ފޮތް: މުއުމިނުންގެ ހެދުން

އިސްލާމްދީނަކީ އިންސާނީ މުޅި ޙަޔާތުގައި ބޭނުންވާނެ ހުރިހާ ކަމެއްގެ ޙުކުމާއި އެކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް އެދީނުގައި ﷲ ` ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ މަތިވެރި ދީނެވެ. އެއީ އެންމެ ބޮޑު ކަންތަކުން ފެށިގެންގޮސް އެންމެ އާދައިގެ ކުޑަ ކަންކަމުގައިވެސް މެއެވެ.
އެގޮތުން މިފޮތަކީ އިސްލާމްދީނުގައި [ހެދުމާއި] ބެހޭގޮތުން ވާރިދުވެގެންވާ ބައެއް ޙުކުމްތަކާއި އިރުޝާދުތަކަށް އަލިއަޅުވާލައްވަމުން އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ބުން އިބްރާހީމް \ ލިޔުއްވާ ޖަމަޢުކުރައްވާފައިވާ އަގުހުރި ފޮތެކެވެ.

ފޮތުގެ ނަން: މުއުމިނުންގެ ހެދުން
ފޮތުގެ މުއައްލިފް: އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ބުން އިބްރާހީމް އަލްޖަނާބް އަލްބާބުލްއަވާލީ \
ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު: 52
މުރާޖަޢާކުރި ފަރާތް: އަބޫ އަޙްމަދު |
ޝާއިޢުކުރި ފަރާތް: ޙައްޤު މީޑިއާ (އަލްއިމާމް މުޙައްމަދު ބުން އިބްރާހީމްގެ ޚިދުމަތްތައް ރައްކާކޮށް ދެމިގެންވާ ޞަދަޤާތަކަށް ހެދުމުގެ ކޮމިޓީ)
ފައިލް ފޯމެޓް: .pdf
ފައިލް ސައިޒް: 1.7 Mb
ކޮޕީ ކުލަ: ކަޅާއި ހުދު

 

ކޮޕީ ކުލަ: ކުލަކޮށް

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....