ފޮތް: މުޖާހިދުންނަށް ޒަކާތް ދިނުމާ ބެހޭ ފަތުވާ، ޝައިޚް ސުލައިމާން އަލްޢުލްވާން فك الله أسره

މިއީ ޖިހާދުގެ ބިންތަކުގައިވާ މުޖާހިދުންނަށް، ނުވަތަ އެމައިދާންތަކަށް ދިއުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މުސްލިމުންނަށް ޒަކާތު މުދަލުން ދެވިދާނެތޯ ކުރެވުނު ސުވާލަކަށް އައްޝައިޚް ސުލައިމާން ބްނު ނާާޞިރު އަލްޢުލްވާން | ދެއްވާފައިވާ ތަފްޞީލީ ޖަވާބެކެވެ. އެއީ ހަތަރު މަޛްހަބުގައި އެކަމުގައި ވާރިދުވެގެންވާ ގޮތާއި އުއްމަތުގެ ބޮޑެތި ޢިލްމުވެރިންނަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ދެއްވާފައިވާ އަގުހުރި ޖަވާބެކެވެ.

ދުޢާއަކީ ﷲ ` މިފަތުވާއިން މިއުއްމަތުގެ އަހުލުންނަށް ފައިދާ ކުރުމެވެ.

ފޮތުގެ ނަން: މުޖާހިދުންނަށް ޒަކާތް ދިނުމާ ބެހޭ ފަތުވާ
ފޮތުގެ މުއައްލިފް: އައްޝައިޚް ސުލައިމާން ބްނު ނާޞިރު އަލްޢުލްވާން | وفك الله أسره
ތަރުޖަމާކުރީ: އައްޝައިޅް އަބޫ ޢަބްދުﷲ އަލްމަޖޫދީ |
މުރާޖަޢާކުރީ: އަބޫ އަޙްމަދު  |
ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު: 44 ޞ
ޝާއިޢުކުރީ: ޙައްްޤު މީޑިއާ
އެކްސްޓެންޝަން: pdf
ފައިލް ސައިޒް: 1.16 MB

foi_download1

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....

ޙިޔާލު

  1. މީގެން ފޮތެއް ކިޔޭ ވަރެއްނޫން ޑައުންލޯޑް ނުކޮށް… ދެރަކަމެއްނު…