އިސްލާމީ ދައުލަތާއިމެދު (ޙާއްޞަކޮށް އުޚްތުން) އާންމުކޮށް ކުރާ ދިހަސުވާލުގެ ޖަވާބު ދައުލަތުގެ ރަށްވެއްސެއްގެ ޤަލަމުން

10suvaal-ukhthun1-      ދައުލަތުގެ ހޮސްޕިޓަލާއި ޞިއްޙީ ފަރުވާގެ ނިޒާމު

-މިތަނުގައި ހޮސްޕިޓަލުތަކާއި ކްލިނިކްތަށް އެބަހުއްޓެވެ. ތިއީ، އުޚްތެއް ކަމުގައިވާނަމަ، ކަންބޮޑު ނުވާށެވެ. އެންޓި-ނޭޓަލް ޗެކްއަޕްތަށް މަހުންމަހަށް ޤަވާއިދުން ހެދޭނެ ނިޒާމްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި ސިޒޭރިއަންވެސް ހެދެއެވެ. ޔޫރަޕްގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ފެންވަރަށް ހޮސްޕިޓަލްތަށް ނުވިނަމަވެސް ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ކްލިނިކްތަކުގެ ޚިދުމަތްތަށް ވަރަށް ރަނގަޅެވެ. (އެހެންނޫނަސް، ބޭސްފަރުވާ އޮންނަނީ މުޅިން ހިލޭއެވެ.)

2- ޝޭމްޕޫއާއި ރީތިވާ ސަމާނު ލިބެން ހުރޭތަ؟ ފެންވަރާލާ ހަދާލަނެ ވަރަށް ފެން ލިބެން ހުރޭތަ؟

-އާއެކެވެ. ޙަމްދުހުރީ ﷲ އަށެވެ. ފުދޭވަރަށް ފެން ލިބެން ހުރެއެވެ. ޑޭމު މަރާމާތު ކުރުމާއިއެކު ކުރީގައި ދިމާވި އެއްވެސް ދަތިކަމެއް މިހާރަކު ނެތެވެ. މިތަނުގައި، ޝޭމްޕޫއާއެި އެކި ވައްތަރު ވައްތަރުގެ ރީތިވާ ސާމަނު ލިބެން ހުރެއެވެ. އެކަމަކު ބައެއް އެއްޗިއްސަކީ ފޭކް އެއްޗިއްސެވެ. ހެހެހެ.

3. އާންމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް އޮވޭހެއްޔެވެ؟

-އާއެކެވެ. (އެވެސް މުޅިން ހިލެއެވެ.)

4- އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ޚައްޞަކޮށްގެން ކުލާސްތަކާއި، ތަފާތު އެކި މަސައްކަތްތަށް އޮވޭހެއްޔެވެ؟

-އާއެކެވެ. ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަ ކުލާސްތަށް އޮވެއެވެ. ހުކުރު ދުވަސް ނޫނީ (އެއީ ބަންދު ދުވަހެއް) ހުރިހާ ދުވަހެއްގައި އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ކުލާސްތަށް އޮވެއެވެ. ކެމިސްޓްރީ، ފިޒިކްސް، އަދި މިނޫން ދުނިޔެވީ މާއްދާތަށް ހިމެނޭގޮތަށް ކަރިކިއުލަމްއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ދައުލަތުން ވަނީ ފަށާފައެވެ. އެކަމަކުވެސް، އޭގައި އިސްލާމްދީނާއި ޚިލާފް އެއްވެސް ކަމެއް ވާނަމަ އެއެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ.

5- އަޅުގަނޑަކީ މޫނު ބުރުގާ ނާޅާ މީހެއްކަމުގައިވާނަމަ…؟

-ތިހެން ވަރަށް ގިނަ އުޚްތުން މީގެ ކުރިންވެސް ސުވާލުކޮށް ހަދައެވެ. އެކަމަކު ހުރިހާ އުޚްތުންވެސް މިތަނަސް އައުމަށްފަހު މޫނު ބުރުގާ އަޅައެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް ސޫރިޔާގެ ހުރިހާ އުޚްތުންނާއި، މުހާޖިރާއިން އެންމެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް މޫނު ބުރުގާ އަޅައެވެ. ތިބާ ނާޅައިފި ކަމުގައިވާނަމަ ފިތުނައަކަށް ވާނެ އެހެން ނޫންތޯ؟

6- އިންޓަނެޓް ކެފޭތަށް ހުރޭތަ؟ އުޚްތުން އިންޓެނެޓް ބޭނުންކުރުން ހުއްދަތޯ؟ ނުވަތަ އިންޓަނެޓް ކެފޭތަކުން އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތް އުޚްތުންނަށް ބޭނުންކުރެވޭނެތޯ؟

-އާއެކެވެ. އިންޓަނެޓް ކެފޭތަށް ހުރެއެވެ. އަދި އުޚްތުންނަށްވެސް އިންޓެނެޓްގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރެވެއެވެ. ބައެއް އިންޓަނެޓް ކެފޭތަކުގައި އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަ ބައެއް ހުރެއެވެ. ތަބްޤާގައި، އުޚްތުންނަށް ޚައްޞަ އިންޓަނެޓް ކެފޭއެއް ހުރެއެވެ.

7- އަޅުގަނޑަށް ޢަރަބި ނޭގޭނަމަ…؟

-އެއީ މައްސަލެއް ނޫނެވެ. ﷲ އިރާދަކުރައްވާފިއްޔާ އިސާހިތަކު ދަސްވެވާނެ.

8- އަޅުގަނޑަކީ އެކަނިވެރި މައެއްނަމަ/ ހުވަފަތްވެފައިވާނަމަ/ މީހަކާއި އަދި ނީނދެ ނަމަ އަޅުގަނޑަށް ދައުލަތުގައި އުނދަގުލެއް ނެތި އުޅެވޭނެތަ؟ އުޚްތުން އަބަދުވެސް ތިބެން ޖެހެނީ ގޭގައިތޯ؟

-އާނ. އިން-ޝާ ﷲ. ކައިވެނިކުރަން ބޭނުންނުވާނަމަ އުޚްތުންނަށް ޚާއްޞަ ފްލެޓެއްގައި އުޅޭނީ. އެތަނުގައި އުޚްތުންނާއި އެކު އުފަލުގައި އުޅެވޭނެ. ކޮންމެ މަހަކު އެލަވަންސެއް ލިބޭނެ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން.

– ނޫން. ދައުލަތުގައި އެކި ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮވޭ. އެއީ ޓީޗަރުކަންވިޔަސް، ނަރުސްކަންވޮޔަސް، ޑަކްޓަރުކަންވިޔަސް…އެއުޚްތެއްގެ ދާއިރާއިން ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު އޮވޭ. އުޚްތުންނަށް ޚާއްޞަ މިފަދަ އިތުރު ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ޕްލޭންތަށް ދައުލަތުން އަންނަނީ ފަރުމާކުރަމުން.

9- އަޅުގަނޑު އަނބުރާ ޤައުމަށް ދާން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ؟

-މިތަނަށް އަންނަންވާނީ ވަރަށް ޡާބިތުކަމާއި އެކު. އެހެން ނޫނީ އުނދަގޫވާނެ. ނަމަވެސް މިހައިތަނަކަށް އެއްވެސް މީހަކު، އަނބުރާ ޤައުމަށް ދާން ބޭނުންވެގެން އުޅޭތަނެއް ނުފެނޭ. ފުރަތަމަ ކޮޅު، އާ މާހައުލަކަށް ހޭނޭ ދުވަސްވަރު އެކަހަލަ ޚިޔާލެއް އައިސް ދާނެ. އެކަމަކު، ތަނަށާއި، މީހުންނަށް ފަރިތަވުމުން އެޚިޔާލުދާނެކަން ޔަޤީން.

10. އަޅުގަނޑަކީ އަޚެއް. އަޅުގަނޑު ބޭނުމެއް ނޫން ހަނގުރާމަ ކުރާކަށް. އެހެން މަސައްކަތެއް އަޅުގަނޑަށް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެތޯ؟

-މިތަނުގައި އެކި ދާއިރާތަކުން ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް. އެމީހަކު އެމީހަކު ޚާއްޞަވެފައިވާ ދާއިރާއަކުން ކުރިއަށް ދެވިދާނެ. ދައުލަތަށް ބޭނުންވަނީ ހަމައެކަނި ހަނގުރާމަވެރިންނެއް ނޫން. އެބަބޭނުންވޭ އައިޓީ ސްޓާފުން، އިންޖީނިއަރުން، ޑަކްޓަރުން، ޓީޗަރުން…ނަމަވެސް ހުރިހާ އަޚުންނަށްވެސް އަސްކަރީ ތަމްރީން ލިބޭނެ ތިން މަހުގެ ނޫނި އެއަށްވުރެ މަދު ދުވަހުގެ..އޭގައި ދަސްކޮށްދޭނެ ސެލްފް ޑިފެންސާއި އަދި ހަތިޔާރު ގެންގުޅޭނެ ގޮތް. މިސާލަކަށް ހަނގުރާމައަށް ހަނގުރާމަވެރިން ދިޔައިއްޔޯ..ތިއަޚާއަކީ ޓީޗަރަކަށްވިނަމަވެސް އެއަވަށުގެ ސަލާމާތާއި ރައްކާތެރިކަމަކީ އެއީ ތިއަޚާގެވެސް މަސްއޫލިއްޔަތެއް އެހެންނޫންތޯ؟ މިއީ އަޅުގަނޑަށް އެނގިފައިވާގޮތް.

ޖަވާބު ދެއްވާފައިވަނީ އުއްމު ބަރާ.

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....

ޙިޔާލު