ފޮތް: ފެހި ދޫނިތަކެއްގެ ތެރޭގައި… ޝަހީދުންގެ ޛިކުރާ

ޢައްޒާމް ޕަބްލިކޭޝަންގެ ފަރާތުން ނެރުއްވި [In the Hearts of Green Birds] ގެ މި ދިވެހި ތަރުޖަމާއަކީ ބޮސްނިއާ ހަނގުރާމައިގާ ބައިވެރިވި މުޖާހިދުންގެ ތެރެއިން ޝަހީދުވެފައިވާ ބައެއް ހިތްވަރުގަދަ އަޚުންތަކުގެ ޢިބްރަތްތެރި ޙަޔާތްތަކަށް ނަޒަރެއް ހިންގާލާ އަގުހުރި ފޮތެކެވެ.

ފޮތުގެ ނަން: ފެހި ދޫނިތަކެއްގެ ތެރޭގައި…
ފޮތުގެ މުއައްލިފް: ޢައްޒާމް ޕަބްލިކޭޝަންސް
ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު: 26
ތަރުޖަމާކުރި ފަރާތް: އަބޫ އުސާމާ |
ފައިލް ފޯމެޓް: .pdf
ފައިލް ސައިޒް: 598 Kb

 

ފައިލް: ފޮތުގެ އޯޑިއޯ
ފައިލް ފޯމެޓް: .mp3
ފައިލް ސައިޒް: 46.2 Mb

 

ފައިލް: ފޮތުގެ ކަވަރު
ފައިލް ފޯމެޓް: .jpg
ފައިލް ސައިޒް: 2.8 Mb

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....