ޚަބަރު 15-16 ފެބްރުއަރި 2017

ޚިލާފަތުގެ ބިމުން ފެބުރުވަރީ 15 އަދި 16 ވަނަ ދުވަހު ފާހަނގަކޮށްލެވުނު ބައެއް ޚަބަރުތަކުގެ ޚުލާސާ

– ވިލާޔަތު ޚުރާސާންގެ ނަންގަހާރުގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ އަފްޣާނުގެ މުރުތައްދު ސިފައިން އެސަރަޙައްދު ހިފުމަށް ކުރި މަސައްކަތް ނާކާމިޔާބު ކޮށްލާ މުޖާހިދުންގެ ބާރުގެ ދަށަށް އެސަރަޙައްދު ގެނެސްފައެވެ.

– ވިލާޔަތު ޖަޒީރާގެ ތަލް އަފާރުގެ ދެކުނު ސަރަޙައްދުގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ ރާފިޟީ ސިފައިންގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން މަރާ އަދި ޒަޚަމު ކޮށްލާފައެވެ.

– ވިލާޔަތު ހަލަބުގެ އަލް ބާބު ސިޓީގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުން ދިން އިސްތިޝާދީ ޙަމަލާއެއްގައި ވަނީ ނުސައިރީ މުރުތައްދު ސިފައިންގެ 20 މީހަކު މަރާލާފައެވެ.

– ވިލާޔަތު ބަޣުދާދުގެ ބައްޔާ ސަރަޙައްދުގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ ރާފިޟީންގެ 6 މީހަކު މަރާލާ އިތުރު 10 މީހަކު ޒަޚަމު ކޮށްލާފައެވެ.

– ވިލާޔަތު ހިމްސްގެ ޓިޔަސް ފަރުބަދަ ކައިރީ ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުން ޑްރޯން ބޭނުން ކޮށްގެން ދިން ޙަމަލާއެއްގައި ވަނީ ނުސައިރީ މުރުތައްދު ސިފައިންގެ 3 މީހުން ޒަޚަމު ކޮށްލާފައެވެ.

– ވިލާޔަތު ހަލަބުގެ އައް ރާއީ އަވަށުގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުން ދިން އިސްތިޝާދީ ޙަމަލާއެއްގައި ވަނީ ޞަހަވާރު މުރުތައްދުންގެ 17 މީހުން މަރާލާފައެވެ.

– ވިލާޔަތު ޚުރާސާންގެ ޖަލާލް އާބާދު ސިޓީގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ އަފުޣާނުގެ މުރުތައްދު ސިފައިންގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު މަރާލާ ޒަޚަމު ކޮށްލާފައެވެ.

– ވިލާޔަތު ރައްޤާގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ ޕީ.ކޭ.ކޭގެ މުރުތައްދު ސިފައިންނާ ހިނގާދިޔަ ކުރިމަތިލުންތަކެއްގައި ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާފައެވެ.

– ވިލާޔަތު ސިނައިގައި މިޞްރުގެ މުރުތައްދު ސިފައިންނާ ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންނާ ހިނގާދިޔަ ކުރިމަތިލުންތަކެއްގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ މިޞްރު ސިފައިންގެ ހަމްވީއެއް ހަލާކު ކޮށްލާފައެވެ.

– ވިލާޔަތު ހަލަބުގެ ކުވޭރީސް އެއާރބޭސްގެ އިރުމަތީގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ ރޫސީވިލާތުގެ އަސްކަރީ މަތިންދާބޯޓަކަށް ޙަމަލާދީ އެސަރަޙައްދުން ފޮނުވާލާފައެވެ.

ހުރިހާ ޙަމްދަކާއި ސަނާއެއް ވަނީ ﷲ ތަޢާލާއަށެވެ.

 

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....