ކޮންމެ މުސްލިމަކު ކޮންމެހެން ދެނެގަންނަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް

މިއީ ކޮންމެ މުސްލިމަކު، އެކަންކަން އުނގެނި، އެއަށް އީމާންވެ، އަދި އެއިން ލާޒިމުކުރާ ކަންކަމަށް ޢަމަލުކުރުން ވާޖިބުވާ އެންމެ އެންމެ މުހިއްމު ޢަޤީދާގެ މައްސަލަތކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވިފައިވާ ވަރަށް މިހިއްމު ފޮތެކެވެ.

ޝައިޚު މުޙައްމަދު ބްނު ޢަބްދުލް ވައްހާބް \ ބަސްފުޅުތަކުން އެކުލާވާލެވިފައިވާ މިފޮތް އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ މަކްތަބަތުލް ހިމްމައިން ޗާޕްކޮށް ޢާއްމުކޮށް ބަހާފައިވެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އެފޮތް އަޞްލެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާ، މިފޮތް ތަރުޖަމާކޮށް މިހުށައަޅަނީ އިސްލާމް ދީނުގެ މިއަސާސީ މަޢުލޫމާތު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް މީސްތަކުންގެ ޖަހުލު ދަމަހައްޓައި ތަޥްޙީދުގެ ދަޢުވަތާއި ދެކޮޅަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފާޅުގައި މަސައްކަތް ފެށިފައިވާ މިދަނޑިވަޅުގައެވެ.

އެހެން ފަހަރުތަކާއި ޚިލާފަށް، މިފަހަރު އަޅުގަނޑުމެން މިފޮތް މިނެރެނީ ތިން ވާރޝަންއަކަށެވެ. އެއީ އިސްލާމީ ދަޥްލަތާއި ޙައްޤު މީޑިއާގެ މަޢުލޫމާތުތަކާއި އެކު، ޙައްޤު މީޑީއާގެ ރަސްމީ ޗާޕުގައި ނެރޭ ކުލަ ވާރޝަންއަކާއި، ކަޅު ދެލިން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ވާރޝަންއެކެވެ. އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް ފޯރުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި އިސްލާމީ ޚިލާފަތާއި ޙައްޤު މީޑިއާގެ ނިޝާންތަކާއި މަޢުލޫމާތު އުނިކުރެވިފައިވާ ވާރޝަންއެކެވެ.

މިގޮތުން، އަޅުގަނޑުމެން ޙައްޤު މީޑިއާގެ ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންގެ ފަރާތުން އިލްތިމާސް ކުރަނީ މިފޮތްތައް ވީހާވެސް ގިނަބަޔަކަށް ފޯރާނޭހެން ބަހައި، ޕްރިންޓްކޮށް ޝެއަރ ކޮށްދިނުމެވެ.

ދުޢާއަކީ ﷲ ` އަޅުގަނޑުމެންގެ ކިބައިން މިމަސައްކަތް ޤަބޫލުކުރައްވާ ވީހާވެސް ގިނަބަޔަކަށް މިފޮތް ވާޞިލްކޮށްދެއްވާ، މިފޮތުގައި އެކުލެވިގެންވާ ހެވެއް މީސްތަކުންނަށް ފޯރުކޮށްދެއްވުމެވެ.

اللهم آمين

ފޮތުގެ ނަން: ކޮންމެ މުސްލިމު ފިރިހެނަކު އަދި އަންހެނަކު ކޮންމެހެން ދެނެގަންނަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް
ފޮތުގެ މުއައްލިފް: އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ބްނު ޢަބްދުލް ވައްހާބް \
ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު: 56
ތަރުޖަމާނު،   (މުރާޖަޢާކުރީ)
އަބޫ ޢުބައިދިﷲ |،   (އަބޫ ޢަބްދުއްރަޙްމާން | )
ޝާއިޢުކުރީ: ޖިހާދުގެ އަޑު
އެކްސްޓެންޝަން: pdf
ފައިލް ސައިޒް: 3.05 MB

 

ޙައްޤު މީޑިއާ – ކުލަ ވާރޝަން

ColorVersionDownload

ޙައްޤު މީޑިއާ – އާދައިގެ ވާރޝަން

BW Version Download

ޢާއްމުންނަށް ބެހުމަށް

Aanmunnah Behumah Download kurahva

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....