ބަލިކަށި ދުނިޔެއަކާއި ގިނަގުނަ ފުރުސަތުތަކެއް

ޚިލާފަތެއް ޤާއިމްކޮށް ﷲ ގެ ޝަރީޢަތް މިބިންމަތީގައި ފަތުރާ، އިސްލާމީ ދަޥްލަތަށް ލިބެމުންދިޔަ ބޮޑެތި ނަޞްރުތައްވީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ހައިރާންކަމެއް ގެނުވި ކަމަކަށެވެ. އަދި ހަމަމިޔާއެކު އެމީހުންނަށް ލިބުން ހައިރާން ކަމަކީ އެހެނިހެން ޖަމާއަތްތަކާއި ބައިތަކާއި ގުރޫޕްތަކުން ގަރުނަތަކެއް ވަންދެން ކުރި މަސައްކަތަށްވުރެ ބޮޑު ނަތީޖާއެއް އިސްލާމީ ދަޥްލަތުން ކުޑަދުވަސްކޮޅެއް ތެރޭގައި ހޯދުމުންނެވެ. ތާރީޚްގެ ތެރެއަށް ބަލާލިކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެނގި ހާމަވެގެންދާ ހަޤީޤަތަކީ މިބުނި ޖަމާޢަތްތަކުން އިސްލާމީ ދަޥްލަތެއް ބިނާކުރަންކަމަށް ބުނެ ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގައި، ތާރީޚްގައި އިސްލާމީ ދަޥްލަތެއް ބިނާކުރުމަށް އެތައް ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި އެޤާއިމް ކުރުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ނުވެވި، ފުރުސަތު ނަގާލައިފައިވާ މަންޒަރެވެ.

ދުނިޔޭގައި ބޮޑު ދެހަނގުރާމަ ކުފުރުގެ ދަޥްލަތްތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ކުރިމަތިކުރުވިއެވެ. އެތައް ތަނެއްގައި ނަޞާރާއިންގެ އިސްތިއުމާރާއި ދެކޮޅަށް މުސްލިމުން އެކި ދިމަދިމާލުގައި ހަނގުރާމަ ކުރިއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އަމިއްލަ ބިންތަށް ކަމުގައިވާ ޔަމަނާއި، ލުބްނާނާއި، ސޫދާން، ޚުރާާސާން އަދި އިންޑިއާގެ ސަރަހައްދުތަކުގައި ހިނގި ހަނގުރާމަތަކާއި، ސޯވިއެޓް ޔޫނިއަން ވެއްޓުމައްފަހު ޝީޝާންއާއި، ބަލްކަންސް އާއި މެދުތެރެ އޭޝިއާގައި ހިނގި ހަނގުރާމަތައް ހިމެނެއެވެ. މި ދިޔަ ދަނޑިވަޅުތަކަކީ ޠާޣޫތުންގެ ވެރިކަމަށް އެތަކެއް ބަލިކަށިކަމާއި ބިރުވެރިކަމާއި ސުންނާފަތިކަން ކުރިމަތިކުރުވި ދަނޑިވަޅުތަކެކެެވެ. އަދި މީގެ ކޮންމެ ދަނޑިވަޅަކީ އިސްލާމީ ދަޥްލަތެއް ބިނާކުރުމަށް ލިބިގެންދިޔަ ރަނުގެ ފުރުސަތުތަކެކެވެ. ނަމަވެސް މިބުނި ޖަމާޢަތްތަކާއި ގުރޫޕްތަކުންވަނީ އެމީހުންގެ އުޞޫލްތަކުގެ މަގުފުރެދުމާއި، މަޤުސަދެއް ހާސިލް ކުރުމަށްޓަކައި އޮންނަ ވެރިކަމުގެ ފީކަޅާކަމުން މި ފުރުސަތުތައް ނަގާލާފައެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މުސްލިމުން ބޮޑެތި ޤުރުބާންތަކެއްވެ، އިންދި މޭވާތައް ދީނުގެ ދުޝްމަނުން ވަނީ ޖަހައިގަނެފައެވެ. އަދި މިކާފަރުންތައްވީ އެބައި މީހުންގެ ކުރީގެ މީހުންނަށް ވުރެ އިސްލާމްދީނަށް ޢަދާވަތްތެރި ވާ ބަޔަކުކަމުގައެވެ.

“ޢަރަބިއަން ސްޕްރިންގް ރިވެލިޔުޝަން” ގެ ނަމުން ނަންދެވި ފާއިތުވެގެން ދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި، ﷲ ގެ ރަޙްމަތުން ކާމިޔާބު ލިބިފައިވަނީ ހަމައެކަނި އިސްލާމީ ދަޥްލަތަށެވެ. މިކަމުގައި ތަފާތު ގިނަ ސަބަބުތަކެއް ވެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިއްމުކަމަކީ އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ މަންހަޖުގައި ހުރި ސާފުކަމާއި، އެމީހުންގެ ރަނގަޅު އުޞޫލްތަކާއި، ހުރިހާ ގޮތަކުންނާއި ސިފައެއްގައި ޡާޣޫތައް ކާފަރުވުމާއި އަދި މުޝްރިކުންނަށް ބަރޯސާ ނުވުމެވެ. އެބައިމީހުން މަސައްކަތްކުރީ މުސްލިމުންގެ ބިންތަކުގައި އެބައިމީހުން އެކަތިގަނޑަކަށް ހަދާ، އެއް ދިދައެއްގެ ދަށަށް މުސްލިމުން ގެނައުމަށެވެ. އަދި މިކަންތައް ހާސިލްކުރުމަށްފަހު ޚިލާފަތެއް އެނބުރި އައިކަންވަނީ އިޢުލާންކޮށްފައެވެ. އަދި މިހިނދުގައި އެކި ހަރަކާތްތަކާއި، ޖަމާޢަތްތަކާއި، ޕާޓީތަކާއި، އެއްވުންތަކާއި، ކޮމެޓީތަކުން ހިންގަމުން އައި ބިންތައްވަނީ އެމީހުންގެ އަމިއްލަ އަތުން ދޫވެ އެއްގޮތަކުން ނޫނީ އަނެއްގޮތަކުން ޠާޣޫތުންގެ އަތްދަށުވެފައެވެ. މިއަދު އެހެނިހެން ބައިގަނޑުތަކުގެ ވެރިން ދިން ނަސޭހަތް އިސްލާމީ ދަޥްލަތުން ޤަބޫލްކުރާނޭގޮތް ﷲ މިންވަރު ކުރެއްވިނަމަ، ރައްޤާގެ ހާލަތުހުރީހީ ސަހަވާތުންގެ ހިސާބުތަކާ އެއްވެސް ތަފާތެއް ނެތް ގޮތަށެވެ. އެމީހުންގެ ބިންތަކުގައި އެތައް ސަތޭކަ ޕާޓީތަކެއްދަނީ އަރާރުންވަމުންނެވެ. މޫޞަލްގެ ހާލަތުހުރީހީ ބަސްރާއާއި އެއްފަދައިންނެވެ. ދަޔާލާގައި ވެރިކަންކުރާނީ ރާފިޟީ ހަނގުރާމަވެރިންނެވެ. އަދި ސިރުތުއާއި ބެންޣާޒީ ވާނީ ޠާޣޫތު ހަފްތަރުގެ ވެރިކަމުގެ ދަށުގައެވެ. އެހެންނޫންނަމަ ތަރާބުލުސްގައި ވާފަދައިން ޞަލީބިން އައްޔަނު ކޮށްފައި އޮތްފަދަ ސަރުކާރެއްގެ ދަށުގައެވެ. ނަމަވެސް ﷲ ވަނީ އިސްލާމީ ދަޥްލަތް ރައްކާތެރިކުރައްވާ އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ވެރީންނަށް މަގުދައްކަވާފައެވެ. އެމީހުންވަނީ މުސްލިމް އުއްމަތުން ބަލިކަށިކަން ނައްތާލާއި ޚިލާފަތެއް އިއުލާންކުރެވެންދެން މުސްލިމުން އެކަތިގަނޑަކަށް ހެދުމަށް ކުރެވެންއޮތް ކަންތައްތައް ބަލާ އެގޮތްތަކުގެ ބޭނުންހިފާފެއެވެ. އަދި މިއަށްފަހުގައި ހަމަޖެހުމާއި، އެއްބައިވަންތަކަމާއި، ފަޚުރާއި، މޮޅާއި ކާމިޔާބުވަނީ ލިބިފައެވެ. އަދި ﷲ ވަނީ އެއިލާހުގެ ވާގިވެރިންނަށް ދުޝްމަނުންގެ މައްޗަށް ނަޞްރާއި ފަތަޙަތައް ދެއްވާފައެވެ.

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....