ޚަބަރު 22-23 ފެބްރުއަރީ 2017

ޚިލާފަތުގެ ބިމުން ފެބުރުވަރީ 22 އަދި 23 ވަނަ ދުވަހު ފާހަނގަކޮށްލެވުނު ބައެއް ޚަބަރުތަކުގެ ޚުލާސާ

– ވިލާޔަތު ޖަޒީރާގެ ތަލް ޢަފާރުގައި ޙިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ ރާފިޟީ ސިފައިންނަށް ވަރުގަދަ ޙަމަލާތަކެއްދީ ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާފައެވެ.

– ވިލާޔަތު ހިމްސްގެ ތަދްމޫރުގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ ނުސައިރީ މުރުތައްދުންގެ ބީ.އެމް.ޕީ އަކާއި ޓޭންކެއް ހަލާކުކޮށްލާފައެވެ.

– ވިލާޔަތު ޚައިރުގެ މުއްވަދަފިން ސަރަޙައްދުގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ ޕީ.ކޭ.ކޭގެ މުރުތައްދުންނަށް ވަރުގަދަ ޙަމަލާތަކެއްދީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދީފައެވެ.

– ވިލާޔަތު ރައްޤާގައި ޙިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންނާއި ޕީ.ކޭ.ކޭގެ މުރުތައްދުންނާއި ދެމެދުވަނީ ވަރުގަދަ ކުރިމަތިލުންތަކެއް ހިނގާފައެވެ.

– ވިލާޔަތު ނިނަވާގެ މޯސުލްގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެން ރާފިޟީ ސިފައިންނަށް ދިން ޙަމަލާތަކެއްގައި އެމީހުންގެ ސިފައިންގެ މީހަކު މަރާލާ ޓޭންކެއް ހަލާކުކޮށްލާ އިތުރު މީހަކު ޒަޚަމު ކޮށްލާފައެވެ.

– ވިލާޔަތު ހަލަބުގައި ޙިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ ނުސައިރީ މުރުތައްދުންނާއި ރާފިޟީ ސިފައިންނަށް ވަރުގަދަ ޙަމަލާތަކެއްދީ އެމީހުންނަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދީފައެވެ.

– ވިލާޔަތު ނިނަވާގެ މޯސުލްގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ ރާފިޟީ ސިފައިންގެ އެއްވުމަކަށް އިސްތިޝާދީ ޙަމަލާއެއްދީ އެމީހުންގެ ގިނަ ބަޔަކު މަރާލާ ޒަޚަމު ކޮށްލާފައެވެ.

– ވިލާޔަތު ސިނާއީގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ ރޮކެޓު ބޭނުންކޮށްގެން ޔަހޫދީންނަށް ވަރުގަދަ ޙަމަލާތަކެއް ދީފައެވެ.

– ވިލާޔަތު ފުރާތާއި ވިލާޔަތު ދިލްޖާގައި ޙިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެން ރާފިޟީ ސިފައިންނަށް ޙަމަލާތަކެއްދީ އެމީހުންގެ އަސްކަރީ އުޅަނދުތަކެއް ހަލާކުކޮށްލާފައެވެ.

– ވިލާޔަތު ނިނަވާގައި ޑްރޯންއާއި ބަރު ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ ނުސައިރީ މުރުތައްދުންނާއި ރާފިޟީ ސިފައިންނަށް ވަރުގަދަ ޙަމަލާތަކެއް ދީފައެވެ.

– ވިލާޔަތު ޖަޒީރާގެ ދެއަވަށެއްގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ ރާފިޟީ ސިފައިންގެ އެއްވުންތަކަކަށް ދެ އިސްތިޝާދީ ޙަމަލާ ދީފައެވެ.

ހުރިހާ ޙަމްދަކާއި ސަނާއެއް ވަނީ ﷲ ތަޢާލާއަށެވެ.

 

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....