ދާރުލް ޙަރްބެއްގައިވާ ކާފަރުންގެ މުދާ ނިގުޅައިގަތުމުގެ ޙުކުމް

މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ހޫނުވެފައިވާ ބަޙުޘްއެކެވެ. މިފަދަ ނާޒުކު ޢަމަލުތަކުގެ މައްޗަށް ދަނެގަންނަންޖެހޭ ޢިލްމަށް ޖާހިލުވުމުގެ ސަބަބުން ތަފާތު ފިތުނަތަކެއްގެ ހަލަބޮލިކަން ފެތުރިފައިވާ ހިނދެއްގައި، މި ފަތުވާގެ ސަބަބުން މިކަމުގައި އަރާފައިވާ އޮޅުންތަކަށް ފުރިހަމަ ޖަވާބެއް ލިބިގެންދާނޭކަމުގައި އުއްމީދުކުރަމެވެ.

މި ފަތުވާގެ މައިގަނޑަކީ، މި މައްސަލައިގެ ޢާއްމު ޙުކުމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލުމާއި ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުގެ މައްޗަށް މީގެ ސަބަބުން ކުރާނޭ އަޘަރު އެނގިގެން ދިއުމެވެ. އަދި މިއީ ސީދާ އެމެރިކާއަށް ނިޞްބަތްވާ ފަތުވާއެއްކަމުން، ދިވެހިރާއްޖެފަދަ ތަންތަނަށް މި ފަތުވާ ބޭނުންކުރުމުގައި ވިސްނަންޖެހޭކަން އެނގިގެން ދިއުމެވެ.

 

ފޮތުގެ ނަން: ދާރުލް ޙަރްބެއްގައިވާ ކާފަރުންގެ މުދާ ނިގުޅައިގަތުމުގެ ޙުކުމް
ފޮތުގެ މުއައްލިފް: އައްޝައިޚް އަންވަރުލް އަޥްލަޤީ \
ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު: 35
ތަރުޖަމާކުރީ: އަލް ދިޔަމިޤިލީ
ޝާއިޢުކުރީ: ޖިހާދުގެ އަޑު
އެކްސްޓެންޝަން: pdf
ފައިލް ސައިޒް: 623 KB

foi_download1

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....

ޙިޔާލު

    1. ފޮތް ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭ. ފޮން ނަންގަވާ އަށް ވަޑައިގެން ރައިޓްކްލިކަށް ފިއްތަވާލައްވާ އަދި Save Link As.. އަށް ފިއްތަވާލައްވާ ސޭވް ކުރައްވާ