ލޮބުވެތި އުޚްތުން – އޭ އުޚްތާ ތިބާއަށެވެ!

ލޮބުވެތި އުޚްތުން – އޭ އުޚްތާ ތިބާއަށެވެ! މި ފޮތަކީ ދަލާއިލް ޕަބްލިކޭޝަންގެ ފަރާތުން، ލިޔުނު ފަރާތުގެ ނަން ހާމަނުކޮށް ނެރެ ޢާއްމުކޮށްފައިވާ، ޢަލީ ޖަލީލް \ އެކުލަވާލާފައިވާ ފޮތެކެވެ.

އެއީ އައްޝައިޚް އަލްޙާފިޡް ޔޫސުފް ބުން ޞާލިޙް އަލްޢުޔައިރީ \ ލިޔުއްވާފައިވާ (دور النساء في خهاد الإعداء – ޢަދުއްވުންނާއި ދެކޮޅަށް ޖިހާދުކުރުމުގައި އަންހެންކަނބަލުންގެ ދައުރު) ގައި ގެނެސްދީފައިވާ ހިތްވަރުގަދަ ދީނަށްޓަކައި ޖާނާއި މާލާއި ދަރިން ޤުރުބާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚީ އަންހެންކަނބަލުންގެ ވާހަކަތަކުން މުސްލިމު ދިވެހި އުޚްތުންނަށް ހިތްވަރުދީ ނަޞޭޙަތްތެރިވުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

 

ފޮތުގެ ނަން: ލޮބުވެތި އުޚްތުން
ފޮތުގެ މުއައްލިފް: އައްޝައިޚް އަލްޙާފިޡް ޔޫސުފް ބުން ޞާލިޙް އަލްޢުޔައިރީ \
ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު: 52
ތަރުޖަމާކުރީ: ޢަލީ ޖަލީލް \
ޝާއިޢުކުރީ: ދަލާއިލް ޕަބްލިކޭޝަން
އެކްސްޓެންޝަން: pdf
ފައިލް ސައިޒް: 1.1 MB

foi_download1

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....