ޚަބަރު 17 ފެބްރުއަރީ 2017

ޚިލާފަތުގެ ބިމުން ފެބުރުވަރީ 17 ވަނަ ދުވަހު ފާހަނގަކޮށްލެވުނު ބައެއް ޚަބަރުތަކުގެ ޚުލާސާ

– ވިލާޔަތު ޚުރާސާންގެ ޕާކިސްތާނުގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ ފައްޅިއަކަށް އިސްތިޝާދީ ޙަމަލާއެއްދީ 100 އަށްވުރެ ގިނަ މުޝްރިކުން މަރާލާފައެވެ.

– ފިލިޕީންސްގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުން ދިން ޙަމަލާއެއްގައި ވަނީ ޞޮލީބީ ސިފައިންގެ 2 މީހަކު މަރާލާފައެވެ.

– ވިލާޔަތު ދެކުނު ބަޢުދާދުގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުން ދިން ކާރު ބޮމުގެ ޙަމަލާއެއްގައި ވަނީ ރާފިޟީ މުޝްރިކުންގެ 60 މީހުން މަރުވެ އިތުރު 70 މީހަކު ޒަޚަމު ވެފައެވެ.

– ވިލާޔަތު ހަލަބުގެ ކުވޭރީސް އެއާރ ބޭސް ސަރަޙައްދުގައި މުރުތައްދު ނުސައިރީ ސިފައިން އެއްވެގެން ތިބި ތަނަކަށް ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ އިސްތިޝާދީ ޙަމަލާއެއް ދީފައެވެ.

– ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ ވިލާޔަތު ބަރަކާ އަދި ވިލާޔަތު ހަލަބުގައި ގްރޭޑް މިސައިލް ބޭނުންކޮށްގެން މުރުތައްދު ނުސައިރީ ސިފައިންނަށް ވަރުގަދަ ޙަމަލާތަކެއް ދީފައެވެ.

– ވިލާޔަތު ދެކުނު ބަޢުދާދުގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ ރާފިޟީ ސިފައިންގެ ހަމްވީއަކަށް ބޮމުގެ ޙަމަލާއެއްދީ އެ ހަމްވީ ހަލާކުކޮށްލާފައެވެ.

– ވިލާޔަތު ޞަލާޙުއްދީނުގެ ތިކުރީތުގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ ރާފިޟީ ސިފައިންގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒަކަށް ވަރުގަދަ ޙަމަލާތަކެއްދީ އެމީހުންގެ އިސް ކޮމާންޑަރަކު މަރާލާފައެވެ.

ހުރިހާ ޙަމްދަކާއި ސަނާއެއް ވަނީ ﷲ ތަޢާލާއަށެވެ.

 

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....

ޙިޔާލު