ޚަބަރު 24 ފެބްރުއަރީ 2017

ޚިލާފަތުގެ ބިމުން ފެބުރުވަރީ 24 ވަނަ ދުވަހު ފާހަނގަކޮށްލެވުނު ބައެއް ޚަބަރުތަކުގެ ޚުލާސާ

– ވިލާޔަތު ސައިނާއީގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ މިޞްރުގެ މުރުތައްދު ސިފައިންގެ އަސްކަރީ އުޅަނދަކަށް ޙަމަލާދީ ހަލާކުކޮށްލާފައެވެ.

– ވިލާޔަތު ނިނަވާގެ މޯސުލްގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ ރާފިޟީ ސިފައިންގެ އެއްވުމަކަށް އިސްތިޝާދީ ޙަމަލާއެެއް ދީފައެވެ.

– ވިލާޔަތު ނިނަވާގެ މޯސުލްގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ ރާފިޟީ ސިފައިންގެ އަސްކަރީ އުޅަނދަކަށް ޑްރޯން ޙަމަލާއެއްދީ ހަަލާކުކޮށްލާފައެވެ.

– ވިލާޔަތު ދިލްޖާގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ ރާފިޟީ ސިފައިންގެ މަރުކަޒުތަކަކަށް ޙަމަލާދީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދީފައެވެ.

– ވިލާޔަތު ޖަޒީރާގެ ޑިބްސް އަވަށުގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ ރާފިޟީ ސިފައިންގެ މަރުކަޒުތަކަކަށް ޙަމަލާދީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދީފައެވެ.

– ވިލާޔަތު ފުރާތުގެ ތަލް ޢަފާރުގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ ރާފިޟީ ސިފައިންގެ އުޅަނދަކަށް ޑްރޯން ޙަމަލާއެއްދީ ހަލާކުކޮށްލާފައެވެ.

ހުރިހާ ޙަމްދަކާއި ސަނާއެއް ވަނީ ﷲ ތަޢާލާއަށެވެ.

 

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....