އިސްލާމްކަން ގެއްލޭ ތިންވަނަ ކަންތައް

މިއީ ޝެއިޚް މުޙައްމަދު ބްނު ޢަބްދުލް ވައްހާބް \ ލިޔުއްވާފައިވާ ނަވާޤިޟުލް އިސްލާމްގެ 10 ކަންތަކުގެ ތެރެއިން ތިން ވަނަ ކަމުގެ ތަފްސީލު ހިމެނޭ، އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ މުޢަސްކަރުގައި ކިޔަވައިދެވެމުންދިޔަ ޢަޤީދާ މުޤައްރަރުން ނެގިފައިވާ ލިޔުމެކެވެ.

 

ފޮތުގެ ނަން: އިސްލާމްކަން ގެއްލޭ ތިންވަނަ ކަންތައް
ފޮތުގެ މުއައްލިފު
އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ މުޢަސްކަރު
ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު: 12
ތަރުޖަމާކުރީ އަބޫ ޢުބައިދާ \ އާއި އަބޫ ޢުބައިދިﷲ |
އެކްސްޓެންޝަން: pdf
ފައިލް ސައިޒް: KB 855

foi_download1

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....