ޚަބަރު 18-19 ފެބްރުއަރީ 2017

ޚިލާފަތުގެ ބިމުން ފެބުރުވަރީ 18 އަދި 19 ވަނަ ދުވަހު ފާހަނގަކޮށްލެވުނު ބައެއް ޚަބަރުތަކުގެ ޚުލާސާ

– ވިލާޔަތު ނިނަވާގެ މޯސުލްގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެން ރާފިޟީ ސިފައިންގެ މުވާޞަލާތީ ނިޒާމަކަށް ޙަމަލާދީ ހަލާކު ކޮަށްލާފައެވެ.

– ވިލާޔަތު ބަރަކާގެ ޝައްދާދީގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ އިސްތިޝާދީ ޙަމަލާއެއްދީ ޕީ.ކޭ.ކޭގެ މުރުތައްދު ސިފައިންގެ 25 މީހަކު މަރާލާފައެވެ.

– ވިލާޔަތު ރައްޤާގެ މަލިހާން އަވަށުގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުން ހިންގި އިންގިމާސީ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ވަނީ ޕީ.ކޭ.ކޭގެ މުރުތައްދު ސިފައިންގެ 5 މީހަކު މަރާލާފައެވެ.

– ވިލާޔަތު ބައިދާގެ ޤައިފާގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ ހޫތީ މުޝްރިކުންނަށް ވަރުގަދަ ޙަމަލާ ތަކެއް ދީފައެވެ.

– ވިލާޔަތު ޚުރާސާންގެ ނަންގަހާރުގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ އަފުޣާނުގެ މުރުތައްދު ސިފައިންގެ 18 މީހަކު މަރާލާފައެވެ.

– ވިލާޔަތު ދެކުނު ބަޢުދާދުގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ ރާފިޟީ ސިފައިންގެ ހަމްވީއަކަށް ބޮމުގެ ޙަމަލާއެއްދީ އެ ހަމްވީ ހަލާކުކޮށްލާފައެވެ.

– ވިލާޔަތު ފުރާތުގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ ރާފިޟީ އަދި މުރުތައްދު ސަހަވާތުންގެ ސިފައިންނަށް ވަރުގަދަ ޙަމަލާތަކެއް ދީފައެވެ.

– ވިލާޔަތު ޖަޒީރާގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ ރާފިޟީ ސިފައިންގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒުތަކަކަށް ވަރުގަދަ ޙަމަލާތަކެއް ދީފައެވެ.

– ވިލާޔަތު ބަރަކާގެ ޝައްދާދީގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ އިސްތިޝާދީ ޙަމަލާއެއްދީ ޕީ.ކޭ.ކޭގެ މުރުތައްދު ސިފައިންގެ 35 މީހުން މަރާލާފައެވެ.

– ވިލާޔަތު ހަލަބާއި ވިލާޔަތު ފުރާތުގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ ޑްރޯންއާއި ބަރު ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން ރާފިޟީ، ނުސައިރީ، އަދި ސަހަވާތު މުރުތައްދުންނަށް ވަރުގަދަ ޙަމަަލާތަކެއް ދީފައެވެ.

– ވިލާޔަތު އުތުރު ބަޢުދާދުގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުން ދިން ޙަމަލާއެއްގައިވަނީ ރާފިޟީ ސިފައިންގެ 7 މީހުންނާއި އެމީހުންގެ ބްރިގޭޑް ކޮމާންޑަރ މަރުވެފައެވެ.

– ވިލާޔަތު ނިނަވާގެ މޯސުލްގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ ރާފިޟީ ސިފައިންގެ ތިން އެއްވުމަކަށް އިސްތިޝާދީ ޙަމަލާތަކެއް ދީފައެވެ.

ހުރިހާ ޙަމްދަކާއި ސަނާއެއް ވަނީ ﷲ ތަޢާލާއަށެވެ.

 

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....