ޝަހީދުވި އަބްޠާލުން (ދިވެހި ވީޑިއޯ ނަޝީދު)

ﷲގެ މަގުގައި ޖިހާދުކޮށް ޝަހީދުވާ މުސްލިމުންނަކީ އެބައެއްގެ ފުރާނަތައް ﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި ރިޒްޤު ލިބިގެންވާ ޙާލު ދިރިތިބިބައެއް ކަމާއިމެދަކު، އެއްވެސް މުއުމިނަކު ޝައްކެތް ނުކުރާނެއެވެ. އިސްލާމީ ޚިލާފަތާއިއެކު ފައިތިލަ ޘާބިތުކޮށް ކުރިއަށް ޖެހެންތިބި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނަށް މިފަހަރު ޝަހީދުންގެ ޛިކުރާއާކޮށްލުމަށް މި ދިވެހި ވީޑިއޯ ނަޝީދު ހަދިޔާކޮށްލަމެވެ.

archive.org ގެ ލިންކުތަކަށް ވަދެވޭނީ އެ ސައިޓަށް ލޮގިން ކޮށްގެންނެވެ.

Stream Youtube ލިންކު
Low Mobile ލިންކު
HD Quality ލިންކު
mp3 Audio ލިންކު
Stream Audio ލިންކު
ޝަހީދުވި އަބްޡާލުން

ޝަހީދުވި އަބްޠާލުން ކާމިޔާބު ވެއްޖެޔޭ،
ފޮހެވިއްޖެޔޭ ފާފަތައް ލެޔާއެކު އޮހޮރިފާ،
ފެތުރިއްޖެޔޭ މީރުވަސް އެލޭ އޮހޮރުމުން،
މިސްކުގެވަސް އަރަމުން ދިޔައީ ހަށިގަނޑުން،

ޝަހީދުންވީ ދޫނިތަކުގެ ހަށިތަކުތެރޭ،
އެފުރާނަތައް އެގޮތުގައި ދެމިތިބޭ،
ގެތައް ވެޔޭ އެއުރެންނަށް އެ ސުވަރުގެތަކުގައި،
ހެޔޮކަން ފުރިފައިވާ ކޯރުތައް ދަށުގައޭ،

ޙޫރުން ވެޔޭ އިންތިހާ ލޮލަށް ފިނިކަންދޭ،
އެއުރެން ޝަފާޢަތްވެޔޭ ޢާއިލާތަކަށް،
އުނދަގޫކަމާ ފިތުނަތައް އެއުރެންނަށް ނުޖެހޭ،
ކައްވަޅު އެއްކޮށް ތަނަވަސްވެގެން ދާހުއްޓޭ،

ޝަހީދުވީ އަބްޠާލުން ކާމިޔާބު ވެއްޖެޔޭ،
ކުރިއަށް ޖެހޭށޭ ޢިއްޒަތްވީ މި މަގުގައި،
އެއުރެންގެ އަތްފައި ހުޅުތަކުން ވަކިކުރޭ،
ﷲގެ މަގުގައި އަނިޔާ ލިބިފައި އެވީ،

އެއުރެންގެ މަސްތައް ކަށިތަކާ ވަކިކުރޭ،
ފަޅިކޮށްލައޭ ކަނދުރާތައް އެއްވެސް ރަޙުމެއްނެތި،
ހިތްހަމަޖެހޭ ކެތްކުރޭ ވޭނާ ކެކުޅުމަށް،
ޔަޤީންވެޔޭ ޢިއްޒަތްވީ ކެތްތެރީންނަށްކަން،

ﷲ އެއުރެންނާ ސުވާލުކޮށް އައްސަވާ،
އަޖުރަށް އަދި ޢިއްޒަތައް ބޭނުމީ ކޮންކަމެއްތޯ،
އެއުރެން ބުނޭ އަނބުރާ ފޮނުވަން ދުނިޔެއަށް،
ﷲގެ މަގުގައި ގިނަގިނައިން ޤަތުލްވުމަށް،

އެހެންވީމާ ދާށޭ، ކުރިއަށް ދާށޭ ކެރިގެން،
ހަނދާންކުރާށޭ ޖިހާދުގެ މައިދާން،
އަޚުންތައްވީ އިންތިޒާރުގައި ފޯރިމަރަން،
އަރާމާއި ލައްޛަތް ދޫކޮށް ދިޔައީ ޖަންނަތް ހޯދަން،

ޝަހީދުވީ އަބްޠާލުން ކާމިޔާބު ވެއްޖެޔޭ،
ފޮހެވިއްޖެޔޭ ފާފަތައް ލެޔާއެކު އޮހޮރިފާ،
ފެތުރިއްޖެޔޭ މީރުވަސް އެލޭ އޮހޮރުމުން،
މިސްކުގެވަސް އަރަމުން ދިޔައީ ހަށިގަނޑުން.

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....