އަސްކަރީ ތަމްރީން ހޯދުމާއި،ތަފާތުވައްތަރުގެ ހަތިޔާރާއި އާލާތްތައް އެއްކުޅައުމުގެ ވާޖިބުކަން.

އޭ އަޚާއެވެ! ދަންނާށެވެ! ޖިހާދަށް ތައްޔާރު ނުވުމަކީ މުނާފިޤު ކަމުގެ ސިފައެކެވެ. ފަހެ ރަސޫލާ ؛ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ.: “ޖިހާދުގެ ޙަރަކާތެއްގައި (ނުވަތަ ޣަޒްވާއެއްގައި) ބައި ވެރި ނުވެ އަދި ބައިވެރި ވުމުގެ ނިޔަތެއްވެސް ނެތި މަރުވާ މީހާ، މަރުވަނީ މުނާފިޤު ކަމުގެ ދަރައްޖައެއްގައެވެ.” (ޞަޙީހް މުސްލިމް 3533)

އަދި އައްސިންދީ ސުނަން އައްނަސާޢީގެ އަރިމަތީ ތަފްޞީލުގައި ބަޔާން ކުރެއްވިއެވެ:

“…ބައިވެރިވުމުގެ ނިޔަތެއްވެސް ނެތި…” މާނައީ އަމިއްލަ ނަފްސަށް، ” އަހަރެންނަށް ދެވޭނެ ނަމައޭ” ވެސްނުބުނެހުރުމެވެ. ނުވަތަ އޭގެ މާނައީ ޖިހާދަށް އޭނާ ދިއުމަށް ނިޔަތް ނުގަންނަނީ ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. ފަހެ ޖިހާދަށް ދިއުމަށް ނިޔަތް ގަތުމުގެ ހެއްކަކީ އެއަށް ތަކެތި ( އެބަހީ: ސަވާރީ،ހަތިޔާރު އަދި މި ތަކެތި ގެންގުޅުމުގެ ހުނަރު) ތައްޔާރު ކުރުމެވެ. ﷲ ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ. (މާނަ) ” އަދި އެބައިމީހުން ހިނގައިގަތުމަށް (އެބަހީ: ޖިހާދުކުރުމަށް) ނިޔަތްގަނެފައިވާ ކަމުގައިވަނި ނަމަ، ފަހެ ހަމަޔަޤީނުންވެސް އެއަށް ތައްޔާރީތަކެއް ވީހެވެ. “   (ސޫރަތުއް ތައުބާ 46)

ދެންފަހެ ބައެއްމީހުން ތިމަންމެން ނިޔަތް ގަންނަމޭ ބުނެއެވެ. އެހެނަސް ﷲ މި އާޔަތުން މިފަދަ މީހުންގެ ދަޢުވާ ނަފީ ކުރެއްވިއެވެ. އެހެންކަމުން ޢުޒުރުވެވޭފަދަ ސަބަބަކާއި ހުރެ ޖިހާދުކުރުމަށް ހުރަސް އެޅިގެންވާނަމަ، އެ ޢުޒުރު ޤަބޫލު ވެވޭނީ  އެއަށް ތައްޔާރީއެއް ވަނީނަމައެވެ.

ﷲ ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ. ” އެމީހުންނާ ދެކޮޅަށް ތިޔަބައިމީހުންނަށް ކުޅަދާނަވީހައި ބާރެއް ތިޔަބައިމީހުން ތައްޔާރުކުރާށެވެ. އަދި ހަނގުރާމައިގެ އަސްތައްވެސް ބަނދެ ތައްޔާރުކުރާށެވެ. އެއީ ﷲ ގެ ޢަދުއްވުންނާއި އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ ޢަދުއްވުންނަށް ބިރުދެއްކުމަށްޓަކައެވެ.” (އަލް އަންފާލް 60) ޝައިޚް ޢަބްދުއްރަޙްމާން އައްސަޢްދީ މި އާޔަތުގެ ތަފްސީރުގައި  ވިދާޅުވިއެވެ. “މީގެ މާނައީ ރޭވުންތެރިކަމުގެ ބާރުން ފެށިގެން ގޮސް މާއްދީ ބާރު ކަލޭމެންނަށް ވެވުނު މިންވަރަކުން ތައްޔާރުކުރުމެވެ. އަދި އެބައިމީހުންނާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރެވޭ ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ހަތިޔާރުތައްވެސް މެއެވެ. އަދި މީގެ ތެރޭގައި މިފަދަ ހަތިޔާރާއި ދިފާޢުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ހުނަރުތައްވެސް ހިމެނެއެވެ. (އެއީ) މެޝިން ބަޑިތަކާއި، އުންޑަތަކާއި، މަތިންދާ ބޯޓުތަކާއި، އެއްގަމު  އަދި ކަނޑުމަތީ އުޅަނދު ފަހަރާއި، ޙަންދަޤުތަކާއި އަދި (މިނޫންވެސް) ދިފާޢީ ވަޞީލަތް ތަކެއެވެ.”(ތައިސީރް އަލް ކަރީމް އައްރަޙްމާން ޞ. 285 )

ދަންނައެ! އަޚާއެވެ! މި އާޔަތުގައި ބަޔާންވެފައިވާ ފަދައިން، މިފަދަ ތައްޔާރީތައް ވުމަކީ ﷲ މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް ވާޖިބު ކުރައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ. އަދި މިއީ ކާފަރުންނާއި މުނާފިޤުން މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް އަނިޔާކުރުމުން ދުރުކުރުމަށްޓަކައެވެ. ޢަދުއްވުން ބިރު ދެއްކުން މިވަނީ ޞަރީޙަ ޢިބާރާތުން ﷲ ގެ ފޮތުގައި ބަޔާންވެފައެވެ. ޢަރަބިބަހުން ނަމަ ” ترهبون” އޭ މި އައިސްފައިވާ ބަހުގެ މާނައީ ” ބިރުދެއްކުމެވެ.” އިނގެރޭސިބަހުންނަމަ “ޓެރެރައިޒް” ކުރުމެވެ. އެހެންކަމުން “ޓެރެރައިޒް” ނުވަތަ “ބިރުދައްކާ” މީހުންނަށް އިނގިރޭސި ބަހުން މި ކިޔަނީ “ޓެރަރިސްޓުން” ނެވެ.

ޝައިޚް ޢަބްދުﷲ ޢައްޒާމް ވިދާޅުވިއެވެ: ” އަދި (ދަންނައެ) އަހަރެމެންނީ ޓެރަރިސްޓުންނެވެ. އަދި ބިރުދެއްކުމަކީ (ޓެރަރައިޒް ކުރުމަކީ) (ﷲގެ) ފޮތާއި ސުންނަތުގެ މަތީން ފަރުޟްވެފައިވާ ކަމެކެވެ. ފަހެ ހުޅަނގާއި، އަދި އިރުމަތި މިކަމަށް- އަހަރެމެންނަކީ ޓެރަރިސްޓުން ކަމަށް- ހެކިވާށެވެ. ” އެމީހުންނާ ދެކޮޅަށް ތިޔަބައިމީހުންނަށް ކުޅަދާނަވީހައި ބާރެއް ތިޔަބައިމީހުން ތައްޔާރުކުރާށެވެ. އަދި ހަނގުރާމައިގެ އަސްތައްވެސް ބަނދެ ތައްޔާރުކުރާށެވެ. އެއީ ﷲ ގެ ޢަދުއްވުންނާއި އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ ޢަދުއްވުންނަށް ބިރުދެއްކުމަށްޓަކައެވެ.” (އަލް އަންފާލް 60)  އެހެންކަމުން ޓެރަރިޒަމަކީ (ބިރުދެއްކުމަކީ) ﷲ ގެ ދީނުގައި ފަރުޞްވެގެންވާ ކަމެކެވެ. “

(ނެގިފައިވަނީ “ޖިހާދުގެ އަޑު” އިން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ފޮތް ” އޭ ޖިހާދުން އެކަހެރިވެގެން ތިބި މީހުންނޭވޭ! ” މި ފޮތުގެ 110 ވަނަ ފޫޓް ނޯޓުން.)

 

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....