ޚަބަރު 12 ފެބްރުއަރީ 2017

ޚިލާފަތުގެ ބިމުން ފެބުރުވަރީ 12 ވަނަ ދުވަހު ފާހަނގަކޮށްލެވުނު ބައެއް ޚަބަރުތަކުގެ ޚުލާސާ

– ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ ވިލާޔަތު ޞަލާޙުއްދީނުގެ ތިކުރީތުގައި ޕާރކު ކޮށްފައި އޮތް ކާރެއް ގޮއްވާލައިގެން ހަމަލާއެއްދީ ރާފިޟީ ސިފައިންގެ 28 މީހުން މަރާލައިފިއެވެ.

– ވިލާޔަތު ހިމްސްގެ ޓީ.ފޯރ އަސްކަރީ މަރުކަޒުގެ އިރުމަތީގައި ހިނގާދިޔަ ކުރިމަތިލުން ތަކެއްގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ މުރުތައްދު ނުސައިރީ ސިފައިންގެ 22 މީހުން މަރާލާފައެވެ.

– ވިލާޔަތު ދަޔާލާގެ ބާޤުބާ ސިޓީގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުން ވަނީ ރާފިޟީ ސިފައިންގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން މަރާލުމުގެ އިތުރުން އެއްތައް ބަޔަކު ޒަޚަމު ކޮށްލާފައެވެ.

– ވިލާޔަތު ނައިނަވާގެ މޯސުލްގައި ޑްރޯންއެއް ބޭނުން ކޮށްގެން ދިން ޙަމަލާއެއްގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުން ވަނީ ރާފިޟީ ސިފައިންގެ މީހަކު ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަޚަމު ކޮށްލާފައެވެ.

– ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ ވިލާޔަތު ހަމާގައި ބަރު ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން މުރުތައްދު ނުސައިރީ ސިފައިންގެ މަރުކަޒުތަކަކަށް ވަރުގަދަ ޙަމަލާތަކެއް ދީފައެވެ.

– ވިލާޔަތު ހަލަބުގެ ޚަނާސީރު އަވަށުގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ މުރުތައްދު ސިފައިންނަށް ވަރުގަދަ ޙަމަލާ ތަކެއް ދީ ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާފައެވެ.

– ވިލާޔަތު ހަލަބުގެ އަލް ބާބު ސިޓީގައި ހިނގާދިޔަ ކުރިމަތިލުން ތަކެއްގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ ނުސައިރީ، ތުރުކީ، އަދި ސަހަވާތުންގެ މުރުތައްދުންގެ 53 މީހުން މަރާލާފައެވެ.

ހުރިހާ ޙަމްދަކާއި ސަނާއެއް ވަނީ ﷲ ` އަށެވެ.

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....