ޚަބަރު 13-14 ފެބްރުއަރީ 2017

ޚިލާފަތުގެ ބިމުން ފެބުރުވަރީ 13 އަދި 14 ވަނަ ދުވަހު ފާހަނގަކޮށްލެވުނު ބައެއް ޚަބަރުތަކުގެ ޚުލާސާ

– ވިލާޔަތު ނައިނަވާގެ މޯސުލްގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުން ވަނީ ރާފިޟީ ސިފައިންގެ މުވާޞަލާތީ ޔުނިޓަށް ޑްރޯން ޙަމަލާއެއްދީ ހަލާކުކޮށްލާފައެވެ.

– ވިލާޔަތު ނައިނަވާގެ މޯސުލްގައި ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެން ދިން ޙަމަލާތަކެއްގައި ރާފިޟީ ސިފައިންގެ ހަމްވީއެއް ހަލާކު ކޮށްލާ ރާފިޟީ ސިފައިންގެ 2 މީހަކު މަރާލާފައެވެ.

– ވިލާޔަތު ހަލަބުގެ އަލް ބާބު ސިޓީގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ ތުރުކީ އަދި ޞަހަވާތު މުރުތައްދުންގެ މަރުކަޒަކަށް އިސްތިޝާދީ ޙަމަލާއެއް ދީފައެވެ.

– ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ ވިލާޔަތު ހަލަބުގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ނުސައިރީ އަދި ޕީ.ކޭ.ކޭގެ މުރުތައްދު ސިފައިންނަށް ވަރުގަދަ ޙަމަލާތަކެއް ދީފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ހަލަބުގައި މުޖާހިދުންވަނީ ރޫސީވިލާތުގެ އަސްކަރީ މަތިންދާބޯޓަކަށް ޙަމަލާދީ އެސަރަޙައްދުން ފޮނުވާލާފައެވެ.

– ވިލާޔަތު ހިމްސްގެ ޓިޔަސް ފަރުބަދަ ކައިރީ ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުން ޑްރޯން ބޭނުން ކޮށްގެން ދިން ޙަމަލާއެއްގައި ވަނީ ނުސައިރީ މުރުތައްދު ސިފައިންގެ 3 މީހުން ޒަޚަމު ކޮށްލާފައެވެ.

– ވިލާޔަތު ދިލްޖާ އަދި ވިލާޔަތު ކިރުކުކްގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ ރާފިޟީ ސިފައިނަށް ސްނައިޕާރ ބޭނުންކޮށްގެން ކާމިޔާބު ޙަމަލާތަކެއް ދީފައެވެ.

– ވިލާޔަތު ހަލަބުގެ އަލް ބާބު ސިޓީގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ ތުރުކީގެ މުރުތައްދު ސިފައިންގެ ޓޭންކެއް ހަލާކު ކޮށްލާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ ނުސައިރީންގެ މުރުތައްދު ސިފައިންނަށް ވަރުގަދަ ޙަމަލާތަކެއް ދީފައެވެ.

– ވިލާޔަރު ޞަލާޙުއްދީނުގެ އަސްމިދާ ބުރިޖު ކައިރީގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ ރާފިޟީ ސިފައިންގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒުތަކަކަށް ޙަމަލާ ދީފައެވެ.

– ވިލާޔަތު ޖަޒީރާގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެން ދިން ޙަމަލާތަކެއްގައި ރާފިޟީ ސިފައިންގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ އަސްކަރީ އުޅަނދުތަކެއް ހަލާކުކޮށްލާފައެވެ.

ހުރިހާ ޙަމްދަކާއި ސަނާއެއް ވަނީ ﷲ ތަޢާލާއަށެވެ.

 

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....