ތޭރިތަކުގެ ފުރަގަހުން އެންމެހައި މުޖާހިދުންނަށްވާ ނަޞޭޙަތެއް

ތޭރިތަކުގެ ފުރަގަހުން އެންމެހައި މުޖާހިދުންނަށްވާ ނަޞޭޙަތެއް

 ނާޞިރު އިބުނު ޙަމަދު އަލް ފަހްދު ގެ ފަރާތުން މުޖާހިދުންނަށް- ﷲ ތިޔަބައި މީހުންނަށް ނަޞްރު ދެއްވާށިއެވެ.

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

އަހަަރެން ތިޔަބައިމީހުންނަށް ނަޞޭޙަތް ތެރިވަނީ  އެންމެން އެކުގައި އިސްލާމީ ދަޥްލަތާއި ގުޅުމަށެވެ. އަދި އެ ދަޥްލަތުގެ އަމީރު އަމީރުލް މުއުމިނީން އަބޫބަކުރު އަލް ބަޢްދާދީ | އަށް ބަޢިއަތުދެއްވުމަށެވެ. އަދި އެ ދަޥްލަތުގެ ދިދައިގެ ދަށުގައި ހަނގުރާމަ ކުރުމަށެވެ. އެހެނީ އެ ދަޥްލަތަކީ އިސްލާމީ ދިދަ އުފުލާފައިވާ ދަޥްލަތެވެ. އަދި ތަޥްޙީދު ޤާއިމް ކޮށް ބުދުތައް މުގުރައި އަދި ޝަރީޢަތް ޤާއިމް ކޮށްފައިވާ ދަޥްލަތެވެ. ﷲ &ވަނީ އެ ދަޥްލަތް ވަޟުޢީ ޤާނޫންތައް ތަންފީޒު ކުރުމުންނާއި ކާފަރުންނާއި އެކު ތެދުވުމުން އަދި ޠާޣޫތުންނަށް ނަޞްރުދިނުމުން ޠާހިރު ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ﷲ &ވަނީ އެ ދަޥްލަތް ބިދުޢަތަކުންނާއި ބާޠިލް މަގުތަކުން ރައްކާތެރިކުރައްވާފައެވެ.

 އެދަޥްލަތުގެ ކުށްތައް އަދަދު ކުރުމުގައި އަވަދިނެތިވާ މީހާއަށް އަހަރެމެން ފަހެ ބުނަމެވެ! ކުށުން މަައުސޫމްވެގެންވާ އެއްވެސް މީހަކު ނުވެއެވެ! އެއީ ކޮންމެ ވަގުތެއް އަދި ކޮންމެ ޒަމާނެއްގައިވެސް މެއެވެ. އެއީ ތިބާއަކީ ކިތަންމެ ޡާހިރުމީހެއްކަމުގައި ވިޔަސްމެއެވެ. ކޮންމެ އާދަމުގެ ދަރިއަކީ ކުށްކުރާނޭ މީހެކެވެ. ކުށުން މައުސޫމްވެގެންވާ  ބަޔަކީ އެހަމައެކަނި ރަސޫލުންނެވެ.

ދުވަހަކުވެސް ކުށެއް ނުކުރަނީ ކާކުހެއްޔެވެ؟

އެހުންނެވީ ރަސޫލާ ; ގެ ޞާޙާބީންގެ މުޖާހިދުންގެ ޝައިޚް، އިސްލާމްދީނުގެ ފަހުލަވާނު ﷲ ގެ ކަނޑިކޮޅު ﷲ ރުއްސުންލެއްވި  ޚާލިދު ބިން ވަލީދެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ފުށުން އެނގިގެންވާ ކުށްތައްވެއެވެ. އެއީ އެކަލޭގެފާނު ޙުރުމަތްތެރި ލޭ އޮހޮރުވާލުމެވެ. އެއީ ނަބިއްޔާ ; އުޑާއި ދިމާލަށް އަތް އުފުލައި މިފަދައިން ޙަދީޘް ކުރެއްވުމަށް ޖެހިވަޑައިގަތުމަށް ދާންދެނެވެ.

“ޔާ ﷲ!  ޙާލިދުގެ އެކުރެއްވި ކަމަކުން ތިމަންކަލޭގެފާނު ބަރީޢަވެގެންވަމެވެ.

އަދި ޢުމަރު > އަބޫ ބަކުރު> އަށް މިހެން ވިދާޅުވެއްޖައިމަށް ދަާންދެނެވެ.

“ޙާލިދުގެ ކަނޑިކޮޅު ދަމައިގަނެވެނީ މާއަވަހަަށެވެ(ކުއްކުރެވެއެވެ).

ޙާލިދު > ގެ މި ހުރިހާ ކަމަކާ އެކުވެސް އެކަލޭގެފާނަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ޝަޙުސިއްޔަތު ތަކުގެ ތެރެއިން ޝަޙުޞިއްޔަތެކެވެ. ހިތްވަރު ގަދަ ބޭކަލުންގެތެރެއިން ހިތްވަރުގަދަ ބޭކަލެކެވެ. ޖިހާދުގެ އުޑުގައި ވިދަވިދާ ހުރި އަލިގަދަ ތަރިއެކެެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނު ކުރެއްވި ކޮންމެ ކަމެއް ވަދެގެންދާނީ އެކަލޭގެފާނުގެ ޖިހާދާއި މަތިވެރިކަމުގެ ކަނޑުގެ ތެރެއަށެވެ.

އެހެންކަމުން މި ބަރަކާތްތެރި ދަޥްލަތާއި މެދު ބުނެވޭނީ ކީކޭތޯއެވެ؟ އެ ދަޥްލަތް ފާޅުވީ އަދި އިހަށްދުވަހުއެވެ. އޭގައި އަދި ޤާބިލިއްޔަތުކަމުގެ އުނިކަންވެއެވެ. ޙިޞާރުކުރެވި ހުރިހާ ފަރާތަކުން ހަމަލާދެވި ހުރިހާ ދިމާލަކުން ތީރުތައް އަމާޒުވެފައެވެ. އެދަޥްލަތު ޤަދަރު ކުޑަކުރެވި އެންމެހާ ވަޞީލަތްތަކެއް މެދުވެރިކޮށް އެއިގެ އަގުވައްޓާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދެއެވެ. ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ދަޥްލަތްތަކުން އެއާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރުމަށް އެއްބަސްވެގެންވެއެވެ! އަދި ޠާޣޫތުންގެ ޢިލްމުވެރިން، ގޮތްކުޑަ އިލްމްވެރީން، ބާތިލަށް ދަޢްވަތު ދޭ ޢިލްމުވެރީން އަދި ކޮންމެ ޤައުމެއްގައިވި ވެރީންގެ ޚިމާރުން ވަނީ އެދަޥްލަތުގެ އަގުވައްޓައި ޤަދަރު ކުޑަކޮށްފައެެވެ. މުޅި ތާރީޙުގައި އަހަރެމެން ދުވަހަކުވެސް ދެކިފައިނުވާފަދަ ދޮގުތައް އެ ދަޥްލަތާއި މެދު ހަދާފައެެވެ.

މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި އެމީހުން ވާހިނދު، ކުށެއް ނުކުރެވި ދާނީ ކިހިނަކުން ތޯއެވެ؟

އޭ މުޖާހިދުންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުންގެ ބައިބައިވުމާއި އަދި ގިނަ ޖަމާޢަތްތަކަކަށް އޮތުމުން މަންފާ ކުރާނެ ހަމައެކަނި ބަޔަކީ ކާފަރުންނާއި އިސްލާމްދީނުގެ ޢަދާވާތްތެރީންނަށްކަން ދަންނާށެވެ. އެހެންކަމުން ﷲ ` އަށް ބިރުވެތިވާށެވެ. އަދި އެއްބައިވެ އެއްވާފަށެއްގައި ހިފަހައްޓާށެވެ. އަދި ސަފުތައް ބައިބައި ނުކުރާށެވެ.

އަޙަރެން ﷲ ގެ ޙަޞްރަތުން އެދެނީ އިސްލާމީ ދައުލަތަށް އެމީހުންގެ ޢަދުއްވުންގެ މައްޗަށް ނަޞްރު ދެއްވުމަށެވެ. އަދި އެމީހުންގެ އަތްތަކުން އިސްލާމީ ދިދަ މަތިވެރިވުމަށެވެ. އަދި މުސްލިމުން ރައްކާތެރިވެ ޠާޣޫތުން ފުނޑުފުނޑު ވުމަށެވެ. އަދި ޙުލަފާއުއް  ރާޝިދޫންގެ މަތިވެރިކަން އެއުރެންގެ އަތްތަކުން ރުޖޫޢަވުމަށެވެ. ﷲ އީ ހުރިހާ ކަމެއް އައްސަވާވޮޑިގެންވާ ކުޅަދުންވަންތަ އިލާހެވެ.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

(މިއީ ޝައިޚް ނާޞިރު އަލް ފަހްދު ޚަލީފާ އަބޫ ބަކުރު އަލް ބަޣްދާދީއަށް ބައިޢަތު ދެއްވައި ލިޔުއްވި ސިޓީ އާއިއެކު އެންމެހައި މުޖާހދިުންނަށް ޙާއްޞަކުރައްވައި ދެއްވާފައިވާ ނަޞޭޙަތެކެވެ. ޝައިޚަކީ ސަޢުދީ ސަލޫލް ވެރިކަމުގެ އަނިޔާވެރިކަމުގައި ހައްޔަރު ކުރެވިފައިވާ ގިނަ ޢިލްމުވެރީންގެ ތެރެއިން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ޢިލްމު ވެރިއެކެވެ. ޝައިޚް ވަނީ ނުވަ ޙަދީޘްފޮތް އެއިގެ ހުރިހާ ޖިލްދު ތަކާއި އެކު ހިތު ދަސްކުރައްވާފައެވެ. ވަރަށް ގިނަފޮތްތައް ލިޔުއްވާފައި ވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން 65 ފޮތް ލިޔުއްވީ ޖަލުގައި ހުންނަވައެވެ.)

ތިރީގައި އެވަނީ ޝެއިޚްގެ އަތުލިޔުމުގެ ކޮޕީއެވެ.

cnnt5fuwwaa0lob

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....

ޙިޔާލު

  1. ކަލޭމެންގެ ތި ތަކްފީރީ ޚިޔާލު ހަމަ ތަކުރާރު ވޭވޭ ދޯ ތިހުންނަނީ. ހަމަ ހިސްޓްރީގައި އުޅުނު ގޮތް ދޯ ކީކުރާނީ. ﷲ ތަޢާލާ ހިދާޔަތް ދައްކަވާށި!

    ބަގްދާދީ އަކީ ގޭންގްސްޓާރުންގެ ހެޑު. ބޮޑު މުޖުރިމެއް. ފިލާ އެ އޮތީ. މުސްލިމުންގެ ޚަލީފާ އަކީ މުސްލިމުންގެ އައްޑަނައެއް. އެ އޮތީ އެކަމާބެހޭ ގޮތުން ރަސޫލާގެ ހަދީސްވެސް.