ޞަޙަވާތުންގެ ބޮޑު ބޭޒާރު: ޝެއިޚް ޢަދުނާނީގެ މުބާހަލާއަށްފަހު…

  • [ލިވާ ދާވޫދު] ގެ އަމީރު ޙައްސާން ޢަބޫދު، 1000 ހަނގުރާމަވެރިންގެ ލަޝްކަރަކާއި 100 ޢަސްކަރީ އުޅަނދާއިއެކު، އިދްލިބުން ނުކުމެ އިސްލާމީ ދައުލަތުގެ ވެރިރަށް ރައްޤާއަށް ދަތުރުކޮށް، ޚަލީފާ އަބޫބަކުރު އަލްބަޣްދާދީއަށް ބައިޢަތު ދިނެވެ.
  • މުބާހަލާގެ ކުރިން އިސްލާމީ ދަޢުލަތުގެ ސިފައިންގެ ޢަދަދަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 15000 އާއި 20000 އާއި ދެމެދުގެ އަދަދެކެވެ. ނަމަވެސް، މުބަހަލާއަށްފަހު މަހަކު 6000 މުޖާހިދުން އިސްލާމީ ދައުލަތާ ގުޅެން ފަށާފައިވެއެވެ. އަދި އިސްލާމީ ދަޢުލަތުގެ ލަޝްކަރު އެތައްހާސްގުނައެއް ﷲ ގެ ރަޙުމަތުން އިތުރުވެ ވަރުގަދަވެގެން ދިޔައެވެ.
  • ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުން މުޖާހިދުން އިސްލާމީ ދައުލަތާއި ގުޅޭ ޢަދަދު އިތުރުވެގެން ދިޔަލެއް ބޮޑުކަމުން، މީސްތަކުންގެ ޤާނޫނުތަކަށް އަޅުވެތިކުރުވާ ބާޠިލު ދައުލަތްތަކުން އެ ޤައުމުތަކުގެ ކުފުރުވާ ޤާނޫނުތައް ފާސްކޮށް، ޓެރެރިޒަމްގެ ނަމުގައި މުސްލިމުންގެ އެތައް ޒުވާނުނެއް ދަތުރުކުރުން ހުއްޓުވާލައި ހުރަސްއަޅަން ފެށިއެވެ. (ކުފުރުގެ މިއްލަތްތަކަށް ތަބާވާކަން ފާޅުގައި ހާމަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ޤާނޫނުތައް ފާސްކުރި ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެވެސް ވަނީ ހިމެނިފައެވެ.)
  • އިސްލާމީ ދަޢުލަތުގެ އަތްމަށްޗައް ދޮޅު އަހަރުގެތެރޭގައި ޢިރާޤާއި ސީރިއާގެ ބޮޑެތި ސަރަޙައްދުތަކެއް ފަތަޙަވެގެން ދިޔައެވެ. މިގޮތުން ޢިރާގުގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި އަދި ސީރިޔާގެ ތިންބައިކުޅަ ދެބައި ވަނީ ﷲ ގެ ރަހުމަތުން ފަތަޙަވެފައެވެ.
  • މުބާހަލާއަށްފަހު ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވެ، އިސްލާމީ ދައުލަތާއި ދެކޮޅަށް ޖަބަހަތުއް ނުޞްރާއިން ވިއްދާފައިހުރި ފައިގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ކަމަށްވާ އަޙްރާރުއްޝާމް ގެ ހުރިހާ ލީޑަރުންހެން ގޮވި އެންމެ ބޮމެއްގައި މަރުވެގެންދިޔައެވެ. ދެން ޤައުމީ ޖަހާލަތުގެ އެގުރޫޕަށް ވެރިވި އަބޫ ޖާބިރު، އަލްޖަޒީރާއަށް އިންޓަވިއުއެއްދިނެވެ. މި އިންޓަވިއުގައި އަޙްރާރުގެ ސިޔާސަތަކީ ރައްޔިތުންގެ މެޖޯރިޓީ ރުހޭ ވެރިކަމެއް ގެނައުންކަން ހާމަކުރިއެވެ.

އަޙްރާރުއް ޝާމްއާއި އެނޫން ނުޞްރާގެ އެކުވެރިން ކަމަށްވާ ޖަބަހަތުއް ޖުނޫބިއްޔާ، ޖަބަހަތުއް ޝިމާލިއްޔާ، ޖައިޝުލް އިސްލާމް އާއިއެކު، ސަލޫލުގެ ޠާޣޫތުގެ [ރިޔާޟް އެގްރިމެންޓް] ގައި ސޮއިކުރަން ގޮސް ޢުމްރާއެއް ކުރަނީ.
އަޙްރާރުއް ޝާމްއާއި އެނޫން ނުޞްރާގެ އެކުވެރިން ކަމަށްވާ ޖަބަހަތުއް ޖުނޫބިއްޔާ، ޖަބަހަތުއް ޝިމާލިއްޔާ، ޖައިޝުލް އިސްލާމް އާއިއެކު، ސަލޫލުގެ ޠާޣޫތުގެ [ރިޔާޟް އެގްރިމެންޓް] ގައި ސޮއިކުރަން ގޮސް ޢުމްރާއެއް ކުރަނީ.
ދަރާ އާއި އިޒްރޭލު އިންވާ ބޯޑަރު ކައިރީގައި ތިބި ޞަޙަވާތުގެ ބައިގަނޑުތަކަށް ނުވިކޭ މުވައްޙިދު މުޖާހިދުންނާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރުމަށް ޖަބަހަތުއް ނުޞްރާއިން އެއްބައިވެފައިވާ [ޖަބަހަތުއް ޖުނޫބު] އިން، ސީރިޔާގެ ތުއްތުކުދިންނާއި ޢާއްމު ރައްޔިތުން ބޮލަށް ބޮންއަޅާ ދިރިތިއްބާ އަންނާ ރޯފިލުވަމުން މަތީގައި އެނބުރެނިކޮށް ވައްޓާލައި ހައްޔަރުކުރި މުޢާޒް އަލްކަސާސަބޭގެ މައްޗަށް އިސްލާމީ ދައުލަތުން ޤިޞާޞްގެ ޙައްދު ޤާއިމްކުރުމުން، އެކަމާއި ހިތާމަކޮށް އޭނާއަކީ ޝަހީދެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރާކަން އެ ޖަމާޢަތުން އިޢުލާނުކޮށް ނެރުނު ބަޔާން.
ދަރާ އާއި އިޒްރޭލު އިންވާ ބޯޑަރު ކައިރީގައި ތިބި ޞަޙަވާތުގެ ބައިގަނޑުތަކަށް ނުވިކޭ މުވައްޙިދު މުޖާހިދުންނާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރުމަށް ޖަބަހަތުއް ނުޞްރާއިން އެއްބައިވެފައިވާ [ޖަބަހަތުއް ޖުނޫބު] އިން، ސީރިޔާގެ ތުއްތުކުދިންނާއި ޢާއްމު ރައްޔިތުން ބޮލަށް ބޮންއަޅާ ދިރިތިއްބާ އަންނާ ރޯފިލުވަމުން މަތީގައި އެނބުރެނިކޮށް ވައްޓާލައި ހައްޔަރުކުރި މުޢާޒް އަލްކަސާސަބޭގެ މައްޗަށް އިސްލާމީ ދައުލަތުން ޤިޞާޞްގެ ޙައްދު ޤާއިމްކުރުމުން، އެކަމާއި ހިތާމަކޮށް އޭނާއަކީ ޝަހީދެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރާކަން އެ ޖަމާޢަތުން އިޢުލާނުކޮށް ނެރުނު ބަޔާން.

  • ޖަބަހަތުއް ނުސްރާގެ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޖައިޝުލް އިސްލާމްގެ ވެރިޔާ، [ހެލޯ ކިޓީ] ގެ ނަމުން މަޝްހޫރުކަން ހޯދަފައިވާ ޒަޙްރާން އަލްޢައްލޫޝް، ޖަބަހަތުއްނުޞްރާގެ އިސް ޝޭޚުންކަމަށް ބަލަމުންދިޔަ އުރުދުންގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގައި އުޅެމުންދާ، އަލްމަޤްދިސީ އާއި އަބޫ ޤަތާދާއާ ދިމާލަށް ކުއްތާ އަށް ހިމާރަށް ގޮވިއެވެ.
އަޙްރާރުއްޝާމްއާއި ނުޞްރާގެ އެހެނިހެން އެކުވެރިން، އިސްލާމީ ދައުލަތާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރުމަށްޓަކައި، ކުއްލިއަކަށް އެމީހުންގެ ދިދަތަކަށް [އިސްލާމީ] ޝިޢާރުތައް ލައި ބަދަލުކޮށްފައި.
އަޙްރާރުއްޝާމްއާއި ނުޞްރާގެ އެހެނިހެން އެކުވެރިން، އިސްލާމީ ދައުލަތާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރުމަށްޓަކައި، ކުއްލިއަކަށް އެމީހުންގެ ދިދަތަކަށް [އިސްލާމީ] ޝިޢާރުތައް ލައި ބަދަލުކޮށްފައި.
  • އިސްލާމީ ދައުލަތާއި ދެކޮޅަށް ޖައުލާނީ ޚިޔާރުކޮށްފައިވާ އެކުވެރިން، އަލްޢައްލޫޝާއި، އަބޫޖާބިރު އަދި އިސްލާމިކް ފުރަންޓުގެ ޢީސާ އައްޝައިޚު އާއި އެނޫންވެސް ބޮޑުން، ނޭޓޯއާއި ހުޅަނގުގެ އޮފިޝަލުންނާއި ބައްދަލުވެ ޖެނީވާ ބައްދަލުވުމަށް އެއްބަސްވުމަށްޓަކައި ތުރުކީއަށް ދިއުމާއި، އަދި މިކަން އެމީހުން ދުނިޔެއަށް ފާޅުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރިއެވެ.
(ކަނާތުން ދެވަނައިން ފެށިގެން ވާތަށް) އަބޫޖާބިރު، އަބޫ ޢީސާ އަދި ޒަހްރާން އަލްޢައްލޫޝް، ތުރުކީއަށްގޮސް ހުޅަނގުގެ ޖާސޫސުންނާއި އަދި ޖެނީވާ ބައްދަލުވުމަށްޓަކައި އެއްބަސްވުމަށްކުރި ދަތުރުގައި ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން.
(ކަނާތުން ދެވަނައިން ފެށިގެން ވާތަށް) އަބޫޖާބިރު، އަބޫ ޢީސާ އަދި ޒަހްރާން އަލްޢައްލޫޝް، ތުރުކީއަށްގޮސް ހުޅަނގުގެ ޖާސޫސުންނާއި އަދި ޖެނީވާ ބައްދަލުވުމަށްޓަކައި އެއްބަސްވުމަށްކުރި ދަތުރުގައި ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން.
(ކަނާތުން ވާތަށް) އަބޫ ޢީސާ، ޒަހްރާން އަލްޢައްލޫޝް، އަދި އަބޫ ޖާބިރު ތުރުކީއަށްގޮސް ހުޅަނގުގެ ޖާސޫސުންނާއި އަދި ޖެނީވާ ބައްދަލުވުމަށްޓަކައި އެއްބަސްވުމަށްކުރި ދަތުރުގައި ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން.
(ކަނާތުން ވާތަށް) އަބޫ ޢީސާ، ޒަހްރާން އަލްޢައްލޫޝް، އަދި އަބޫ ޖާބިރު ތުރުކީއަށްގޮސް ހުޅަނގުގެ ޖާސޫސުންނާއި އަދި ޖެނީވާ ބައްދަލުވުމަށްޓަކައި އެއްބަސްވުމަށްކުރި ދަތުރުގައި ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން.
(ކަނާތުން ވާތަށް) އަބޫޖާބިރު، އަބޫ ޢީސާ އަދި ޒަހްރާން އަލްޢައްލޫޝް، ތުރުކީއަށްގޮސް ހުޅަނގުގެ ޖާސޫސުންނާއި އަދި ޖެނީވާ ބައްދަލުވުމަށްޓަކައި އެއްބަސްވުމަށްކުރި ދަތުރުގައި ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން.
(ކަނާތުން ވާތަށް) އަބޫޖާބިރު، އަބޫ ޢީސާ އަދި ޒަހްރާން އަލްޢައްލޫޝް، ތުރުކީއަށްގޮސް ހުޅަނގުގެ ޖާސޫސުންނާއި އަދި ޖެނީވާ ބައްދަލުވުމަށްޓަކައި އެއްބަސްވުމަށްކުރި ދަތުރުގައި ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން.

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....

ޙިޔާލު