ޖައިޝުލް ފަތުޙުގެ މެންބަރުން އެމެރިކާ-ނޭޓޯ އާއިއެކު ޖަރާބުލުސް ހަނގުރާމާގައި ބައިވެރިވުން: [މުރުތައްދުވުމެއް]

ޖެއިޝުލް ފަތުޙުގެ އެއްމެބޮޑު ގުރޫޕު [އަޙްރާރުއް ޝާމް] އާއި ތިންވަނަޔަށް އެންމެ ބޮޑު [ފައިލަޤް އައްޝާމް] ކުއްލިގޮތަކަށް ބައްޝާރު ޖަހާފައިވާ ޙަލަބުގެ ޙިޞާރު ފުނޑާލުމުގެ ހަނގުރާމަ ދޫކޮށް، ޖަރާބުލަސް އަށް ދެހަފްތާއެއް ކުރިން ވަނީ ގޮސްފައެވެ. އެއީ ނޭޓޯ މެންބަރު ތުރުކީ، ކުއްލިގޮތަކަށް އިސްލާމީ ޚިލާފަތާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމައެއް އިޢުލާންކޮށް އެޤައުމުގެ ލަޝްކަރާއިއެކު ބައިވެރިވުމަށް ގޮވާލުމުންނެވެ.

ވާތްފަރާތުގައި: އަހްރާރުއް ޝާމްގެ އަމީރު އަބޫ ޖާބިރު، މިދިޔަ އަހަރު ތުރުކީގެ ދައުވަތަށް އިސްތާންބުލްއަށްގޮސް ނޭޓޯ މެންބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރުމުގެ ތެރެއިން.
ވާތްފަރާތުގައި: އަހްރާރުއް ޝާމްގެ އަމީރު އަބޫ ޖާބިރު، މިދިޔަ އަހަރު ތުރުކީގެ ދައުވަތަށް އިސްތާންބުލްއަށްގޮސް ނޭޓޯ މެންބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރުމުގެ ތެރެއިން.

ޖެއިޝުލް ފަތުޙުގެ މެންބަރު ޖަބަހަތުއް ނުޞްރާ އެމީހަކަށް ބަލާ، އަލްމަޤދިސީ ވަނީ ތުރުކީ އާއި އެއްވެގެން ޖަރާބުލުސް ގައި ބައިވެރިވުމަކީ ސީދާ ކުފުރެއް ކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައެވެ. އަދި އެއީ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް މުޝްރިކުންނަށް އެހީތެރިވުންކަމާއި ދީނުން ބޭރުވެދާނެ ޢަމަލެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައެވެ.
fatuhu2

އަދިވެސް މަޤްދިސީ ބުންޏެވެ: ތުރުކީގެ ލަޝްކަރުގެ ޤިޔާދަތާއި އަމުރުގައި، އަދި އެމެރިކާގެ ވައިގެ އުޅަނދުތަކުގެ ހިޔަލުގައި [އިއްތިލާފު ވެރިކަން] (ބައްޝާރާއި ދެކޮޅު ސަރުކާރެއް) ގެނައުމުގެ ގޮތުން ހަނގުރާމަކުރުމުގެ ހުކުމާއި ބެހޭގޮތުން ވަރަށް ގިނަ މީހުން އެބަ ސުވާލުކުރެއެވެ.
fatuhu3
އެހެންކަމުން އަހަރެން ބުނަމެވެ: މިއީ އިސްލާމު ދީނުން މުރުތައްދުވާނޭ ޢަމަލެކެވެ. – އަލްމަޤްދިސީ

އަޙްރާރުއްޝާމް އިން ތުރުކީއާއި އެއްވެ ހަނގުރާމަކުރުން ޙަލާލުކޮށް ފަތުވާނެރުމުގައި ބޮޑަކަށް ހުރި، އައިމަން މުޙައްމަދު ހާރޫޝްއަށް ރައްދުދެމުން، އުރުދުގާން އަކީ މުރުތައްދެއްކަމަށް މަޤދިސީ ބަޔާންކޮށްދެނީ.
އަޙްރާރުއްޝާމް އިން ތުރުކީއާއި އެއްވެ ހަނގުރާމަކުރުން ޙަލާލުކޮށް ފަތުވާނެރުމުގައި ބޮޑަކަށް ހުރި، އައިމަން މުޙައްމަދު ހާރޫޝްއަށް ރައްދުދެމުން، އުރުދުގާން އަކީ މުރުތައްދެއްކަމަށް މަޤދިސީ ބަޔާންކޮށްދެނީ.

fatuhu5

ޚިލާފަތާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރާ ސީރިޔާގެ [މުޖާހިދުން] ނޭޓޯ-ތުރުކީގެ ޓޭންކަރުތަކާއި އެކު ސެލްފީނަގަނީ
ޚިލާފަތާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރާ ސީރިޔާގެ [މުޖާހިދުން] ނޭޓޯ-ތުރުކީގެ ޓޭންކަރުތަކާއި އެކު ސެލްފީނަގަނީ
މުސްލިމުން - އެއީ ކޮންމެ ބަޔެއްކަމަށްވިޔަސް - އާއި ދެކޮޅަށް ޞަލީބީން ގެ ކޯލިޝަންގައި ހަނގުރާމަކުރުމަކީ ޞަރީހަ މުރުތައްދުވުމެއް - އަލްމަޤދިސީ
މުސްލިމުން – އެއީ ކޮންމެ ބަޔެއްކަމަށްވިޔަސް – އާއި ދެކޮޅަށް ޞަލީބީން ގެ ކޯލިޝަންގައި ހަނގުރާމަކުރުމަކީ ޞަރީހަ މުރުތައްދުވުމެއް – އަލްމަޤދިސީ

 

ޖައިޝުލް ފަތުޙުގެ އަޙްރާރުއްޝާމްގެ މެންބަރުން - ޖަރާބުލުސްގެ ޤަންދޫރާއޭ ކިޔޭ އަވަށް ނޭޓޯ-ތުރުކީގެ ލަޝްކަރާއި އެމެރިކާގެ ވައިގެ އެހީއާއިއެކު [މިނިވަން] ކުރުމަށްފަހު ދިދަ ދައްކާލައިގެން ފޮޓޯ ނަގަނީ
ޖައިޝުލް ފަތުޙުގެ އަޙްރާރުއްޝާމްގެ މެންބަރުން – ޖަރާބުލުސްގެ ޤަންދޫރާއޭ ކިޔޭ އަވަށް ނޭޓޯ-ތުރުކީގެ ލަޝްކަރާއި އެމެރިކާގެ ވައިގެ އެހީއާއިއެކު [މިނިވަން] ކުރުމަށްފަހު ދިދަ ދައްކާލައިގެން ފޮޓޯ ނަގަނީ
އުސާމާ ބިން ލާދިން \ ގެ ޤިޔާދަތުގައި އަލްޤައިދާގެ ޝޫރާއާއި ގާތްގުޅުމެއްވާ، ޝެއިޚް ހުސެއިން ބިން މަޙްމޫދު، މިދިޔަ އަހަރު ނެރުއްވާފައިވާ ފަތުވާއެއްގައި ތުރުކީ އާއި އުރުދުގާން ގެ މުރުތައްދުކަމާއި، ތުރުކީއާއި އެއްވެގެން އިސްލާމީ ދައުލަތާއި ހަނގުރާމަކުރުމަކީ އެއްވެސް ދެބަސްވުމެއްނެތް މުރުތައްދު ވުމެއްކަން ބަޔާން ކުރައްވާފައިވެއެވެ. މިފަތުވާ އިންގިރޭސިބަހުން ވަނީ ތަރުޖަމާކުރެވުފައެވެ.

https://archive.fo/p9qmU

މިއީ އުސާމާ ބިން ލާދިން \ ގެ ޤިޔާދަތުގައި އަލްޤައިދާގެ ހުރިހާ ޝެއިޚުންގެ އިއްތިފާޤެކެވެ. އެބޭކަލުން އުރުދުގާން އަކީ މުރުތައްދެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޝެއިޚް ޢަތިއްޔަތު ﷲ އައްލިއްބީ \ އާއި އަބޫ ޔަޙްޔާ އައްލިއްބީ \ އާއި އެނޫން ބޭފުޅުން ހިމެނެއެވެ.

އެހެނަސް އަލްޤައިދާގެ ނަން ހައިޖެކު ކޮށްފައިވާ ބަޔަކު، އެ ޖަމާޢަތް ނަބިއްޔާގެ މަންހަޖުމަތީގައި ކޮޅަށް ޖެހުމަށް ކުރި މަސައްކަތްތަކާއި އުއްމީދުތައް ފުނޑުފުނޑުކޮށްލައި، ޞާފު ދަލީލުތަކާއި ފަޠުވާތަކުގެ ކުރިމަތީގައި، މިޔަދު އެމީހުންގެ ޝެއިޚަކީ ސައުދީ ސަރުކާރަށް ބައިޢަތު ދީގެންހުރި މުޙައިސިނީ ކަމުގައި ހަދައި، އޭނާގެ މަޤުފުރެދިފައިވާ ޢަޤީދާއަށްވަނީ ތަބަޢުވާން ފަށާފައެވެ.

މުޙައިސިނީ ސައުދީ ޠާޤޫތަށް ބައިޢަތު އައު ކުރަނީ
މުޙައިސިނީ ސައުދީ ޠާޤޫތަށް ބައިޢަތު އައު ކުރަނީ

މުޙައިސިނީ ދެކޭގޮތުން މުސްލިމުންގެ ބިންތަކަށް ވެރިވެފައިވާ ޠާޤޫތުންނަކީ [މުސްލިމުންނެވެ.] އަދި ތުރުކީއާއި އެކު ކޯލިޝަން ހެދުމުގެ މައްސަލައެއް ނުވާކަމަށް ޤުބޫލުކުރެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ސައުދީ އާލްސަލޫލުގެ އެޖެންޓުންތަކެއް، [ޙައްޤުބުކްސް] ގެ ނަމުގައި ނިވާވެ ތިބެ މުޙައިސިނީ ސުޕޮންސަރ ކުރަނީ
ރާއްޖޭގެ ސައުދީ އާލްސަލޫލުގެ އެޖެންޓުންތަކެއް، [ޙައްޤުބުކްސް] ގެ ނަމުގައި ނިވާވެ ތިބެ މުޙައިސިނީ ސުޕޮންސަރ ކުރަނީ
ސީރިޔާގެ މަޞްރަހު ދިރާސާ ކުރައްވާ އަލްމުހީބު ޝަލަޠީ ވިދާޅުވާ ގޮތުން، މުޙައިސިނީ އަކީ ސައުދީ ސަރުކާރުން ސީރިޔާގައި ބަހައްޓައިފައިވާ [މަބްޢޫޘް] އެކެވެ. އެއީ މުސާރަދީފައި އެމީހުންގެ މަންހައްޖު ފަތުރަން ބަހައްޓައިފައިވާ އެޖެންޓެކެވެ.

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....