އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ޚަބަރުތައް

އަޢުމާޤް އެޖެންސީއިން މަޢުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި، ދޭރްޒޯރުގެ އުތުރުން އޮންނަ ޙުސައިނިއްޔާގެ ސަރަޙައްދުގައި ނުޞައިރީންގެ 4 ސިފައިން ސްނައިޕަރުންގެ ޙަމަލާގައި މަރުވެފައިވެއެވެ. އަދި އައްސޫރު އަވަށުގެ ހުޅަނގުދެކުނުގައި އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ލަޝްކަރުގެ މުޖާހިދުން ދިން ޙަމަލާތަކުގައި ޕީކޭކޭ އަށް ނިޞްބަތްވާ 6 މުރުތައްދުންވަނީ މަރާލައިފައެވެ. އަދި އަލްބާބުގެ އަވަށުގެ ކައިރިން، ޞަޙަވާތުންގެ 2 މުރުތައްދަކު މަރާލައި 10 މުރުތައްދުންނަށްވުރެ އިތުރަށް ޒަޚަމްކޮލައިފައިވެއެވެ.

އަދި ހަމަ މިމަހުގެ ތެރޭގައި، ވިލާޔަތުލް ބަރްކާގައި ޞަޙަވާތުންނާއި ޕީކޭކޭގެ މުރުތައްދުންނާ ދެކޮޅަށް ދެވުނު އިސްތިޝްހާދީ ދެ ޙަމަލާއެއްގައި، 32 މުރުތައްދުން މަރާލައި އިތުރު އެތައް ބަޔަކު ޒަޚަމްކޮށްލިއެވެ. މި ޙަމަލާއަކީ އައްޝައިޚް އަބޫ މުޙައްމަދުލް ޢަދްނާނީގެ ނަމުން ނަންދެވިފައިވާ ޣަޒްވާތަކުގެ ދަށުން ދެވުނު ޙަމަލާއެކެވެ.

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....