ޚަބަރު 20-21 ފެބްރުއަރީ 2017

ޚިލާފަތުގެ ބިމުން ފެބުރުވަރީ 20 އަދި 21 ވަނަ ދުވަހު ފާހަނގަކޮށްލެވުނު ބައެއް ޚަބަރުތަކުގެ ޚުލާސާ

– ވިލާޔަތު ޖަޒީރާގެ ތަލް ޢަފާރުގައި ޙިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ ރާފިޟީ ސިފައިންނަށް ވަރުގަދަ ޙަމަލާތަކެއްދީ އެމީހުންގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން މަރާލާ ޒަޚަމު ކޮށްލާފައެވެ.

– ވިލާޔަތު ދިލްގާގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ ބޮމުގެ ޙަމަލާތަކެއްދީ ރާފިޟީ ސިފައިންގެ 10 މީހުން މަރާލާފައެވެ.

– ވިލާޔަތު ސިނައިގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ ސްނައިޕަޜ ބޭނުންކޮށްގެން މިޞްރުގެ މުރުތައްދު ސިފައިންގެ މީހަކު މަރާލާފައެވެ.

– ވިލާޔަތު ހަލަބުގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ ބަރު ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން ޕީ.ކޭ.ކޭގެ މުރުތައްދު ސިފައިންނަށް ވަރުގަދަ ޙަމަލާތަކެއް ދީފައެވެ.

– ވިލާޔަތު ނިނަވާގެ މޯސުލްގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ ރާފިޟީ ސިފައިންގެ މަރުކަޒުތަކަކަށް ވަރުގަދަ 2 އިސްތިޝާދީ ހަމަލާއެއް ދީފައެވެ.

– ވިލާޔަތު ހަލަބުގެ އަލް ބާބު އަވަށުގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންނާއި ނުސައިރީންގެ މުރުތައްދު ސިފައިންނާއި ދަނީ ވަރުގަ ކުރިމަތިލުން ތަކެއް ހިނގަމުންނެވެ.

– ވިލާޔަތު އުތުރު ބަޢުދާދުގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުން ހިންގި އިންގިމާސީ އޮޕަރޭޝަނެއްގައިވަނީ ރާފިޟީ ސިފައިންގެ 45 މަރާލާފައެވެ.

– ވިލާޔަތު ޞަލާޙުއްދީނުގެ ބައިޖީ އަދި ވިލާޔަތު ނިނަވާގެ މޯސުލްގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެން ރާފިޟީ ސިފައިންނަށް ޙަމަލާތަކެއް ދީފައެވެ.

– ވިލާޔަތު ފުރާތުގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ ޕީ.ކޭ.ކޭގެ މުރުތައްދުންނަށް ވަރުގަދަ ޙަމަލާތަކެއްދީ ސޮލީބީ ކޯލިޝަންގެ އަސްކަރީ ވައިގެ އުޅަނދުތަކަކަށް ޙަމަލާދީ އެސަރަޙައްދުން ފޮނުވާލާފައެވެ.

– ވިލާޔަތު އަންބާރުގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ ސަހަވާތު މުރުތައްދުންނާ ރާފިޟީ ސިފައިންގެ 20 މީހުން މަރާލާ އިތުރު ބަޔަކު ޒަޚަމު ކޮށްލާފައެވެ.

– ވިލާޔަތު ރައްޤާގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ ޕީ.ކޭ.ކޭގެ 20 މުރުތައްދުން މަރާލާފައެވެ.

ހުރިހާ ޙަމްދަކާއި ސަނާއެއް ވަނީ ﷲ ތަޢާލާއަށެވެ.

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....