ޞަޙަވާތުންގެ ބޮޑު ބޭޒާރު: ޝެއިޚް ޢަދުނާނީގެ މުބާހަލާއަށްފަހު…

ޝެއިޚް ޢަދުނާނީ \ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހު ކުރެއްވި މުބާހަލާއަށްފަހު ޝާމްގައި ކުރެވެމުންދާ ހަނގުރާމައަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައެވެ. ޝެއިޚް ވިދާޅުވިއެވެ:-

[އޭ ﷲ! އަހަރެމެން ދެވެރިންކުރެ ދޮގުހަދާ މީހާގެ މައްޗަށް އިބަ ﷲ ގެ ލަޢުނަތް ލައްވާށިއެވެ!]

ކުރެވުނު މުބާހަލާއަށް ފަހު އެންމެ 6 މަސް ތެރޭ:
  • މުބާހަލާ ރައްދުކުރެވުނު މައިގަނޑު ފަރާތްކަމަށްވާ ޖަބަހަތުއް ނުޞްރާ، އެމީހުން ވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ތެލުގެ މުއްސަނދިކަމާއި ފައިސާގެ ވަސީލަތްތައް އޮތް ސީރިޔާގެ ޝަހަރެއްކަމަށްވާ ދޭރައްޒޯރް، އެބައިމީހުން އަތުން ގެއްލި އިސްލާމީ ދައުލަތުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ދިޔައެވެ. އެއީ މިބިން ހިމާޔަށްކުރުމަށްޓަކައި ޞަހަވާތު މުނާފިޤުންގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު އިސްލާމީ ދައުލަތާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމުންވެސް މެއެވެ.
  • އަލްބޫކަމާލް އިސްލާމީ ދައުލަތުގެ އަތްމަށްޗަށް ފަތަޙަވެ ޢިރާޤާއި ސީރިއާ ވަކިކުރަންއޮތް ބޯރޑަރު ހަލާކުކޮށްލައި، މިދެ ބިން ﷲ ގެ ރަހުމަތުން ގުޅާލެވުނެވެ. މިއީ އެތަށް ޒަމާންތަކަކަށް ފަހު މުސްލިމުންނަށް މުގުރާލެވުނު ފުރަތަމަ ބޯރޑަރުކަން ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.
  • މޫޞަލް އިސްލާމީ ދައުލަތުގެ ދަށަށް ގޮސް އިސްލާމީ ޚިލާފަތް އިޢުލާނު ކުރެވުނެވެ. މުސްލިމުން އެކަމަކަށް އެންމެ ފެންބޮފައިގެންފައި ތިބި އިސްލާމީ ވެރިކަމެއް ޤާއިމުވީވެސް މުބާހަލާގެ ފުރަތަމަ 6 މަސް ދުވަސްތެރޭގައެވެ.
ކުރެވުނު މުބާހަލާއަށް ފަހު 2 އަހަރު ތެރޭ:
  • ޖަބަހަތުއް ނުޞްރާގައި 2013 ގެ ފަހުން ބާކީތިބި ހަނގުރާމަވެރިންގެ ތެރެއިން އެތައްބަޔަކާއި، ޝަރުޢީ ލީޑަރުން އެޖަމާޢަތާއި ވަކިވެ، އެތަނުން ގިނަ ބަޔަކު ޖަބަހަތުއް ނުޞްރާއާ ބަރީއަވެ އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދައުލަތާއި ގުޅުނެވެ. އޭގެތެރެއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބައެއް ޝަރުޢީ ބޭފުޅުންގެތެރޭގައި، އައްޝެއިޚް އަލްޤާޟީ ސާމީ އަލްއުރެއިދީ، އައްޝެއިޚް އަލްޤާޟީ ސުލެއިމާން އަލްއަރުޖާނީ އަދި އަރަބިންގެ ތެރޭ ފަންޑުކުރުމާއި އަދި މުޖާހިދުންނާއި އަންޞާރުންގެ ޝަރުޢީ މަސްޢޫލް ކަމުގައި ހުންނެވި އައްޝެއިޚް ޢައްޒާމް އައްނަޖްދީ ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް އިސް ކޮމާންޑަރުންނާއި އެތައް އަޚުންނެއް ހިމެނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޙުޟްރާ ކަތާއިބުގެ އަމީރު އަދި ޔަމަނުގެ އަލްޤާއިދާގެ މުސްތަޝާރު އަބޫ ސައްޔާފް އަލްޖަޒްރާވީ (ޢުމަރު ސައިފް) އާއި، ޖަބަހަތުއްނުޞްރާގެ [ފާރޫޤް] ޓްރޭނިންގ ކޭމްޕުގެ އަމީރު އިބްނުލް ޚައްޠާބާއި، އަދި [ޖިހާދީ ޖޯން] ގެ ނަމުން ކާފަރުންގެ ހިތްތައް ކަތިލަމުންދިޔަ އަލްއަޚް އަބޫ މުހާރިބްވެސް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.
ޖަބަހަތުއް ނުޞްރާގެ [ފާރޫޤް] ޓްރޭނިންގ ކޭމްޕުގެ އަމީރު ތައުބާވެ އިސްލާމީ ޚިލާފަތާއި ގުޅިފައި. (މެދުގައި)
ޖަބަހަތުއް ނުޞްރާގެ [ފާރޫޤް] ޓްރޭނިންގ ކޭމްޕުގެ އަމީރު ތައުބާވެ އިސްލާމީ ޚިލާފަތާއި ގުޅިފައި. (މެދުގައި)
  • ދޭރައްޒޯރް ސަރަޙައްދުގެ ޖަބަހަތުއް ނުޞްރާގެ ކޮމާންޑަރަކަށް ހުރި އަދި އެގުރޫޕުގެ ޝަރުޢީ ޝެއިޚް، ސުލްޠާން އަލްޢަޠަވީ އެހެންނަމަކުންނަމަ އަބުލް ލައިޘް އައްތަބޫކީ (މިއީ ޝެއިޚް ޢަދުނާނީގެ މުބާހަލާއަށް އެންމެ ފާޅުކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި އާމީން އާމީން އޭބުނި އެކަކު) އެ ގުރޫޕުން ވަކިވެ، މިނިވަންވެގަތެވެ. އަބޫ މާރިޔާ ގެލްކްސީގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ ޖަބަހަތުއް ނުޞްރާގެ އޭރުގެ މުފްތީ، މައިސަރާ ޢަލީ މޫސާ އަލްޖުބޫރީ، ދޭރައްޒޯރް ހިންގި އެތައް ޖަރީމާތަކެއް އަލްޢަޠަވީ ޚުދު އަމިއްލައަށް ހާމަކުރިއެވެ.
އަބުލް ޙަސަން ކުވައިތީ (ކަނާތްފަރާތް) ، އަލްޢުރައިދީ (މެދު)، ސުލްތާން އަލްޢަޠަވީ (ވާތްފަރާތް)
އަބުލް ޙަސަން ކުވައިތީ (ކަނާތްފަރާތް) ، އަލްޢުރައިދީ (މެދު)، ސުލްތާން އަލްޢަޠަވީ (ވާތްފަރާތް)
ސުލްޠާން އަލްޢަޠަވީ، ޝައިޚް ޢަދުނާނީގެ މުބާހަލާއަށް [އާމީން] ތަކުރާރުކޮށް ލިޔެފައިވާ ޓްވީޓް
ސުލްޠާން އަލްޢަޠަވީ، ޝައިޚް ޢަދުނާނީގެ މުބާހަލާއަށް [އާމީން] ތަކުރާރުކޮށް ލިޔެފައިވާ ޓްވީޓް
  • އަލްޢަޠަވީ ހާމަކުރި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި: ސަޢޫދީ ތާޣޫތުންގެ ހާމާނު، އަލްޢަރްޢުރު އަތުން އިސްލާމީ ދައުލަތާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރާނޭކަމަށް ޝަރުޠުވެ އެއްމިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދި ވާހަކައާއި، ޖައުލާނީގެ ނިންމުމުގެ މައްޗަށް ގޮތް ނިންމަނީ އަބޫ މާރިޔާ ކަމާއި، ޖައުލާނީ އެތައްފަހަރަކު އިސްލާމީ ދައުލަތާ އަނބުރާ ގުޅެން އުޅުމުން އެކަން ހުއްޓުވި މީހަކީ ތިމަންނާކަމަށް އަބޫ މާރިޔާ ގެލެކްސީ އަމިއްލައަށް ހުވާކޮށްފައި ބުނިކަމަށާއި، ދޭރައްޒޯރްގައި ޖަބަހަތުއްނުޞްރާއާއި އިސްލާމީ ދައުލަތާއި ދެމެދު ހިނގި ކަންމުގައި ޓުވިޓާރ މެދުވެރިކޮށް މައިދާނުން ބޭރުގައި ތިބި މީސްމީހުންނާއި ޝެއިޚުންގެ ނުފޫޒުއައި ކަމާއި، އަދި ތިމަންނާއަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާޟީއެއް ކަމަށް އަދި ޢަސްކަރީ ލީޑަރެއްކަމުގައި ވީއިރުވެސްމެ އެހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި ދައުލަތާއި ޙަޤީޤީ ޝަކުވާތައް ދެނެގަތުމަށް ފަރުވާލެއްނުދޭކަމާއި، އިސްލާމީ ދައުލަތާއި އެކަންކަމަށްޓަކައި ތިމަން ހަނގުރާމަ ކުރި ގިނަކަންތަކަކީ ޙަޤީޤަތާއި މުޅިން އިދިކޮޅަށްކަމާއި، އަދި އެހެނަސް އެކަންކަން އޮޅުން ފިލުވަން މަޖުބޫރުވީ ފަހުންކަމާއި، އަދި ގިނަދޮގުތަކެއް މަތީލީޑަރުންތަކެއް ހަދާފައިވާ ކަމާއި، އިސްލާމީ ދައުލަތުގެ ލީޑަރުން ކުރީ ސަފުގައިތިބޭ އިރު ޖަބަހަތުއްނުޞްރާގެ ލީޑަރުންތައް ދުވަހަކުވެސް ނާންނަކަމާއި، ގިނަވަޤުތު ހޭދަކުރަނީ ޓުވިޓާގެ ކުރީ ސަފުގައިކަމާއި، ރަސްމީ ބައްދަލުވުންތަކުގައިވެސް ސަމާލުވަނީ ޓުވިޓާތެރޭގައިކަމެވެ. ނުޞްރާ މަދަދުނަގާފައިވާ ވަންހަ ތަކަކީ އަނިޔާވެރި ދީންވެރި ނޫންބަޔެއްކަމާއި، އެމީހުންނާއި އެއްކޮށް ހަނގުރާމަ ކުރި އެފް.އެސް.އޭ ގުރޫޕުން ޣަނީމާތަކުން ވައްކަން ކުރުމުގެ އިތުރުން ﷲ ` އަށް އައިބު ބުނެ އުޅުނު މީހުންވެސް އުޅޭއިރު، އެމީހުންނާއި ގުޅުން ކެނޑުމަށް ވެރިންތައް އިންކާރުކޮށް އެވާހަކަ އެދުމުން އަލްޢަޠަވީއަކީ ހައްދުފަހަނައެޅި މީހެއްކަމަށް ތުހުމަތު ކުރިކަން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ. އަލްޢަޠަވީ ވަނީ ސައުދީ ބޯރޑަރު ހުރަސްކުރަން އުޅެނިކޮށް ހައްޔަރުވިފައެވެ. އަލްޢަޠަވީ ވަނީ ދީނީގޮތުންނާއި އެނޫން ގޮތްތަކުން އިސްލާމީ ދައުލަތަށް އޭނާއަށް ނޭނގިހުރެ ދޮގު ޕުރޮޕެގަންޑާތައް ފެތުރުމުގައި އިސްވެހުރިކަމާއި، ޖިހާދާއި އެއިން ބޭރުގައި ތިބި ޝެއިޚުން މިއޮޅުންތަކުން ސާލާމަތްވުމަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.
ޖަބަހަތުއް ނުޞްރާގެ ޑެޕިއުޓީއަކަށް އަދި މުފްތީއަކަށް ކުރިންހުރި މައިސަރާ ޢަލީ މޫސާ ޢަބްދުﷲ އަލްޖުބޫރީ (އަބޫ މާރިޔާ)
ޖަބަހަތުއް ނުޞްރާގެ ޑެޕިއުޓީއަކަށް އަދި މުފްތީއަކަށް ކުރިންހުރި މައިސަރާ ޢަލީ މޫސާ ޢަބްދުﷲ އަލްޖުބޫރީ (އަބޫ މާރިޔާ)
ރިޔާޟުގެ ޠާޣޫތީ އެއްބަސްވުމާއި ޖެނީވާ އަށް ތާޢީދުކޮށް، ނުޞްރާއަށް 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ދިން ޢަރްޢޫރުގެ ޤުރޫޕުން ނެރެފައިވާ ބަޔާން.
ރިޔާޟުގެ ޠާޣޫތީ އެއްބަސްވުމާއި ޖެނީވާ އަށް ތާޢީދުކޮށް، ނުޞްރާއަށް 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ދިން ޢަރްޢޫރުގެ ޤުރޫޕުން ނެރެފައިވާ ބަޔާން.

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....

ޙިޔާލު