ފޮތް: އިސްލާމީ ތާރީޚީ އަބްޠާލުންގެ ތެރެއިން: އިމާމް އަޙްމަދު ބުން ނަޞްރު އަލްޚުޒާޢީ \

އިސްލާމްދީނުގެ އަބްޠާލުންގެ ތެރެއިން ވަރުގަދަ ޝަޚްޞެއްކަމުގައިވާ އިމާމް އަޙުމަދު ބުން ނަޞްރު އަލްޚުޒާޢީ \ އާއި ބެހޭގޮތުން، އިބްނު ކަޘީރު \ ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިހެންނެވެ. [އެކަލޭގެފާނު ހުންނެވީ ޤަޠުލުކުރެވިދާނެ ކަމާއިމެދު ފަރުވާލެއް ނުބަހައްޓަވައި އެކަލޭގެފާނުގެ ނަފްސު ވިއްކާލައްވައިގެންނެވެ.]
ދުވަސްވަރަކީ ޤުރްއާނަކީ މަޚްލޫޤެއްކަމުގައި ދެކި، މުޢުތަޒިލީ ޢަޤީދާއަށް ޢައްބާސީ ޚަލީފާއިން ވާގިދިން ނުރައްކާތެރި ދުވަސްވަރެވެ. އިމާމް އަޙްމަދު ބުން ނަޞްރު، ބާޠިލު މި ޢަޤީދާއަށް އިންކާރުކުރެއްވީ ކަނޑި އުފުއްލަވައިގެންނެވެ. އެއީ މުންކަރާތް މަނާކުރުމުގެ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގައި ހިއްޕަވައިގެންނެވެ.

ފޮތުގެ ނަން: އިސްލާމީ ތާރީޚީ އަބްޠާލުންގެ ތެރެއިން: އިމާމް އަޙްމަދު ބުން ނަޞްރު އަލްޚުޒާޢީ \
ފޮތުގެ މުއައްލިފް: އިމާމް އިބްނު ކަޘީރު އަލްޤުރަޝީ \
ތަރުޖަމާކުރީ: އަބޫ އުސާމާ |
މުރާޖަޢާކުރީ: އަބޫ ޢުބައިދިﷲ |
ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު: 28 ޞ
ޝާއިޢުކުރީ: ޙައްްޤު މީޑިއާ
އެކްސްޓެންޝަން: pdf
ފައިލް ސައިޒް: 1.38 MB

foi_download1

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....

ޙިޔާލު