ޞަލީބީންނާއި އެއުރެންގެ އެހީތެރިންނަށްވާ އިންޒާރެއް!

އޭ ޞަލީބީންނޭވެ! ކަލޭމެންގެ އެހީތެރީންގެ ހަނގުރާމައިން އެއްވެސް މަންފާއެއް ނުލިބުނު ކަން ކަލޭމެން ނުދަނަނަނީ ހެއްޔެވެ؟ އަދި ކިއެއް ހެއްޔެވެ؟ ދުވަހަކުވެސް ނުކުރާނެއެވެ. އޭ ޔަހޫދީންގެ ހިމާރެވެ! އަބަދަކު ވައިގެ މަގުން ހަނގުރާމަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނޭ ކަން ކަލޭ ނުދަންނަނީ ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ކަލޭ ތަބަޢަވާ މޮޔަ ބުޝްއަށް ވުރެ މާ މޮޅުކަމުގައި ކަލޭ ހިތީހެއްޔެވެ؟ އެނާ ޞަލީބީންގެ ލަޝްކަރުތައް އެއްގަމު މަގުން ގެނެސް މުޖާހިދުންގެ އަލިފާނުގެ ދަށަށް ލިއެވެ. އެހެނެއް ނޫނެވެ. ކަލޭ ތީ އެއަށްވުރެވެސް ބޮޑު މޮޔައެކެވެ.

އޭ އޮބާމާއެވެ! އިރާޤުން ފޭބީކަމުގައި ކަލޭ މީގެ ހަތަރު އަހަރުކުރިން ދަޢުވާ ކުރިއެވެ. އެހައި އިރުންވެސް ކަލޭތީ ދޮގުވެރިއެކޭ އަހަރެމެން ބުނީމެވެ. ކަލޭމެންގެ ލަޝްކަރުތައް ނުފައިބާނެ ކަމަށާއި، އަދި ފޭބި ނަމަވެސް ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުންނަމަވެސް އެނބުރި އަންނާނޭ ކަމުގައި އަހަރެމެން ބުނީމެވެ. ކަންވީ އެހެނެވެ. ކަލޭމެން ނުފައިބައެވެ. އެހެނެއްކަމަކު ކަލޭމެންގެ އައުވާނުންގެ ފުރަގަހުގައި އެއްބަޔަކު ފޮރުވާފައި ދެން ބާކީ ތިބި ބަޔަކު ކަލޭމެން ބޭލީއެވެ. ކުރިއަށްވުރެ ބޮޑު ލަޝްކަރަކާއެކު ކަލޭމެން އެނބުރި އަންނާނެއެވެ. ކަލޭމެން އެނބުރިއަންނާނެއެވެ. އެކަމަކު ކަލޭމެންގެ މަދަދުގާރުންގެ ކިބައިން ކަލޭމެންނަށް އެއްވެސް މަންފާއެއް ނުކުރާނެއެވެ. އަދި ކަލޭމެންނަށް އެނބުރި ނާދެވިއްޖެނަމަ، ﷲގެ އިޒުނަފުޅާއެކު ކަލޭމެންގެ ބިމަށް އަހަރެމެން އަންނާނަމުއެވެ.

އޭ ޔަހޫދީންގެ ޚިމާރެވެ! އެމެރިކާއިން ދެން އެއްގަމު މަގުން ހަނގުރާމައެއް ރުކުރުވާނުލާނޭ ކަމުގައި މިއަދު ކަލޭ އެބަ ދަޢުވާކުރެއެވެ. ނޫނެކެވެ! ކަލޭ އެކަން ކުރާނެއެވެ. އަދި ކަލޭގެ ލާޝްކަރުތައް ކޫއްތޭނެއެވެ. އެއްގަމަށް ފައިބާނެއެވެ. އަދި އެއުރެންގެ މަރާއި، ކައްވަޅާއި، ހަލާކާއި ބައްދަލުވާނެތެވެ.

އޭ އޮބާމާއެވެ! އެމެރިކާގެ އަތްދިގުކަމަށާއި އަދި އެ އަތް ބޭނުން ދިމާލަކަށް ފޯރާނޭ ކަމުގައި ކަލޭ އެބަ ދަޢުވާ ކުރަމުއެވެ. އެހެންކަމަށްވަނީ ނަމަ، ދަންނާށެވެ! ވަޅި ތޫނުވެފައި ހަރެވެ. އެއިން އަތްތަކާއި ބޯތަށް ކަނޑައެވެ. އަދި އަހަރެމެންގެ ރައްބު ކަލޭމެންގެ މައްޗަށް ބައްލަވާ ވޮޑިގެންވެއެވެ.

[ކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ، عاد ބާގައިމީހުންނާމެދު ކަންތައް ކުރެއްވިގޮތް ކަލޭގެފާނަށް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާތޯއެވެ؟ ¤ އެއީ ތަނބުތަކުގެ ވެރި، إرم އެވެ ކިއުނު ރަށުގެ أهل ވެރިންނެވެ. ¤ އެ ބިނާތަކަކީ، ރަށްތަކުގައި އެފަދަ ބިނާތަކެއް ހެދިފައި ނުވާފަދަ ބިނާތަކެކެވެ. ¤ އަދި ثمود ބާގައިމީހުންނާ މެދުގައިވެސްމެއެވެ. އެއުރެންނީ، ވާދީގައި ހިލަކަނޑައި، ގެދޮރު އަޅައި އުޅުނު މީހުންނެވެ. ¤ އަދި ލަޝްކަރުތަކުގެ ވެރި فرعون އާ މެދުގައިވެސްމެއެވެ. ¤ އެއުރެންނީ، ރަށްތަކުގައި އަނިޔާވެރިކަމުގައި ހައްދުފަހަނަޅައިފައިވާ މީހުންނެވެ. ¤ ފަހެ، އެއުރެން އެ ރަށްތަކުގައި ފަސާދަވެރިކަން ގިނަކުޅައޫއެވެ. ¤ ފަހެ، ކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ އެއުރެންގެ މައްޗަށް عذاب ގެ ބާވަތްތައް އޮއްސެވިއެވެ. ¤ ހަމަކަށަވަރުން، ކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ (އެއުރެން ކުރާ ކަންތައް) ބެއްލެވުމުގައި ވޮޑިގެންވާކަން ކަށަވަރެވެ.] (ސޫރަތުލް ފަޖްރު: 6-14)

[ފަހެ، عاد ބާގައިމީހުން ދަންނާށެވެ! އެއުރެން حق އަކާ ނުލައި ބިމުގައި ބޮޑާވެގަތޫއެވެ. އަދި އެއުރެން ބުނޫއެވެ. ތިމަންމެންނަށްވުރެ ބާރުގަދައީ ކާކުހެއްޔެވެ؟ އެއުރެން ހެއްދެވި اللَّه، އެއުރެންނަށްވުރެ ބާރުގަދަކަން އެއުރެންނަށް ނޭނގެނީހެއްޔެވެ؟ އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ آية ތަކަށް ދެކޮޅުހަދާ ބަޔަކުކަމުގައި އެއުރެންވޫއެވެ.¤ ފަހެ، ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެއުރެންގެ މައްޗަށް ސުންޕާދުވަސްތަކެއްގައި، ގަދަ އަޑާއި، ގަދަ ފިނީގެ ވަޔެއް ފޮނުއްވީމެވެ. ދުނިޔޭގެ حياة ގައި ނިކަމެތިކަމުގެ عذاب ގެ ރަހަ، ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެއުރެންނަށް ދެއްކެވުމަށްޓަކައެވެ. އަދި ހަމަކަށަވަރުން، آخرة ގެ عذاب ގެ ނިކަމެތިކަން މާބޮޑެވެ. އަދި އެއުރެންނަކަށް نصر އެއް ނުލިބޭނެތެވެ.] (ސޫރަތުލް ފުއްޞިލަތު:15-16)

އޭ އެމެރިކާނުންނޭވެ! އޭ ފަރަންޖީންނޭވެ! ކަލޭމެންގެ ސަރުކާރުތަކާއި މީޑިއާތައް، ކަލޭމެން ހައްލާލައި ވިސްނައިދޭން އެބޭނުންވާ ފަދައިންނެއް، އިސްލާމީ ދަޥްލަތެއް ކަލޭމެންނާއި ދެކޮޅަކަށް ހަނރާމައެއް ނުފައްޓައެވެ. އަހަރެމެންނާއި ދެކޮޅަށް މިޢުދުވާން ފެއްޓިބަޔަކީ ކަލޭމެންނެވެ. އެހެންކަމުން އޭގެ ޒިންމާ ކަލޭމެންނަށް ޙައްޤުވެގެންވެއެވެ. އަދި މީގެ އަގު ވަރަށްވެސް ބޮޑުވާނެއެވެ. ކަލޭމެންގެ އިޤްތިޞާދުތައް ބިމާއިހަމަވުމުން ކަލޭމެންނަށް އޭގެ އަގު ފެންނާނެއެވެ. ކަލޭމެންގެ ދަރީންތައް އަހަރެމެންނާއި ހަނގުރާމަކުރުމަށް ފަހު، ކަލޭމެންގެ ގާތަށް އެހެންޏާ ނުކުޅެދޭ ބައެއްއްގެ ގޮތުގައި، ނޫނީ ސަންދޯކުގައި ނޫނީ ބުއްދިގެއްލުފައިވާ މޮޔައިންތަކެއްގެ ގޮތުގައި އެނބުރި ދިޔުމުން ކަލޭމެންނަށް އޭގެ އަގުފެންނާނެއެވެ.

އަދި އެއްވެސް ބިމަކަށް ދަތުރުކުރުމަށް ކަލޭމެން ބިރުވެރިކަމުގައި ވުމުން އެއިގެ އަގު ކަލޭމެންނަށް ފެންނާނެއެވެ. އެއިގެ އިތުރުން ކަލޭމެންގެ މަގުތަކުގައި ހިނގާފައިދާއިރު މުސްލިމުންނަށް ބިރުން ކަނާއަތަށާއި ވައަތަށް ބަލަން ޖެހުމުން އެއިގެ އަގު ކަލޭމެންނަށް ވަޒަން ކުރެވޭނެއެވެ. ކާލޭމެންނަށް ކަލޭމެންގެ ނިދާ ކޮޓަރީގައިވެސް އަމާންކަމެއް އިހުސާސެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ކަލޭމެންގެ މި ޞަލީބީ ހަނގުރާމަ ފުލުންގޮސް، އެއަށްފަހު ކަލޭމެންގެ އަމިއްލަ ބިމަށް އަހަރެމެން ޙަމަލާ ދިނުމުން ކަލޭމެންނަށް އޭގެ އަގު ވަޒަން ކުރެވޭނެއެވެ. ދެން އެއަށް ފަހު ކަލޭމެންނަކަށް އަހަރެމެން ބަލިކޮށް ނުލެވޭނެއެވެ. ކަލޭމެން އަގުވަޒަން ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އަހަރެމެން މިވަނީ ކަލޭމެންނަށް ވޭން ލިބޭނޭ ކަންތައް ތައްޔާރުކޮށްގެންނެވެ.

މަޞްދަރު: މިއީ އިސްލާމީ ދައުލަތުގެ ރަސްމީ ތަރުޖަމާނު ޝައިޚުލް މުޖާހިދު އަބޫ މުޙައްމަދު އަލް އަދުނާނީ އައްޝާމީ | [ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ] މިނަމުގައި ދެއްވާފައިވާ ޚިތާބެއްގެ ބައެކެވެ.

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....