ޞަޙަވާތުންގެ ބޮޑު ބޭޒާރު: ޝެއިޚް ޢަދުނާނީގެ މުބާހަލާއަށްފަހު…

  • ޖަބަހަތުއް ނުޞްރާއަށް ޔަމަނުގެ އަލްޤައިދާއިން ފޮނުވި މަންދޫބު، އަބޫ ފިރާސް އައްޝާމީ – އިސްލާމީ ދައުލަތާއި ޚިލާފަށް އެތަކެއް ފިތުނަތަކެއް ހެދުމަށްފަހު – ނުޞްރާގެ އެކުވެރިންނާއި ދެކޮޅަށް ދެބަޔާނެއް ވިދިވިދިގެން ނެރުނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އަޙްރާރުއްޝާމްގެ ބޮޑުން ކާފަރު ސަރުކާރުތަކާއި ބާއްވާ ގުޅުމުގެ މައްޗަށް ފާޑުކިޔައި އެކަމުމުގެ ސަބަބުން ދީނުން ބޭރުވާނޭކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ނުވަނީސް އަބޫ ފިރާސް ޤަތުލުކޮށްލެވުނެވެ.
  • ޖަބަހަތުއް ނުޞްރާއާއި އެކުވެރި އަޙްރާރުއް ޝާމް އަދި ފައިލަޤުއް ޝާމް އާއި އަދި އެނޫން ގުރޫޕުތައް އެކުވެގެން އުފެއްދި [ޖައިޝުލް ފަތުޙު] ކޯލިޝަންގެ ޝަރުޢީ މުފްޠީ އަކީ ސުޢޫދީ އާލްސަލޫލު ޠާޣޫތަށް ބައިޢަތު ދީފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާވެގެން ދިޔައެވެ.
ސަލޫލުގެ ޠާޣޫތަށް ބައިޢަތު ދީފައިވާކަން ޔަޤީންކޮށްދޭންވެގެން ޖައިޝުލް ފަތުޙުގެ މުފްޠީ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު އަލްމުޙައިސިނީ ހާމަކޮށް އަންގާފައިވާ ޓްވީޓް.
ސަލޫލުގެ ޠާޣޫތަށް ބައިޢަތު ދީފައިވާކަން ޔަޤީންކޮށްދޭންވެގެން ޖައިޝުލް ފަތުޙުގެ މުފްޠީ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު އަލްމުޙައިސިނީ ހާމަކޮށް އަންގާފައިވާ ޓްވީޓް.
ޖަބަހަތުއް ނުޞްރާގެ އެކުވެރިޔާ އަދި ޖައިޝުލް ފަތުޙުގެ ތިންވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ޖަމާޢަތް [ފައިލަޤުއް ޝާމް]، ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ އާލްސަލޫލު ޠާޣޫތުގެ ހިމާޔަތުގައި 2000 ފައުޖީން ތައްޔާރަށް ތިބިކަމަށްބުނެ އިޢުލާނުކޮށް ވަލާ ދީފައިވާ ރަސްމީ ބަޔާން.
ޖަބަހަތުއް ނުޞްރާގެ އެކުވެރިޔާ އަދި ޖައިޝުލް ފަތުޙުގެ ތިންވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ޖަމާޢަތް [ފައިލަޤުއް ޝާމް]، ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ އާލްސަލޫލު ޠާޣޫތުގެ ހިމާޔަތުގައި 2000 ފައުޖީން ތައްޔާރަށް ތިބިކަމަށްބުނެ އިޢުލާނުކޮށް ވަލާ ދީފައިވާ ރަސްމީ ބަޔާން.
  • ޖަބަހަތުއް ނުޞްރާގެ އެކުވެރިނގެ ކޯލިޝަން ޕާޓްނަރު، އަދި އެމީހެއް މަރުވުމުން ޖަބަހަތުއް ނުޞްރާގެ ވެރިކަމަށް އިސްވެހުރި ޖައުލާނީ މަދަޙަކީ އަލްޢައްލޫޝް، އޭނާގެ ޖަމާޢަތުން [ނޭޓޯ] އަދި ތުރުކީއާ އެއްވެގެން އިސްލާމީ ދައުލަތާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރުމަށް އިޢުލާނުކުރިއެވެ.
އަލްޢައްލޫޝްގެ ޖައިޝުލް މުޖާހިދީން އިން ކާފަރުންނާއި މުރުތައްދުންނާއި ގުޅިގެން އިސްލާމީ ދައުލަތާއި ދެކޮޅަށް ހަމަލާދިނުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެކަމަށް ވަޢުދުވެ ނެރުނު ބަޔާން.
އަލްޢައްލޫޝްގެ ޖައިޝުލް މުޖާހިދީން އިން ކާފަރުންނާއި މުރުތައްދުންނާއި ގުޅިގެން އިސްލާމީ ދައުލަތާއި ދެކޮޅަށް ހަމަލާދިނުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެކަމަށް ވަޢުދުވެ ނެރުނު ބަޔާން.
  • އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދައުލަތުގެ ބޮލުގައި އިޒްރޭލާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރާ ބައެއް ނޫންކަމަށް ބުނެ އަޅުވަމުންދާ ދޮގު ބުތުހާންތަކުގެ ނިވާފަށުގައި ތިބެ، ޖަބަހަތުއް ނުޞްރާގެ ހަނގުރާމަވެރިން ސީދާ އިޒްރޭލުގެ ބޯޑަރުގެ ކައިރީގައި އިޒްރޭލަށް ޙަމަލާ ނުދީތިބެ، ޚިލާފަތުގެ ލަޝްކަރާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރަން އިންކާރުކުރާ މުވައްޙިދު މުސްތަޤިއްލު ޖަމާޢަތްތަކަށް ދެމުންދާ ޙަމަލާތަކުގައި ލިބެމުންދާ ޒަޚަމްތަކަށް އިޒްރޭލުގެ ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި ފަރުވާ ހޯދިއެވެ. މިކަމުން ދިފާޢުވުމަށް އަބޫ މާރިޔާ ބުނީ [އެއީ (މި ބޯޑަރުގެ އެންމެ ކައިރީގައިވާ) އުރުދުން އިން (އޭގެ އަނެއް ފަޅީގައިވާ) ތުރުކީއިން އެދޭގޮތަށް (އަހަރެމެންނަށް) އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ނުދޭތީ!] ކަމުގައެވެ.
އިޒްރޭލުގެ ބޯޑަރުގެ ކައިރީގައި ހުއްޓިގެންހުރި ދީނުގެ ނަމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ޞަޙަވާތުންގެ އެޖެންޓެއް
އިޒްރޭލުގެ ބޯޑަރުގެ ކައިރީގައި ހުއްޓިގެންހުރި ދީނުގެ ނަމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ޞަޙަވާތުންގެ އެޖެންޓެއް
  • ޑިވިޝަން 30 (އެމެރިކާއި އުފެއްދި ޞަހަވާތުންގެ ޑިވިޝަނެއް) ޖަބަހަތުއް ނުސްރާއިން ހައްޔަރުކުރިއެވެ. އެ ހައްޔަރުކުރެވުނު އެންމެވެސް [ހެޔޮ ނިޔަތް] ދެކުމަށޭބުނެ ދަޢުވާކޮށް ދޫކޮށްލައި ބޭޒާރުވެގަތެވެ. އެކަމުގެ މައްޗަށް އެތައް ދޮގުތަކެއް ހެދީވެސް މި 2 އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. އަދި ޑިވިޝަން 30 ގެ ހަނގުރާމަވެރިން ސީދާ އެމެރިކާއާ ގުޅިގެން، އިސްލާމީ ޚިލާފަތާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރަމުން ދަނިކޮށް، އެވެރިންނާއި އެއްބަސްވުމެއް ހަދައި، އިސްލާމީ ދައުލަތާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރުމަށް ސީރިއާގެ މާރިޢުއޭ ކިޔުނު ޝަހަރަށް ވެއްދިއެވެ.
  • ޖަބަހަތުއް ނުސްރާއަށް ނިޞްބަތްވާ [ޚުރާސާން ގުރޫޕް] ގެ މެންބަރުން އެކީއެކަށްހެން ޤަތުލުވެ ނިމުނީވެސް މިމުބާހަލާގެ 2 އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. ޤަތުލުވެ ދިޔަ މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ސަނަފީ އައްނުޞްރާ، އަބޫ އަސްމާ، އަބޫ ހުމާމް، އަބޫ ފިރާޝް އައްސޫރީ، އަބޫ ޔޫސުފް އައްތުރުކީ ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.
  • ޖަބަހަތުއް ނުޞްރާ އެކީއެއްކޮށް އުވިދިޔައީވެސް މި 2 އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. އަދި ބައެއް މީހުންނަށް މިކަން އޮޅިގެން އުޅޭތީ، އަލަށް ނަން ބަދަލުކޮށް އުފެއްދި [ޖަބަހަތު ފަތުޙުއް ޝާމް] އަކީ ޖަބަހަތުއް ނުޞްރާއާއި އެއްވެސް ގުޅުމެއްނެތް މުޅިން އައު ޖަމާޢަތެއްކަމާއި، އައްނުޞްރާ ވަނީ އެކީއެއްކޮށް އުވިފައިކަމަށް ޖަބަހަތު ފަތުޙުއް ޝާމްގެ ތަރުޖަމާނު އަލްއޮސްޓުރޭލީ އެމެރިކާގެ ސްކައިނިއުސް މެދުވެރިކޮށް އިޢުލާނުކުރިއެވެ. މިހިސާބުން ސީރިއާގައި މިފަހުން އުފެދުނު ރަސްމީ އަލްޤާއިދާގެ ގޮފިކަމަށްވާ [ޖަބަހަތުއް ނުޞްރާ]، ޝައިޚް އަލްޢަދުނާނީ ޝަހީދުވުމުގެ ކުރިން އުވި ދިޔައީއެވެ. އަދި ޖަބަހަތުއް ނުޞްރާއިން ގެންގުޅުނު ޝަހާދަތުގެ ކަލިމަ ލިޔެވިގެންވީ ކަޅު ދިދައާއި އޭގައިވާ ކަލިމަވެސް ފުހެލީއެވެ.ވީމާ ބުނަންޖެހޭނީ، މުބާހަލާއޭ ކިޔަގެން ދޫނެރޭ ކުއްތާ އިންގެ ފެންވަރުގައި ތިބި ޚާއިނުންތަކަށް ވާވެއްދޭނީ ހަމައެކަނި ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގެ ޖިހާދީ ތާރީޚަށް ޖާހިލު މޮޔައިންކަމެވެ.

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....

ޙިޔާލު