މިއަދަކީ 1438 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޢީދު ދުވަސް

މިއަދު، 25 ޖޫން 2017 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހަކީ، 1438 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޢީދު ދުވަސްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، އަދި ޝައްވާލް މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސްކަމުގައި އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުގެ ޝަރުޢީ ލަޖްނާ ކޮމިޓީން އެކަން އިޢުލާނުކޮށްފިއެވެ.

ޤައުމިއްޔަތުގެ ނިޒާމް ފަތުރަމުންދާ ކުފުރު ދަޥްލަތްތަކާއި ޚިލާފަށް، އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުން އަންނަނީ ކޮންމެ ހަނދު މަހެއްގެ ކަލަންޑަރު މައްސަރު ނިމުމުން ހަނދު ބެލުމަށްފަހު ޢާއްމު ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ޝައްވާލް މަހުގެ ކަލަންޑަރުވެސްވަނީ މިހާރު ޢާއްމު ކޮށްފައެވެ.

ޢީދު ދުވަހަކީ މުސްލިމުންނަށް އުފާވެރިކަން ގެނުވާ ދުވަހެއްކަމުގައިވާއިރު، ބައިބައިވެގެން ކާފަރުންގެ ރުހުން ހޯދުމުގައި މަސަކަތްކުރާ ޠާޣޫތީ ދަޥްލަތްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުންނަށް ވޭނާއި ކެކުޅުން ތަޙައްމަލް ކުރަން ނުޖެހުނެއްކަމަކު، އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތާއި އަދި އެ ޚިލާފަތުގެ ބާރު ފޯރާފާނޭކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުންނަށް އަދި އެނޫންވެސް ބަލިކަށި މުސްލިމުން މި ޢީދު ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރަނީ އަނިޔާވެރިކަމާއި ހިތާމަޔާއި މޮޅިވެރިކާމާއިއެކުގައެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ޠާޣޫތު ސަރުކާރުތަކާއި ކާފަރުންގެ ޖަލުތަކުގައި ހައްޔަރުވެފައިވާ މުސްލިމުންނަށް ދުވާލެއް ރޭގަނޑެއް ވަކިކުރަން ނޭނގޭޙާލު ނަމާދު ވަގުތެއް ޢީދެއްވެސް ވަކިކުރުންވަނީ ދަތިކަމަކަށްވެފައެވެ. އެހެންކަމުން، މި ލޮބުވެތި މުސްލިމު އަޚުންނާއި އުޚްތުންގެ މަތިން ހަނދުމަކޮށް ދުޢާކުރުމަށް ކޮންމެ މުސްލިމަކަށްވެސް މި ޢީދު ދުވަހުގައި ހަނދުމަކޮށް އަރުވަމެވެ.

ޝައްވާލް 1438 ގެ ކަލަންޑަރު

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....