އިސްލާމީ ދަޥްލަތަކީ ޚަވާރިޖުންނެއް ނޫނެވެ. އަދި ކިއެއް ތަކްފީރީންނެއްވެސް ނުމެނޫންމެއެވެ. (2)

ދެންފަހެ އިމާމް މުޙައްމަދު އިބްނު ޢަބުދުލް ވައްހާބުގެ \ ދަޢުވަތަށް ކުރެވުނު ތުޙުމަތު ތަކަށް ނަޖުދުގެ އިމާމުން ރައްދު ދެއްވިފަދައިން އިސްލާމީ ދަޥްލަތުންވެސް ވަނީ އެ ދަވްލަތާއި މެދު ކުރެވެމުންދާ ތުޙުމަތުތަކަށް ރައްދު ދެއްވާ، ދަވްލަތުގެ ޢަޤީދާ ސާފު ކޮށްދެއްވާ ބަޔާން ކޮށް ދެއްވާފައެވެ. އަދި ޚަވާރިޖުންގެ ފާސިދު އަޤީދާ އިން ބަރީއަވެގެންވާ ކަން އިޢުލާން ކުރައްވާފައެވެ.[1]

އެހެންކަމުން މިތަނުގައި ދަޥްލަތުން ދެއްވާފައިވާ ބައެއް ރައްދު ބަޔާންކޮށްލާނަމެވެ. އެހިނދު، އެދަޥްލަތްވަނީ ޚަވާރިޖުން އަދި ކިއެއް ތަކްފީރީންގެ ފިކުރުންވެސް ބަރީޢަވެގެންކަން ސާފުވެގެންދާނެއެވެ.

އަމީރު ޝައިޚް އަބޫ ޢުމަރު އަލް ބަޣުދާދީ \ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ:

[ފަހެ މީސްތަކުންވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނިސްބަތްކޮށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢަޤީދާ އާއި މެދު ދޮގުތަކެއް ފަތުރާފައެވެ. އަދި ހަމަކަށަވަރުން އެ ދޮގުތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢަޤީދާ އާއި ގުޅުމެއްނުވާ އެއްވެސް އަސްލެއްނެތް ދޮގުތަކެކެވެ. އެބައިމީހުން ދަޢުވާކުރާ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ އާންމު މުސްލިމުން ކާފަރުކުރެއެވެ. އަދި އަހަރެމެން އެބައިމީހުންގެ މުދަލާއި ލޭ ހުއްދަ ކުރާ ކަމުގައެވެ. އަދި އަހަރެމެންގެ ދައުލަތާއި ގުޅުމަށްޓަކައި ކަނޑީގެ ބާރުގައި މީސްތަކުންނަށް މަޖުބޫރު ކުރުވައެވެ. އެހެންކަމުން، އެބައިމީހުންގެ ދޮގުތަކުގެ މައްޗަށް ރައްދުދީ އަޅުގަނޑުމެން ބަޔާންކުރަމެވެ. އެހެނީ، ދޮގުވެރީންނަށް އެއްވެސް އުޒުރެއް ނުދެއްކޭނޭ ފަދައިން އަދި އަޅުގަނޑުމެނަށް ލޯބިކުރާ މީހުންގެ ހިތްތަކުގައިވާ ޝައްކުތައް ފިލުވާ ދިނުމަށްޓަކައެވެ.]

އަދިވެސް ޝައިޚް އަބޫ އުމަރު އަލް ބަޣުދާދީ \ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

[އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤިބުލައަށް ކުރިމަތިލައި ނަމާދުކުރާ މުސްލިމެއް، (އޭނާ ކުރާ) ފާފައިގެ ސަބަބުން އެމީހަކީ ކާފަރެކޭ އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުބުނަމެވެ. އެއީ ފާފައިގެ ތެރެއިން ޒިނޭކުރިޔަސް، ރާބުޔަސް، އަދި ވައްކަންކުރިޔަސް އެކަންތައްތައް ޙަލާލު ނުކުރާހާހިނދަކު (ކާފަރެއްނުކުރަން) އެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އީމާނާއިމެދު މިބުނާ ބުނުމަކީ ޚަވާރިޖުންގެ ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ޚިޔާލާއި، ފަރުވާކުޑަ މުރުޖިޢާއިންނާއި ދެމެދުގައިވާ ބުނުމެކެވެ. ޝަހާދަތްކިޔާ އިސްލާމްދީނުގެ ފާޅުވެފައިވާ ކަންތައްތައް ކޮށް، އަދި އިސްލާމް ކަން ގެއްލޭކަމެއް ނުގެންނަ މީހަކާއި މެދު އަހަރެމެން ޢަމަލުކުރާނީ މުސްލިމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި އެމީހެއްގެ އެތެރެފުށުގެ ޙާލަތު ވާހުށީ ﷲ ތަޢާލާގެ ހަޟްރަތަށެވެ.]

އިސްލާމީ ދަވްލަތުގެ ރަސްމީ ތަރުޖަމާނު ޝައިޚް އަބޫ މުޙައްމަދު އަލް އަދުނާނީ އައްޝާމީ | ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.:

[މި ކެމްޕެއިންގައި އަބަދުވެސް އުފުލިފައިވާ ޝުބުހަ އެއް ސާފުކޮށްދޭން އަހަރެން މިތަނުގައި ގަސްތުކުރަމެވެ. އެއީ މީސްތަކުންގެ އަޞްލަކީ ކުފުރުކަމުގައި ކުރެވޭ ދަޢުވާއެވެ. މިއީ މި ޒަމާނުގެ ޚަވާރިޖުންގެ ބިދުޢައެކެވެ. އަދި އިސްލާމީ ދަޥްލަތުން މި ބުނުމުން ބަރީޢަވެގެންވަމެވެ. އަދި (ދަޥްލަތުގެ) އަޤީދާ އަދި މަންހަޖަކީ އަދި ﷲ އަށްޓަކައި ދީން ކަމުގައި ބަލާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން، އިރާޤާއި ޝާމްގެ އަހުލުއްސުންނާއަށް ނިސްބަތްވާ ޢާންމުންނަކީ މުސްލިމުންނެވެ. އަދި އެއިގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ފަރުދަކަށް ތަކްފީރު ނުކުރަމެވެ. އެއީ އެއިން މީހެއްގެ މުރުތައްދު ކަން ޝަރުޢީކޮށް ޤަޠުޢީކޮށް (އެއްވެސް ޝުބުހައެއް ނުވާ ވަރަށް) އަދި އަދި ޤަޠުޢީ ހެއްކަކުން ސާބިތު ވެއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ. އަދި އަހަރެމެންގެ ލަޝްކަރުގެ ތެރެއިން މި ބިދުޢައިން ބުނާ މީހަކު ވާނަމަ، އެފަދަ މީހާއަށް އުނގަންނައިދީ ބަޔާން ކޮށްދެމެވެ. އެއަށްފަހުވެސް ރުޖޫޢަ ނުވެއްޖެނަމަ، އެނާ އަށް އިންޒާރުކުރަމެވެ. އެއަށްފަހުވެސް ނުވާނަމަ އަހަރެމެންގެ ސަފުތަކުން އޭނާ ދުރުކޮށް އަދި އޭނާގެ ކިބައިން ބަރީއަވާކަން އިޢުލާންކުރަމެވެ. މުހާޖިރުން އަދި އަންޞާރުނާއި މެދު އަހަރެމެން އެތައްފަހަރަކު މިފަދައިން ކަންތައް ކޮށްފައިވާނެއެވެ.][2]

އަދިވެސް ޝައިޚް އަދުނާނީ | ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.:

[އިސްލާމީ ދަޥްލަތުން މުސްލިމުންގެ ލޭ ހުއްދަ އެއް ނުކުރަމެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ހަރުބީ ކާފަރުން ފިޔަވައި އެހެންބަޔަކަށް ތިމަންމެން ހަމަލާ އަމާޒެއް ނުކުރަމެވެ. އަދި ނުމަރަމެވެ. އަދި ކަލޭމެންނަށްވެސް މިކަން އެނގޭނެއެވެ. އެއީ ހުޅަނގުގެ މީޑިޔާގައި އެފަދައިން އަހަރެމެންނާއި މެދު ތުޙުމަތު ކުރެވިފައި ވިޔަސް މެއެވެ. އަހަރެމެން ޢާންމުންނަށް، އަދި ކުށެއް ނެތް މީހުންނަށް އަމާޒު ކުރާނަމަ، ދެން މަގުތައް ވަނީ ފުރިފައެވެ. އަދި ބާޒާރުތައްވަނީ ތޮއްޖެހިފައެވެ. އެހެނެއްކަމަކު އަހަރެމެންވަނީ މުސްލިމުންގެ ލޭ ހުރުމަތްތެރިކުރުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ސަމާލުވެގެންނެވެ. ކަލޭމެން އަހަރެމެން ޞަލީބީންނާއި ދެކޮޅަށް ކުރާ ހަނގުރާމައިގައި އަހަރެމެންނަށް ކަލޭމެންގެ ދޫތަކުންނާއި، ގުނަވަންތަކުން ނަޞްރުވެރިވެ، އެހީތެރިވެދޭނަމަ، އަހަރެމެން ކަލޭމެންނަށް ނަޞްރުދީ ރައްކާތެރިކޮށްދޭނަމެވެ. އެހެނަސް ކަލޭމެން އަހަރެމެންނާއި ދެކޮޅަށް ޢަދުއްވުންގެ ފަޅީގައި ވާނަމަ، ދެން އަހަރެމެންގެ ފަރާތުން ތިޔަ އިންތިޒާރު ކުރަނީ (ހަނގުރާމަކުރުން ފިޔަވައި) ކޮންކަމަކަށް ހެއްޔެވެ؟]

އަދިވެސް ޝައިޚް އަދުނާނީ | ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. :

[ޣުލާތުންނާއި (ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާމީހުންނާއި) މެދު އަހަރެމެން ހަރުކަށިވެގެންވާ މިންވަރާއި މެދު ﷲ ހެކިވެ ވޮޑިގެންވާނެއެވެ. އެބައިމީހުންނަކީ ހުރިހާ ޖަމާޢަތްތަކެއްގެ ސަފުތަކުގައިވެސް ވާ ބަޔެކެވެ. އެއީ ނަބީ ؛ ގެ ޒަމާނުންފެށިގެންނެވެ. “އޭ މުޙައްމަދުއެވެ. ޢަދުލުވެރިވާށެވެ. ކަލޭގެފާނު ޢަދުލުވެވެ ވަޑައި ނުގެންފިއެވެ.” މިފައިން އެމީހުންގެ ކާފަ ބުނެފައިވާ އަޑު ކަލޭމެން ނާހަމު ހެއްޔެވެ؟ އަދި އަހަރެމެންގެ ތެރޭގައި އެއިން އެންމެ މީހަކުވެސް ވާކަން އެނގޭނަމަ، އެމީހުންގެ ކަންތައް އިސްލާޙްކޮށް، އުނގަނައި ދިނުމަށްޓަކައި އެނާގެ އަތުގައި ހިފައި އެކަމަށް އަވަސްވެގަންނަމެވެ. ނުވަތަ އަހަރެމެންގެ ޞަފުތަކުން ދުރުކޮށް ބޭރުކުރަމެވެ. އަދި މިދަނޑިވަޅުގައި އަހަރެމެންނަށް ހައްދުފަހަނަ އެޅުން ނިސްބަތްކުރާ އެންމެންނަށް ދަޢުވަތުދެމެވެ. އެއީ ޢާލިމެއްކަމަށް ވިޔަސް، ޝައިޙެއް ކަމަށްވިޔަސް، ދާޢީއެއް ނުވަތަ ޤާޟީއެއް ކަމަށް ވިޔަސް، އެއީ ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ތަނެއްގައި ވާ މީހެއް ކަމަށް ވިޔަސްމެއެވެ. އަދި ކޮންމެ މަސްޢޫލުވެރިއަކަސް، އަދި ވެރިއަކަސް، އަދި ޖުންދަކަސް، އަދި ކޮންމެ މުސްލިމަކުވެސްމެއެވެ. އެއީ ޢިރާޤު ނުވަތަ ޝާމްގައި ދަޥްލަތުގެ ބާރުގެދަށުގައިވާ ސަރަހައްދަށް އައިސް، އަހަރެމެންގެ މަޤާރުތަކާއި، މުޢަސްކަރުތަކާއި، މައުހަދުތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، އަދި އަހަރެމެންގެ ޖުންދުންގެ ތެރެއިން ނުވަތަ ވެރިންނާއި ކޮމާންޑަރުގެ ތެރެއިން އެމީހަކު ބޭނުންވާ މީހަކާއި ބައްދަލުކުރާށެވެ. އެއީ އަމިއްލައަށް ދެކެ އަޑު އެހުމަށްޓަކައެވެ. އަހާ، އޮޅުންފިލުވައި ތަޙްޤީޤްކޮށް، ދެން އެއަށް ފަހު އަހަރެމެންނާއި މެދު ޙުކުމެއް ކުރާށެވެ. އަދި އަހަރެމެންގެ އަޤީދާ އާއި މަންހަޖާއި މެދު ހެކިވާށެވެ.][3]

އަދި ދިވެހިރާއްޖެއިން ދަޥްލަތުގެ ބިމަށް ހިޖުރަ ކުރެއްވި މުޖާހިދު، އުސްތާޛު އަބޫ ޢުބައިދާ އަޙްމަދު ނިޝްވާން \ ދަޥްލަތުގެ ޝަރުޢީ ދައުރާ ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު ލިޔުއްވި ރިސާލާއެއްގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

[އޭ ތަކްފީރީންނޭވެ! ކަލޭމެންގެ ޢަޤީދާ ވަނީ ވާދީއެއްގައެވެ. ދައުލަތުލް އިސްލާމްގެ ޢަޤީދާވަނީ އެހެން ވާދީއެއްގައެވެ. އަޑުއަހާށެވެ. އަހަރެން މިހިރީ އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގައެވެ. މި މާތްވެންވާ ދަޥްލަތުގެ ޢަޤީދާ އަކީ لا إله إلا الله ކިޔުމަށްފަހު އެމީހެއްގެ ފަރާތުން ބޮޑު ޝިރުކު ނުފެންނަ ކަމުގައިވާހާ ހިނދު އެމީހަކީ މުސްލިމެއް ކަމުގައި ބެލުމެވެ. މާނައަކީ މުސްލިމުންގެ ޢާންމުން ކާފަރު ނުކުރުމެވެ. އަދި މުސްލިމުންގެ ޢާންމުން ކާފަރު ކުރާ މީހުން މި ދަޥްލަތުން ލަނީ ޖަލަށެވެ. އަދި އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ޢިލުމް ހުރެ އެމުސްލިމުން ކާފަރު ކުރާ މީހުންނަށް މިދަޥްލަތުން ދޭ އަދަބަކީ މެރުމެވެ. އަދި މި ދަޥްލަތުން ވަނީ އެފަދަ އެތައް ބަޔަކު މަރާލާފައެވެ.]

ނިކަން ދެކިބަލާށެވެ! ދަޥްލަތުން މިވަނީ ޚަވާރިޖުން އަދި ތަކްފީރީ ފިކުރުތަކުން ބަރީޢަވެގެންނެވެ. އަދި އެމީހުންނާއި މެދު ހަރުކަށިވެގެންނެވެ. މިހެންވީ އިރު ތުޙުމަތު ކުރާ މީހުންގެ ތުޙުމަތުތަކަކީ ބޮޑުވެގެންވާ ބުހުތާނު ދޮގުތަކެކެވެ. އަދި މީސްތަކުން ޙައްޤުގެ މަގުން އެއްކިބާކޮށް، ވާ ވެއްދުމަށް އޮޅުވާލާ އޮޅުވާލުންތަކެކެވެ. މި ކަމުގައި ޝައިޚް ޢަބުދު ﷲ ބިން މުޙައްމަދު އިބްނު ޢަބުދުލް ވައްހާބު \ ގެ ބަސް ކިހާ ފުރިހަމަ ހެއްޔެވެ؟ އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. :

[އަދި އެބައިމީހުންގެ ބުނުން ކަމުގައިވާ، އަޅުގަނޑުމެން މީސްތަކުން ކާފަރުކުރާ ވާހަކައަކީ ﷲ & ގެ ޢަދުއްވުންގެ ދޫތަކުން ނިކުތް ނުބައިވެގެންވާ ބަދުނާމުތަކެކެވެ. އެބައިމީހުންގެ މަޤްޞަދަކީ އިސްލާމްދީނަށް މީހުން ވަނުން ހުޓުވުމެވެ. އެކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ބުނާނީ سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ – އިބައިލާހުގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ. މިއީ ބޮޑުވެގެންވާ ބުޙުތާން ދޮގެކެވެ. (ނޫރު ސޫރަތުގެ 16) -][4]

-ނުނިމޭ-
_______________________________
  1. ޙަވާރިޖުންގެ ޢަޤީދާ އަދި އެމީހުންގެ ޙަޤީގަގަތް ދެނެލައްވަން އުސްތާޛް އަޙްމަދު ނިޝްވާން \ ލިޔުއްވާފައިވާ މި ދެ ލިޔުން ކިޔުއްވާށެވެ. އެއިރުން މި މައްސަލަ އިތުރަށް ސާފުވެ ފާޅުވެގެންދާނެއެވެ.” ޚަވާރިޖުންނަކީ ކޮބާ؟http://haqqu.info/?p=206 : އަދި ޚަވާރިޖުންގެ ޙަޤީޤަތާއި އޭގެ އަލީގައި ދައުލަތުލް އިސްލާމް http://haqqu.info/?p=782
  2. އޯޑިޔޯ ޚިތާބު: لـك الله أيّـتـها الدّولـةُ المـظـلومـة
  3. އޯޑިއޯ ޙިޠާބު: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين
  4. މަޖުމޫޢު މަޢަލަފަތު ޝައިޙް 5/100

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....