުން އެފައިސާ ފޮތިތައް ޖަމަޢަކުރެވުނު ކަން އަންގައިދޭ ބޭންކު ރިސިޕްޓެއް ދެއެވެ. އެއީ ބޭންކު ނޫޓުތަކުގެ އަޞްލެވެ.
 9.   މިނިޡާމުގެ ފައިދާ ފެނުމުން ޔޫރޮޕުގެ އެކި ޤައުމުތަކުގައި ބޭންކުތައް ޤާއިމްކުރެވުނެވެ. އަދި ބޭންކުގެ އުޞޫލުތަކުގެ ތެރެއަށް ރިބާވަދެ، ބޭންކުގެ މިލްކިއްޔާތުގައި ނެތް އެހެން މީހުންގެ ފައިސާއިން ރިބަވީ ވިޔަފާރިކޮށް މުއްސަނދިކަން ހޯދަމުން ދިޔައެވެ.
 10.  އެމެރިކާގައި މިނިޡާމަށް ފުރަތަމަ ދެކޮޅުހެދުންތަކެއް އައިނަމަވެސް އެމީހުންވެސް އެނިޡާމު ބަލައިގަތެވެ. އަދި އަމިއްލަ މުއައްސަސާއެއް ކަމުގައިވާ ‘ފެޑެރަލް ރިސާވް ސިސްޓަމުން’ އެމެރިކާގެ ބޭންކު ނޫޓުތައް ޗާޕު ކުރާ ފަރާތް ކަމުގައިވާ ބޭންކަށް ވިއެވެ.
 11. މަކަރާއި ޚީލަތް ހެދުމާއެކު މީސްތަކުންނަށް ބޮޑެތި އޮޅުވާލުންތައް ދެއްކުމަށްފަހު، އެމެރިކާގައި ޑޮލަރުގެ ނަމުން ފައިސާގެ ނޫޓު ތަޢާރަފްކުރެވުނެވެ. އެޑޮލަރަކީވެސް، ކުރިން ތަޢާރަފުވެފައިވާ ބޭންކު ނޫޓުތައްފަދަ ބިލެކެވެ. ނުވަތަ ރިސިޕްޓެކެވެ. އޭރު ޑޮލަރުގެ މާނައަކީ އެޑޮލަރުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ޢަދަދަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރަން ބޭނުންނަމަ ލިބޭނެ ކަމުގެ ޤެރެންޓީއެކެވެ.
 12.   މިކަން އެމެރިކާގައި ތަޢާރަފު ކުރެވުނު އިރު، އެއީ އެމީހުން އަތުގައިވާ ރަނުގެ ސީދާ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ތަޢާރަފުކުރެވުނު ނޫޓުތަކެކެވެ.
 13. އޭޕްރިލް މަހުގެ 5، 1933 ވަނަ އަހަރު، އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ ޤަރާރެއް ނެރެ، މީހުން އަތުގައި ތިބި ހުރިހާ ރަނެއް ފެޑެރަލް ރިޒާވް ސިސްޓަމާއި ޙަވާލު ކުރުމަށް އަމުރުކުރެވުނެވެ. އެއީ މީހުން އަތުގައި ތިބި ހުރިހާ ރަނެއް އަތުލައި، އެމެރިކާގެ ތެރޭގައި ހަމައެކަނި ޑޮލަރު ނޫޓު ބޭނުންކުރުމުގެ ނަމުގައެވެ.
 14. ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ ބޮޑު ހަނގުރާމައަށްފަހު، އެމެރިކާގެ ތެރޭގައި ހަމައެކަނީ ޑޮލަރު ނޫޓު ބޭނުންކުރެވެން ފެށިއެވެ. އަދި ކުރީގައި ޑޮލަރު ނޫޓުގައިވާ ‘ބޭނުންނަމަ މިނޫޓުގެ ބަދަލުގައި ރަން ލިބިދެވޭނެ’ އޮތް ބަސް ނޫޓުން ކަނޑާލުމަށްފަހު، އެނޫން ފައިސާއެއް ބޭނުން ނުކުރެވޭނެ ގޮތަށް ހެދިއެވެ. އޭގެ މާނައަކީ އޭގެ ފަހުން ޑޮލަރު ނޫޓެއްގެ ބަދަލުގައި ލިބޭނީ ހަމަ އެހެން ޑޮލަރު ނޫޓެކެވެ
 15.  ފުރަތަމަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގައި އަދި ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގައިވެސް އެމެރިކާ އެހެން ޤައުމުތަކަށް އެކްސްޕޯޓުކުރި ހަތިޔާރާއި މެޝިނަރީއާއި އެހެންވެސް އެކްސްޕޯރޓްތަކުގެ ސަބަބުން އެމީހުން އަތަށް އަރާފައިވާ ރަނުގެ ބޮޑު ޢަދަދާއި އެމީހުންގެ ރައްޔިތުން އަތުން ހޯދާފައިވާ ރަނުގެ ޢަދަދު ވަރަށް ބޮޑުވިއެވެ.
 16.   ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައަށްފަހު، މިރަނުގެ ބޭނުންކޮށްގެން އެމެރިކާއިން ނުބައިވެގެންވާ ހީލަތެއް ހަދައި ‘ބްރެޓޮން ވުޑް ސިސްޓަމް’ ޤާއިމްކުރިއެވެ.
 17.  މިނިޡާމުގެ ދަށުން އިންޓަރނޭޝަނަލްކޮށް ޑޮލަރުގެ ބަދަލުގައި ރަން ލިބޭނެ ގޮތް ހެދިއެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ފައިސާ ނޫޓުތައް ޑޮލަރާއި ގުޅުވާލެވުނެވެ. އެގޮތުގެ މަތީން ‘ފެޑެރަލް ރިޒާރވް ސިސްޓަމް’އޭ ކިޔޭ ޕްރައިވެޓް މުއައްސަސާ ވެގެންދިޔައީ މުޅި ދުނިޔޭގެ ބޭންކު ކަމަށެވެ.
 18. މިކަމަށް ފަހު އެމެރިކާއާއި ވިއެޓްނާމް އާއި ދެމެދު ހަނގުރާމަކުރެވުނެވެ. މިހަނގުރާމައަށް ހޭދަ ކުރުމަށްޓަކައި އެމެރިކާއިން އެމީހުންނަށް ދުވަހަކުވެސް އެވަރަށް ރަން ނުހޯދޭނެ މިންވަރަކަށް ޑޮލަރު ނޫޓުތައް ޗާޕުކުރިއެވެ. މިޙަޤީޤަތް އެހެން ޤައުމުތަކަށް އެނގުމުން، އެމެރިކާގައި ހުރި އެމީހުންގެ ރަން އަނބުރާ އެމީހުންގެ ޤައުމުތަކަށް ގެންދާން ފެށިއެވެ.
 19. އެމެރިކާގައި ޖަމާޢަކުރެވިފައިވާ ރަން އެކި ޤައުމުތަކުން ގެންދަން ފެށުމާއި ގުޅިގެން، އެކަން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޕްރެޒިޑެންޓް ނިކްސަން ‘ބްރެޓެން ވުޑް ސިސްޓަމް’ އުވާލައި، އެމެރިކާގައި ޖަމަޢަވެފައިވާ ރަން އެހެން ޤައުމުތަކުން ބޭނުންވިޔަސް އަނބުރާ ނުގެންދެވޭ ގޮތަށް ހެދިއެވެ. އެކަމާއި ވިދިގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދުނިޔޭގައިވެސް އެމެރިކާގެ ޑޮލަރަކީ ރަނާއި ރިހީގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ އެއްޗެއްކަމުގައި ނުވިއެވެ. އަދި އެއީ އެއްވެސް އަގެއް ނެތް ގަނޑުކޮޅަކަށްވިއެވެ.
 20.   އެހެން ނަމަވެސް، އެމެރިކާގެ ޑޮލަރަކީ މުޅި ދުނިޔޭގައި ބޭނުންކުރެވޭ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ރަނާއި ރިހި ނޫން އެހެން މައުދަނެއްގެ މައްޗަށް ޤާއިމްކުރިއެވެ. އެއީ އެއްވެސް މުޖުތަމަޢެއް އެއަކައި ނުލާ ނުހިންގޭނެ މައުދަނެކެވެ. އެއީ ތެލެވެ.
 21.   މިކަން އެމެރިކާ މީހުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވަނީ ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއާއި ގުޅިގެންނެވެ. އެއީ ތެޔޮ އުފައްދާ ގަލްފު ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާދާރު ކަމަށް ވުމުން، އެމީހުންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއި އެހީއާއި މަދަދު ދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަމުގެ މައްޗަށް، ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ކިބައިން އެދުނީ އޯ.ޕެކް އަށް ބާރުފޯރުވާއި ތެޔޮ ވިއްކާނީ ހަމައެކަނި ޑޮލަރުން ކަމުގައި ކަނޑައެޅުމަށެވެ. ޢަރަބި ދުނިޔޭގެ ސިކުނޑިއެއް ނެތް ކާފަރު ޠާޣޫތުންތައް މިގޮތަށް ޢަމަލުކުރިއެވެ. އަދި ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ބަޔަކު ބޭނުންވިޔަސް ޑޮލަރުން ނޫންގޮތަކަށް ތެޔޮ ނުގަނެވޭނެ ގޮތް ހެދިއެވެ. އެހިސާބުން މުޅި ދުނިޔެ، އެމެރިކާގެ އަގެއް ނެތް ޑޮލަރަށް ބަނޑަށްޖެހުނެވެ. އަދި ރަނާއި ރިހީގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިނުވާ ޑޮލަރަކީ އެންމެ ބޭނުންޖެހޭ ނޫޓަށް ވެގެންދިޔައެވެ. މިގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ނިޡާމަށް ކިޔުނީ ‘ފެޓްރޯ-ޑޮލަރ ސިސްޓަމެވެ’.
 22. އޭގެ މާނައަކަށް ވެގެންދިޔައީ އެމެރިކާ މީހުން ތެޔޮ ގަންނަން ބޭނުންނަމަ އެމީހުންގެ ފެޑެރަލް ރިޒާވް ސިސްޓަމުން އެއްވެސް އަގެއް ނތް ގަނޑުކޮޅެއް ޗާޕުކޮށްލައިގެން ބޭނުންވަރަކަށް ތެޔޮ ގަނެވުމެވެ. އަދި އެހެން ޤައުމުތަކުންވެސް ތެޔޮ ގަންނަންއެދޭ ނަމަ ޑޮލަރު ހޯދަން ޖެހުމެވެ. އަދި ޑޮލަރު ހޯދަން އެދޭނަމަ، އެމީހުންގެ ސިނާއަތްތަކުން ނެރޭ މުދާތައް އެމެރިކާއަށް ޑޮލަރުގެ ބަދަލުގައި ވިއްކަން ޖެހުމެވެ.
 23.   މިނުބައި ޝައިޠާނީ ރިބަވީ އަޅުވެރިކަމުގެ ނިޡާމު މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރިފައި އޮތުމުން، ކާފަރު އެމެރިކާއަށް ހީވެފައި އޮތީ އެމީހުން ބޭނުންގޮތެއް ހެދިދާނެ ކަމަށެވެ.
 24.   އެމެރިކާގެ ޑޮލަރުގެ އަގު ވެއްޓި މުޅި ދުނިޔެއަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ވިސްނާ ބައެއް ޤައުމުތަކުން ދަނީ މިހާރުން މިހާރަށްވެސް ފައިސާގެ ނިޡާމު ބަދަލުކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އަދި ޕެޓްރޯ-ޑޮލަރ ސިސްޓަމަށް ހަމަލަދޭން ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އެގޮތުގެ މަތީން ރަޝިޔާއާއި ޗައިނާއިން ވަނީ ރަން ޖަމަޢަކުރުމުގެ މަސައްކަތް މީގެ މަދު އަހަރުތަކެއް ކުރިން ފަށައިފައެވެ. އަދި އެމީހުން އަތުގައި ތިބި ޑޮލަރުތައް ދޫޚޮށްލަން ފަށައިފައެވެ.
 25.   އެހެން ނަމަވެސް، ﷲ` ގެ ސުންނަތަކީ އެއިލާހު ރުއްސަވާ ގޮތާއި ޚިލާފަށް ކަންތައް ހިނގާނަމަ އެފަދަ ފަސާދަތައް ނެތިކުރެއްވުމެވެ.
 26. މިނިޡާމުގެ ދަށުން އެމެރިކާއާއި އެމެރިކާއަށް ބާރުވެރިވެ ވާގިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރެވޭނެ ކަމަށް ހީވިޔަސް، އެމީހުންގެ އެންމެ ބަލި ފަޔަކީވެސް މިނިޡާމެވެ. އެހެނީ މިނިޡާމު ނައްތާލަން ޖިހާދު ކުރެވޭ ހިސާބުން ފެށިގެން އެމީހުންގެ ދުވަސް ދާނެއެވެ.
 27. އެކަން ޙަޤީޤަތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ﷲ` ގެ ފަޟްލުވަންތަކަމުން، އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ދަރިންނަށް ވިސްނުނީ ރަނާއި ރިހީގެ މައްޗަށް ފައިސާގެ ނިޡާމު އަނބުރާ އިޢާދަކުރާށެވެ. އަދި ކާފަރުންނާއި ޠާޣޫތުންގެ ބާރުދަށުގައިވާ މުސްލިމުންގެ މިލްކިއްޔާތު އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެސް، ތެޔޮ ވިއްކާނީ ހަމައެކަނި ރަނާއި ރިހިން ކަމުގައި ހެދުމެވެ.
 28.   އޭގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މިހާރު ރަން ދީނާރާއި ރިހި ދިރުހަމު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ޢަމަލީ ގޮތުން ކުރިއަށްދާ ކަމުގެ ޚަބަރުދެއެވެ.
 29.   މިހުރިހާ ކަމެއް ކުރެވޭ ސަބަބު ބަޔާންކުރަމުން، އެވީޑިއޯގައި ވާހަކަދައްކާފައިވާ މުޖާހިދަކު ވިދާޅުވަނީ، އެމީހުން ހަނގުރާމަކުރަނީ ފައިސާއާއި ބިމަށްޓަކައި ނޫންކަމެވެ. އެހެނެއްކަމަކު އެއީ ﷲ` ގެ ކަލިމަފުޅު އެއީ އެންމެ މަތިވެރި ކަލިމަފުޅު ކަމުގައި ހެދުމަށްކަމަށެވެ. އަދި ކުފުރާއި ކާފަރުންގެ ކަލިމައަކީ އެއީ އެންމެ ދަށްވެގެންވާ ކަލިމަކަމުގައި ހެދުމަށް ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދުޢާއަކީ އިސްލާމީ ޚިލާފަތުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މިމަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ލައްވާ ކާމިޔާބު މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ. އެހެނީ މިކަމުގެ ނަތީޖާއަކީ މުސްލިމުންނަށް ކާމިޔާބު ލިބުމާއި ކާފަރުން އެކީ އެކައްޗަކަށް ނިކަމެތިވުމެވެ. ވިސްނާ ބަޔަކަށް ﷲ` މިފަދަ އީމާންކަމުގެ އަހުލުވެރިންގެ ކިބައިގައި އާޔަތްތަކެއްވާކަން ކަށަވަރެވެ.

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....