ފޮތް: މުސްލިމުންގެ ދީނާއި ޢިލްމާނީންގެ ދީން ފަރަގުކޮށްދޭ ހަތަރު ޤަވާޢިދު

މިއީ އިސްލާމީ ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާ ނުރައްކާތެރި މައްސަލައެއްކަމުގައިވާ ޢިލްމާނިއްޔަތު ނުވަތަ ސެކިޔުލަރިޒަމް ނުވަތަ ލާދީނިއްޔަތުގެ ވަބާ އާއި އިސްލާމްދީނުގެ ފަރަޤުތައް ދެނަގަތުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭނޭ ޤަވާޢިދުތަކެއް ހިމަނުއްވައިގެން އައްޝައިޚް އަލީ އަލް ހުޟައިރު | ލިޔުއްވާފައިވާ ކުޑަ ރިސާލާތެކެވެ.

ދުޢާއަކީ ﷲ ` މިފަތުވާއިން މިއުއްމަތުގެ އަހުލުންނަށް ފައިދާ ކުރުމެވެ

ފޮތުގެ ނަން: މުސްލިމުންގެ ދީނާއި ޢިލްމާނީންގެ ދިން ފަރަގުކޮށްދޭ ހަތަރު ޤަވާޢިދު
ފޮތުގެ މުއައްލިފް: އައްޝައިޚް އަލީ ބްނު ހުޟައިރު ބްނު ފަހުދް އަލް ހުޟައިރު
ތަރުޖަމާކުރީ: އަބޫ އިބްރާހިމް
މުރާޖަޢާކުރީ: އަބޫ އަމްރު
ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު: 9 ޞ
ޝާއިޢުކުރީ: ޙައްްޤު މީޑިއާ
އެކްސްޓެންޝަން: pdf
ފައިލް ސައިޒް: 1.03 MB

 

foi_download1

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....