ޝަހީދުވުމުގެ ކުރިބޯށި – ފިދާއީ ހަމަލާ

މިފޮތަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އިސްތިޝްހާދީ ޙަމަލާ ނުވަތަ ފިދާއީ ޙަމަލާ، ނުވަތަ ޖާނުން ފިދާވުމުގެ ޙަމަލާގެ ޝަރުޢީ ޙުކުމް ބަޔާންކުރައްވާ، ސުޢޫދުގެ ޙުކޫމަތުން ޝަހީދުކޮށްލި މުޖާހިދުންގެ ޝައިޚް އަދި ޢަސްކަރީ އުސްތާޛް ޔޫސުފުލް ޢުޔައިރީ \ ލިޔުއްވާފައިވާ [ހައްވާ އަމިއްލައަށް މަރުވީހެއްޔެވެ؟ ނުނީ ޝަހީދުވީހެއްޔެވެ؟] މިފޮތުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާއެވެ. މުޅިއަކު 4 ބަޔަކަށް ބަހާލައްވައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ މިފޮތުގައި، ފިދާއީ ޙަމަލާގެ ޙުކުމް ޤުރުއާނާއި ޞައްޙަ ޙަދީޘްތަކުގެ އަލީގައި ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ޝައިޚް ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ސަލަފުއް ސާލިހުންގެ އިހުގެ އަރާތިއްބެވި ބޭކަލުންގެ ފަތުވާތަކާއި، އަމިއްލައަށް މަރުވުމާއި އިސްތިޝްހާދީ ޙަމަލާއެއްގައި މަރުވުމާއި ދެމެދުވާ ފަރަޤުވެސް ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ. އަދި އެންމެ ފަހު ބައިގައި، ފަހުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރެއިން އިސްތިޝްހާދީ ޙަމަލާ ހުއްދަކުރައްވާ ބޭކަލުންގެ ފަތުވާތައް ތަފްޞީލުކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ.

[އަމިއްލައަށް މަރުވުންކަމުގައި] މިހާރަކަށް އައިސް ފަތުރަމުންދާ ދޮގުތައް މިފޮތް ކިޔާލުމުން ސާފުވެގެންދާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ އެތައް ޝުބުހުތަކަކަށް މިފޮތުން ޖަވާބު ލިބިގެންދާނެވެ. އަދި މިފަދަ ޢަމަލުތަކުން އަދުގެ މުސްލިމު އުއްމަތަށް ލިބެމުންދާ ނަޞްރާއި ކާމިޔާބީއާމެދު ޝައްކު އުފެދި ޙަޤީޤަތް އޮޅިގެން އުޅޭކަށް ﷲ އިރާދަފުޅުން ނުޖެހޭނެއެވެ.

ފޮތުގެ ނަން: ޝަހީދުވުމުގެ ކުރިބޯށި – ފިދާއީ ހަމަލާ
ފޮތުގެ މުއައްލިފް: ޝައިޚް އަދި ޢަސްކަރީ އުސްތާޛް ޔޫސުފުލް ޢުޔައިރީ \
މުތަރްޖިމް: ޖިހާދުގެ އަޑު
ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު: 202
ޝާއިޢުކުރީ: ޙައްޤު މީޑިއާ ސެންޓަރ
ބަސް: ދިވެހި
އެކްސްޓެންޝަން: .pdf
ފައިލް ސައިޒް: 1 MB

foi_download1

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....