އޭ ތަކްފީރީންނެވެ. ތިޔަބައިމީހުންގެ ޢަޤީދާވަނީ ވާދީއެއްގައެވެ. ދަޥްލަތުލް އިސްލާމްގެ ޢަޤީދާވަނީ އެހެން ވާދީއެއްގައެވެ.

މިލިޔުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޚް އަލްއުސްތާޛު އަބޫ ޢުބައިދާ އަޙްމަދު ނިޝްވާން \ ލިޔުއްވި އެންމެ ފަހު ލިޔުމުގެ ޗާޕެވެ. މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ ތަކްފީރު ކުރުމުގައި ހައްދުފަހަނައަޅައި ގޮސްފައިވާ ބަޔަކާއި ދެކޮޅަށް ލިޔުއްވާފައިވާ ލިޔުމެކެވެ.

ހިޖްރަކުރެއްވުމަށްފަހު، އެންމެ ފުރަތަމަ އަދި އެންމެ ފަހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފޮނުވާފައިވާ މިލިޔުމަކީ އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ޢަޤީދާ ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ބަޔާންކޮށްދޭ ލިޔުމެކެވެ.

މިލިޔުން ވެބްސައިޓުން ކިޔުއްވުމަށް އަންނަނިވި ލިންކަށް ވަޑައިގަންނަވާ: http://haqqu.info/?p=2628

ފޮތުގެ ނަން: އޭ ތަކްފީރީންނެވެ. ތިޔަބައިމީހުންގެ ޢަޤީދާވަނީ ވާދީއެއްގައެވެ. ދަޥްލަތުލް އިސްލާމްގެ ޢަޤީދާވަނީ އެހެން ވާދީއެއްގައެވެ.
ފޮތުގެ މުއައްލިފް: އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނިޝްވާން \
ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު: 16
ފޯރުކޮށްދެއްވީ އުއްމު ޢުބައިދާ |
އެކްސްޓެންޝަން: pdf
ފައިލް ސައިޒް: MB 1.37

foi_download1

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....