[ބީރައްޓެހިންނަށް ހެޔޮ ޚަބަރު ހުއްޓެވެ.] – ދިވެހި ވީޑިއޯ ޑޮކިއުމެންޓްރީ 2017

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދިވެހި އަންޞާރުންގެ ފަރާތުން ދިވެހި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނަށް ދޫކުރި މި ޑޮކިއުމެންޓްރީ ވީޑިއޯގައި، ތާރީޚުގެ ތެރެއިން އިސްލާމީ އުއްމަތް ނިކަމެތިވާންޖެހުނު ސަބަބާއި، އަދި ނިކަމެތިކަމަށްފަހު ޢިއްޒަތް މެދުވެރިވީ ކޮންސަބަބުތަކަކާއި ހުރެކަން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން އިސްލާމީ އުއްމަތަށް ނަޞްރުދީ ﷲ ގެ ދީން ބިންމަތީ ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި، މި ކުޑަކުޑަ ދިވެހިރާއްޖެއިންވެސް އަމިއްލަ ހަށިގަނޑާއި ލެއާއި ފުރާނައިން ހޭދަކުރި ބައެއް އަޚުންގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރެވިފައި ވެއެވެ.

އަދި މި ބަޔާންވި އަޚުންނާއި، އަދި މި ނޫނަސް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ތެދުވުނު އެތައް އަޚެއްގެ ޤުރުބާނީގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ މުސްލިމުންނަށްޓަކައި ފުރިހަމައަށް ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ މައްޗަށް ޤާއިމްވެގެންދިޔަ އިސްލާމީ ދަޥްލަތް (އައި. އެސް.) އެކުލަވާލެވުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާއަކަށްވެސް ބަލައިލެވިފައިވެސް ވެއެވެ. އަދި ފުރިހަމަ އިސްލާމީ ނިޒާމް ތަންފީޛުކުރުމަށް ކުރުމަށްޓަކައި އިސްލާމީ ޚިލާފަތުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ހަޖޫޖަހާ ކުރެވޭ ފުރައްސާރަތަކުގެ ޙަޤީޤަތަކީ ކޮބައިކަންވެސް ހާމަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ވީޑިއޯގެ ނަން: [ބީރައްޓެހިންނަށް ހެޔޮ ޚަބަރު ހުއްޓެވެ.]
ދިގުމިން: 33 މިނެޓް 55 ސިކުންތު.
ޝާއިޢުކުރީ: ޙައްޤު މީޑިއާ ސެންޓަރ
ބަސް: ދިވެހި
އެކްސްޓެންޝަން: mp4.
ފައިލް ސައިޒް:   1.45GB

 ލިންކުތައް: goo.gl/yBQ4Tt

goo.gl/kkjNtF

https://justpaste.it/GladTidings

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....

ޙިޔާލު