ކޮމާންޑަރ އަބޫ އުސާމާ އަލް މަޣުރިބީ \

abu-usama-al-maghrebiކޮމާންޑަރ އަބޫ އުސާމާ އަލް މަޣުރިބީ \ ގެ އަސްލު ނަމަކީ ޢަބުދުލް އަޒީޒު އަލް މަހުދާލީ އެވެ. ޝާމަށް ހިޖުރަކުރި ފުރަތަމަ މުހާޖިރުންގެ ތެރެއިން އަބޫ އުސާމާ އަލް މަޣުރިބީ \ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ. ޝާމަށްހިޖުރަކުރުމުގެ ކުރީގައި އަލް މަޣުރިބީއަކީ އަމިއްލަ ރަށުގައި ތައުޙީދަށް ގޮވާލެއްވި ދާޢީއެކެވެ.

ނުޞައިރީންނާއި ދެކޮޅަށް ކުރެވުން އެތަށް ހަނގުރާމައެއްގައި ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ސަރިއްޔަތު ޝައިޚް ސުލައިމާން އަދި ހަމާގެ ހަނގުރާމަ ހިމެނެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ މިންނިޣު އަސްކަރީ ވައިގެ މަރުކަޒު ފަތަޙަ ކުރެއްވި އިރު ކޮމާންޑުކަން ކުރެއްވީ އަބޫ އުސާމާ އަލް މަޣުރިބީއެވެ.

އިރާޤާއި ޝާމުގައި އިސްލާމީ ދައުލަތް އިއުލާން ކުރުމުގެ ކުރިން ޖަބުހަތުއް ނުޞްރާ އާއި އެންމެ ފުރަތަމަ ގުޅި ވަޑައިގެން ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި އަބޫ އުސާމާ އަލް މަޣްރިބީ \ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ އަމީރުލް މުއުމިނީން އަބޫ ބަކުރު އަލް ބަޣުދާދީ | ޖަބުހަތުއް ނުޞްރާ އުވާލެއްވި ހިނދު މުޅި ޖަބުހަތުއް ނުޞްރާގެ އެންމެ އިސް މިލިޓަރީ ކޮމާންޑަރ ކަމުގެ މަޤާމު ޖަބުހަތުއް ނުޞްރާ ގެ އަމީރަކު އަބޫ އުސާމާ އަލް މަޣުރިބީ \ އަށް ހުށައެޅުއްވިއެވެ. އެހެނަސް އެކަމަށް އިންކާރު ކުރައްވާ އިސްލާމީ ދައުލަތުގެ ކޮމާންޑަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވިއެވެ.

އަބޫ އުސާމާ އަލް މަޣްރިބީ ޝަހީދުވެވަޑައިގަތީ ޖަބުހަތުއް ނުޞްރާގެ ޚިޔާނާތްތެރި ހަމަލާތަކެއްގައެވެ. އެއުރެން އެކަންކުރީ ދައުލަތުލް އިސްލާމްގެ މެހެމާންދާރީ ކަމުގައި ތިބެ، މަކަރުވެރި ރޭވުމަކުންނެވެ. އަބޫ އުސާމާ އަލް މަޣުރިބީ ފަހު ވަގުތާއި ޖެހެންދެން ހިތްވަރާ އެކު ސާބިތުވެލެއްވި އެވެ.

“اللَّه އަށް އެއުރެން عهد ވީ ކަންތަކަށް ތެދުވެރިވީ ފިރިހެނުންތަކެއް مؤمن ންގެ ތެރެއިންވެއެވެ. ފަހެ، އެއުރެންގެ ތެރެއިން (شهيد ވެ) މަރުވެގެންދިޔަބަޔަކު ވެއެވެ. އަދި (شهيد ވުމަށް) انتظار ކުރާ ބަޔަކުވެސް އެއުރެންގެ ތެރެއިން ވެއެވެ. އަދި އެއުރެން (އެ عهد އަކަށް) އެއްވެސްކަހަލަ ބަދަލެއް ނުގެނެތެވެ.” (ސޫރަތުލް އަޙްޒާބު 32)

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....