[ބޭޒާރުވުމުގެ ޝާމް] -ޝޭޚް އަލް ޢަދްނާނީގެ އަޑުފުޅުން

އޭ އެންމެހައި މުސްލިމުންނޭވެ! އޭފަހެ މުޙައްމަދު ނަބިއްޔާ ؛ ގެ އުއްމަތެވެ!
މިއީ ފަހެ ބޭޒާރުވުމުގެ ޝާމް އެވެ.
ހަޤީޤަތްތައް ސާފު އިރުގެ ދޯދިތައް ފަދައިން އެބޭޒާރުކުރެއެވެ.
އެހެންކަމުން ހަލާކުވެދާމީހެއް ބަޔާންވެގެންވާ ސާފުކަމުގެ މަތީ ހަލާކުވެދެއެވެ.
އަދި ދިރިހުރެއްޖެމީހާ ބަޔާންވެގެންވާ ސާފުކަމުގެ މަތީ ދިރިހުރެއެވެ.
މިއޮތީ މުޅި ކާފަރު ޢާލަމް އެއްވެ ވަކިހިއްޕައި ގުޅި، އިސްލާމީ ދައުލަތާއި ހަނގުރާމަކުރުމަށް އިޖުތިމާއުވެފައެވެ
އެޔާއި ހަނގުރާމަކޮށް ނައްތާލުމަކީ އެވެރިންގެ އެންމެ ބޮޑު އަހައްމިޔަތަށް ހަދައިފައެވެ.
އެހެންކަމުން، އޭގެ ސަބަބާއި އޭގެ ހަދަފަކީ ފަހެ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟
އޭގެ ޙަޤީޤަތާއި އޭގެ ޝިޢާރަކީ ފަހެ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟
ދިހަ އެތައް ގުނައެއްގެ ކާފަރު ދައުލަތެއް އިސްލާމީ ދައުލަތާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރުމައް އެއްވުމުގެ ސަބަބަކީ ފަހެ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟
ވިހި އެތައް ހާސް މިސައިލެއް އަހަރެމެންގެ ބޯމައްޗަށް އެމެރިކާއިން އަޅާފައިވާ ސަބަބަކީވެސް ފަހެ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟
އާއެކެވެ. 20 ހާހަށް ވުރެ ގިނައެވެ.
އެތައް ބިލިޔަނެއްގެ ހަނގުރާމައަށް އެވެރިން އެހޭދަކުރަނީ ފަހެ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟
އާރުކާޓީތަކާއި، މިލީޝިޔާތަކާއި ލަޝްކަރުތައް ތަރުބިއްޔަތުކޮށް ހަތިޔާރުދެމުން ދަނީ ފަހެ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟
ޖެހިލުމެއްނެތި ކަނޑެއްހުރަސްކުޅައުމަށްފަހު އެވެރިންގެ ދަރިންތައް އަހަރެމެންނާއި ހަނގުރާމަކުރުމަށް ފޮނުވާފައިވަނީ ފަހެ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟
(އެވެރިންގެ މިންގަނޑަށް) ޗެކްކޮށް ތައްގަނޑު ޖެހިފައިވާ ބަޔެއްމެނުވީ ތަރުބިއްޔަތުދީ ހަތިޔާރުދީ ރިހާސަލުދީ ސަޕޯޓުދޭން އެވެރިން ނުހޯދީ ފަހެކީއްވެހެއްޔެވެ؟
ސުވާލުކުރާށެވެ. އެވެރިން ޖަވާބު ދޭނޭނަމައެވެ.
ނޫނީ ޖަވާބުދީބަލާށެވެ. ތިޔަބައިމީހުންނަށް ވިސްނޭނޭނަމައެވެ.
އެހެނީ ފަހެ މުޅި ޢާލަމް އަހަރެމެންނާއި ހަނގުރާމަ ކުރުމަށް އެއްވެފައި މިވަނީ އަހަރެމެން ﷲ ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް އަޅުކަން ނުކުރުމަށް ގޮވާލާ ގޮވާލުން މެނުވީ އެހެން އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ޓަކައި ނޫނެވެ!
އެހެން އެއްވެސް ޝަރީކަކާއި ނުލައި އެއިލާހަށް އެކަނި އަޅުކަން ކުރުމަށެވެ
މިޔަށްޓަކައި އަހަރެމެން ހިއްވަރުދީ، މިޔަށްޓަކައި އަހަރެމެން ގުޅުންތައް ބާއްވަމުއެވެ.
މިދޫކޮށްފި މީހަކުމެ އަހަރެމެން ކާފަރުކުރަމެވެ.
އަދި ﷲ އާއި އަޅުކަން ކުރުމުގައި ޝަރީކު ކުޅައުމުގެ މައްޗަށް އަހަރެމެން އިންޛާރުދެމެވެ.
މިޔަށްޓަކައި އަހަރެމެން ރުޅިއައިސް، މިޔަށްޓަކައި އަހަރެމެން ޢަދާވާތްތެރިވަމެވެ.
މިކަންކޮށްފި މީހަކުމެ އަހަރެމެން ކާފަރުކުރަމެވެ.
މިއީ ފަހެ އަހަރެމެންގެ ދަޢުވަތެވެ.
މިއީ އަހަރެމެންގެ ދީނެވެ.
އަދި މުޅިޢާލަމާއި އަހަރެމެންނާއި މިހަނގުރާމަކުރެވެނީ ހަމައެކަނި މިސަބަބަށްޓަކައެވެ.

-ޝައިޚް އަލް ޢަދްނާނީ –

ވީޑިއޯގެ ނަން: [ބޭޒާރުވުމުގެ ޝާމް]
ދިގުމިން: 1 މިނެޓް 54 ސިކުންތު.
ޝާއިޢުކުރީ: އަލް މުރާބިޠޫން މީޑިއާ
ބަސް: ދިވެހި
އެކްސްޓެންޝަން: mp4.
ޢާއްމު ފައިލް ސައިޒް: 185MB

ލިންކުތައް: HD version (185M)
archive.org/download/Faleehathuge_Shaam…ogg (8.3MB)
archive.org/download/Faleehathuge_Shaam…

Archive page
archive.org/details/Faleehathuge_Shaam

(އޮންލައިންކޮށް ބެއްލެވުމަށް)

OpenLoad (20MB)
openload.co/f/ysuGQ27BC5I/Beyzaaruge_Sh…

Filebebo (HD 185MB)
filebebo.com/d/329hqrvnxdtd

Streamango
streamango.com/f/nqcqbppdbabnalnk/Beyza…

Zippyshare
www111.zippyshare.com/v/H6MLqhHE/file.html

Others
userscloud.com/tqhtkiioaba7
clicknupload.org/wfhok7vf8f9q
wayupload.com/o3a9s41ps2ye.html
filecloud.io/r7nmsgq6c
www.oboom.com/3C1BKH1M

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....