ޞަލީބީންނާއި އެއުރެންގެ އެހީތެރިންނަށްވާ އިންޒާރެއް!

އޭ އެމެރިކާއެވެ! އޭ އެމެރިކާގެ ވާޤިވެރިންނޭވެ! އަދި އޭ ޞަލީބީންނެވެ! ދަންނާށެވެ: މިކަން ކަލޭމެން ތަޞައްވުރުކުރި ވަރަށްވުރެވެސް ނުރައްކަލެވެ. އަދި ކަލޭމެން ހިތަށް (މިވީހައިތަނަކަށް) އެރި ވަރަށްވުރެވެސް މާބޮޑުވެގެންވެއެވެ. އަހަރެމެން ކުރިންވެސް ކަލޭމެންނަށް އިންޒާރު ދީފައިވާފަދައިން، މިއަދު އަހަރެމެން މިތިބީ (ކުރިޔާއި ޚިލާފަށް) މުޅިން އެހެން މަރުޙަލާއެއްގައެވެ. މި މަރުޙަލާއަކީ ދަޥްލަތާއި، އޭގެ ސިފައިންނާއި އޭގެ ދަރިން އަމުރުވެރިންގެ ގޮތުގައި ތިބި މަރުޙަލާއެކެވެ. އަޅުންނެއްނޫނެވެ. އެވެރިންނީ އެވެރިންގެ މުޅިޙަޔާތުގައި ބަލިވުމެއް ނުދަނެ ތިބި ބަޔެކެވެ. އެބައިމީހުންގެ ހަނގުރާމަތަކުގެ ނަތީޖާތައް އެހަނގުރާމަތައް ފެށުމުގެކުރިން ނިމިދެއެވެ. ފަހެ ނޫޙް ^ ގެ ޒަމާނުން ފެށިގެން އަދާއިޖެހެންދެން އެބައިމީހުން ހަނގުރާމައަކަށް ތައްޔާރުވަނީ ނަޞްރު ކަށަވަރުކޮށް ޔަޤީންކުރާ ޙާލުއެވެ. މަރުވުމަކީވެސް، އެބައިމީހުންނަށް ނަޞްރެކެވެ. އެބައިމީހުންގެ ސިއްރަކީ މިއީއެވެ. ކަލޭމެން ތިހަނގުރާމަކުރަނީބަލިނުކުރެވޭނެ ބަޔަކާއެވެ. އެބައިމީހުންނަށް އޮތީ ނަޞްރު ލިބުން ނުވަތަމަރުވުމެވެ. ދެގޮތްވެސް ވަރިހަމައެވެ.

އޭ ޞަލީބީންނެވެ! ކަލޭމެންނަކީ އެ ދެގޮތުންވެސް ހަމަ ފެއިލްވެ ބަލިވެފައިވާ ބައެކެވެ. އަހުރެމެންގެ ތެރެއިން މަރުވާ ކޮންމެ މީހަކު މަރުވަނީ އަހުރެމެންގެ ތެރެއިން މަރުވެފައިވާމީހުންނަށް ދިރުން ދެމުންކަން މިއީ ކަލޭމެން އެކަމަކަށް ޖާހިލުވެފައިވާ ޙަޤީޤަތެކެވެ. ފަހެ އަހުރެމެންގެ ތެރެއިން މަރުވާކޮންމެ މީހަކު މަރުވަނީ މުސްލިމުން ނިދާފައިވާ ނިދިން ހޭލައްވާނެ ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކައެއް ދޫކޮށްފައެވެ.

އަދި އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން އެންމެ ބަލިކަށި މީހާ، ހަނގުރާމައިގެ އެއްވެސް ތަޖުރިބާއެއްނެތް މިހާ އަދި މައިދާނުގައި އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްނުދެވޭނޭ ކަމަށް ދެކޭ މިހާ، އޭނާގެ ހަމައެކަނި މަޤުޞަދަކީ ހަމައެކަނި ޤަދުލުވުންކަމުގައި ވާތީ ކަލޭމެންނަށް ފެންނާނެއެވެ. އެއީ އޭނާގެ ލެއިން މިމަގު އަލިކުރުމަށްޓަކައެވެ. އަދި އޭނާގެ ވާހަކައިން ހިތްތައް ދިރުވުމަށްޓަކައެވެ. ޖީލަކަށް ފަހު ޖީލެކެވެ.

އޭނާ، އޭނާގެ ހަށިގަނޑު އެއީ، އޭނާއަށަފަހު ހޭލާނޭ މީހުން ގިރާކުރާނޭ ފާލަމަކަށް ހަދައެވެ. އޭނާގެ އުއްމަތުގެ ދިރުން ވަނީ ލެއިންކަން، އަދި އޭނާގެ އުއްމަތުގެ ޢިއްޒަތްވަނީ ލެއިންކަން އޭނާ ދަނެއެވެ. އެހެންކަމުން އެނާ ހުސް މެޔާ އަދި ނިވަލެއްނެއް ބޮލާއިއެކު މަރާ ދިމާލަށް ދެއެވެ. ދިރުމާއި، ޢިއްޒަތަށް އެދޭ ޙާލުއެވެ. އޭނާ ސަލާމަތްވެއްޖެނަމަ އެނާ ދިރިއުޅޭނީ ނަޞްރުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މިނިވަންކަމާއި، ޝަރަފާއި، ޢިއްޒަތާއި، ބާރުވެރިކަމުގައެވެ. އޭނާ މަރުވެއްޖެނަމަ، އޭނާ އަށްފަހު އަންނާނޭ މީހުންނަށްޓަކައި މަގު އަލިކޮށްދެއެވެ. އަދި އޭނާގެ ވެރި ރައްބުގެ ޙަޟްރަތަށް އުފަލުން ފުރިގެންވާ ހާލު ދެއެވެ. އޭނާ އަށްފަހު އަންނާނޭ މީހުންނަށް، އޭނާ އެ ދަސްކޮށްދެނީ، ޢިއްޒާތާއި، ޝަރަފު އަދި ދިރުން ވަނީ ޖިހާދު ކުރުމާއި ޤަތުލުވުމުގައި ކަމެވެ. އަދި ނިކަމެތިކަމާއި، ޝަރަފު ގެއްލުން އަދި މަރު އޮތީ ނިކަމެތިކަމާ އެކު ބޯލަނބުމާއި އަޅުދާސްތުވުމުގައި ކަމެވެ.

އޭ ޞަލީބީންނޭވެ! ކަލޭމެންނަށް އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ނުރައްކާފަހުމްވެއްޖެއެވެ. އެހެނަސް އޭގެ ޙައްލަކީ ކޮބައިކަމެއް ކަލޭމެންނަކަށް ނޭނގެއެވެ. އަދި ކަލޭމެންނަށް އޭގެ ޙައްލެއް ނުފެންނާނެއެވެ. އެހެނީ އެއަކަށް ޙައްލެއް ނުވެއެވެ. ކަލޭމެން އެއާއި ހަނގުރާމަކުރަނީނަމަ، އެވަރުގަދަވެ ޖެހިލުންކުޑަވެއެވެ. އަދި އެއާއި އަޅައިނުލައި ދޫކޮށްފިނަމަ، އެބޮޑުވެ ފުޅާވެއެވެ. އިސްލާމީ ދަޥްލަތް ބަލިކުރާނެކަމަށް އޮބާމާ ކަލޭމެންނަށް ވަޢުދެވެފައިވާއިރު ދަންނާށެވެ! އޭނާގެ ކުރިން ބުޝްވެސް ވަނީ މިދޮގު ހަދާފައެވެ. ހަމަކަށަވަރުން، އަހުރެމެންގެ ރައްބު، الله تبارك وتعاليވަނީ އަހުރެމެންނަށް ނަޞްރުދެއްވާނެކަމަށް ވަޢުދުވެވޮޑިގެންފައެވެ. އަދި އަހުރެމެން މިތާ މިތިބީ ނަޞްރުލިބިގެންނެވެ. ފަހެ އެއިލާހު ހުސްތާޙިވެވޮޑިގެންވެއެވެ. އަދި އެއިލާހު އެލާހުގެ ވަޢުދުފުޅާއި ޚިލާފުވެވޮޑިގެންނުވެއެވެ.

ﷲ ` އިޛުނަފުޅާއިއެކު، މިޢުދުވާނަކީ ކަލޭމެންގެ އެންމެ ފަހުޢުދުވާނު ކަމުގައި އަހަރެމެން ކަލޭމެންނަށް ވައުދުވަމެވެ. ތިވެސް ހަލާކުވެ ބަލިވެދާނެއެވެ. އެއީ މީގެ ކުރިންވެސް ކަލޭމެން ކުޅަ ޢުދުވާނުތަކެކޭ އެއްފަދައިންނެވެ. އަދި ކިއެއްހެއްޔެވެ؟ އެފަހަރުތަކާއި ޚިލާފަށް މިއަށްފަހު އަހަރެމެން ޚުދު ކަލޭމެން ފަހަތުންދާނަމެވެ. އަދި ކަލޭމެންނަކަށް އިތުރު ޢުދުވާނެއް ދިނުމަކަށް ދުވަހަކުވެސް ކުޅަދާނައެއް ނުވާނެތެވެ. ﷲ ގެ އިޒުނަ ފުޅާއެކު އަހަރެމެން ކަލޭމެންގެ ރޫމްކަރަ ފަތަޙަކުރާނަމެވެ. އަދި ކަލޭމެންގެ ޞަލީބުތައް ބިންދައިލާނަމެވެ. އަދިކަލޭމެންގެ އަންހެނުން އަޅުންނަށް ހަދާނަމެވެ.

މިއީ އެއިލާހު سبحانه وتعالي އަހަރެމެންނަށް ވަޢުދުވެވޮޑިގެންވާ ގޮތެވެ. އަދި އެއިލާ އެއިލާހުގެ ވަޢުދުފުޅާ ޚިލާފުވެވޮޑިގެންނުވެއެވެ. އަހަރެމެންނަށް އެ ވަޤުތާއި ބައްދަލު ނުވެއްޖެނަމަ ދެން، އަހަރަމެންގެ ދަރީންނާއި، ކާފަދަރީން އެ ވަޤުތާއި ބައްދަލުކުރާނެއެވެ. އަދި ކަލޭމެންގެ ދަރީން އަޅުންގެ ގޮތުގައި އަޅުންގެ ބާޒާރުގައި ވިއްކޭނެއެވެ.

ޢަބުދުﷲ ބިން ޢަމުރު ބިން އާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.: ތިމަންމެން ރަސޫލު ; ގެ އަރިހުގައި އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘް ކުރައްވާ އެއްޗެއް ލިޔުއްވުމަށްޓަކައި ތިއްބެވީމެވެ. އެހިނދު މީހަކު ސުވާލު ދެންނެވިއެވެ. [ފުރަތަމަ ފަތަޙަ ކުރެވޭނީ ކޮން ރަށެއް ހެއްޔެވެ؟ ޤުސްތަންތީނިއްޔާ ހެއްޔެވެ، ނުވަތަ ރޫމުކަރަ ހެއްޔެވެ؟] އެހިނދު ﷲ ރަސޫލ ާ; ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ.: އެންމެ ފުރަތަމަ ފަތަޙަކުރެވޭނީ ހިރަޤުލްގެ ރަށެވެ. (އެބަހީ ޤުސްތަންތީނިއްޔާއެވެ.) ބުޚާރީ އާއި މުސްލިމްގެ ޝަރުތުތަކުގެ މަތީން އިމާމް އައްޒަހަބީ ޞައްޙަ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންކަމުން އޭ ޞަލީބީންނޭވެ! ކަލޭމެންގެ ލަޝްކަރުތައް ރުކުރުވާށެވެ. ގުގުރިއެއް ފަދައިން ހޭރޭށެވެ. ކަލޭމެން ބޭނުން މީހަކަށް ބިރުދައްކާށެވެ. ރޭވުންތައް ރާވާށެވެ. ލަޝްކަރުތަކަށް ހަތިޔާރުދީ، ތައްޔާރުވާށެވެ. ހަމަލާދޭށެވެ. މަރާށެވެ. އަހަރެމެން ނެތިކޮށްލާށެވެ. މިކަމުން ކަލޭމެންނަށް އެއްވެސް މަންފާއެއް ނުކުރާނެއެވެ. ކަލޭމެން ބަލިވާނެއެވެ.

މިކަމުން ކަލޭމެންނަށް އެއްވެސް މަންފާއެއް ނުކުރާނެއެވެ. އެހެނީ އަހަރެމެންގެ ވެރި ރައްބު العزيزالقهّار ވަނީ އަހަރެމެންނަށް ނަޞްރު ދެއްވުމަށާއި، ކަލޭމެން ބަލިކުރެއްވުގެ މައްޗަށް ވަޢުދުވެވޮޑިގެންނެވެ. ކަލޭމެންގެ އެޖެންޓުންނާއި ކުއްތާއިންނަށް ހަތިޔާރާއި، އާލާތްތައް ފޯރުކޮށްދޭށެވެ. އެންމެ ފަހުގެ އާލާތްތަކުން އެމީހުން ތައްޔާރުކުރުވާށެވެ. ވަރަށް ގިނައިން އެތަކެތި އެމީހުންނަށް ފޮނުވާށެވެ. ﷲ ގެ އިޒުނަ ފުޅާއެކު އެތަކެތި ނިމިގެންދާނީ ޣަނީމާގެ ގޮތުގައި އަހަރެމެންނަށް އެ ތަކެތި ލިބިގެންނެވެ.

ކަލޭމެން އެ ތަކެތި ހޭދަ ކުރާނެއެވެ. އަދި އެއީ ކަލޭމެންނަށްވާ ހިތާމައަކަށްވާނެއެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ކަލޭމެން ބަލިވާނެއެވެ. ކަލޭމެންގެ ޢަސްކަރީ އުޅަނދުތަކާއި، މެޝިނެރީތަކާއި، ހަތިޔާރުތަކާއި، އާލާތްތަކަށް ނިކަން ބަލައި ބަލާށެވެ. އެތަކެތިމިވަނީ އަހަރެމެންގެ އަތުގައެވެ. ﷲ މިވަނީ އެތަކެތި އަހަރެމެންނަށް ދެއްވާފައެވެ. އަހަރެމެން ކަލޭމެންނާއި ހަނގުރާމަ މިކުރަނީ އެތަކެތީންނެވެ. އެހެންކަމުން ކަލޭމެން ކަލޭމެންގެ ރުޅިވެރިކަމުގައި ނިމިދާށެވެ.

[ހަމަކަށަވަރުން، كافر ވި މީހުން، اللَّه ގެ މަގުން މީސްތަކުން ދުރުކުރުމަށް، އެއުރެންގެ މުދާތައް ހޭދަކުރެތެވެ. ފަހެ، އެއުރެން އެތަކެތި ހޭދަކުރަމުން ގެންދާނެތެވެ. ދެން އެ މުދާތައް، އެއުރެންގެ މައްޗަށް ހުރި ހިތާމަޔަކަށް ވެގެންދާނެތެވެ. ދެން އެއުރެން ބަލިކުރައްވާނެތެވެ. އަދި كافر ވިމީހުން ނަރަކައަށް ޖަމާކުރައްވާނެތެވެ.](ސޫރަތުލް އަންފާލް:36)

އަދި އޭ އޮބާމާއެވެ! އޭ ޔަހޫދީންގެ ހިމާރެވެ! ކަލޭތީ ޚަބީޘެކެވެ. ކަލޭތީ ޚަބީޘެކެވެ. ކަލޭތީ ޚަބީޘެކެވެ. އަދި ކަލޭގެ އުއްމީދުތައް ފެނަށް ދާނެއެވެ. އޮބާމާއެވެ. ކަލެޔަށް މިޢުދުވާނަށްޓަކައި ކުޅަދާނަވީ ހަމައެކަނި މިވަރުހެއްޔެވެ؟ އެމެރިކާ އޭގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމާއި ބަލިކަށިކަމުގައިގޮސްފައިވާ މިންވަރަކީމިއީހެއްޔެވެ؟ އެމެރިކާ އާއި ޞަލީބީންގެ ތެރެއިން އެމީހުންގެ އައުވާނުންނާއި، އަދި މުލްޙިދުންނަށް ބިމަށް ފައިބަން ނުކެރުނީހެއްޔެވެ؟

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....