ގިޞާޞްގެ ގޮތުގައި އަލިފާނުން މީހުން އެންދުމުގެ ޙުކުމް

ތުރުކީ ފަދަ ޤައުމު ތަކުން ވައިގެ ހަމަލާ ދީފައި ދާއިރު، އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ އެމްބިއުލާންސް ތަކަށް އެރުވެނީ ކުދިންގެ ފައިބުރި ތަކެވެ. ނޫނީ ގޮހޮރު ތަކެކެވެ. ނޫނީ ދަތްދޮޅި އެކަންޏެވެ. ބާކީ އޮތްބައި އޮންނާނީ ޗަސް ވެފައެވެ. ނޫނީ އަނދައިގެން ގޮސްފައެވެ. އެމެރިކާ އިން މުސްލިމުން މަރަން ޢަރަބި ވެރިންނާ ގުޅިގެން މި ހެދި ކޯލިޝަނުން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެތައް އަންހެނުންނާއި، މުސްކުޅިންނާއި ކުޑަކުދިން މަރު ނުވާ ދުވަހެއް މަދުވާނެއެވެ. އެ ޚަބަރުތައް ލިޔާނީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ އެ މުސްލިމުންގެ ޙައްޤުގައި ތެދުވާނީ ކޮންބައެއް ހެއްޔެވެ؟ ނަމަވެސް ކާފަރެއްގެ ފަޔަށް ކައްޓެއް ހެރޭއިރަށް ކުރިން ތަންތަނަށް ވަދެ ފިލާފަތިބި އެންމެން ހޮރުތަކުން ނިކުމެ ހޭރެން ފަށައެވެ.

އިސްލާމީ ދަޥްލަތަށް ބޮން އަޅަން ޖެޓެއްގައި އުޅުނު ޕައިލެޓް، އެ ޖެޓް ވައްޓާލުމަށްފަހު އަތުލައި ގަނެވުނެވެ. އަދި އޭނާ އެ ހުރިހައި ދުވަހު ބޮން އެޅި ތަންތަން ހާމަކޮށް، އެކަންކަމަށް އިއުތިރާފްވެސް ވިއެވެ. އޭގެ ފަހުން ދަޥްލަތުގެ ކޯޓުން އޭނަގެ މައްޗަށް އަލިފާނުން އަންދައި މެރުމަށް ޙުކުމް ކުރިއެވެ. އަދި ހަމަ މިފަދައިން ތުރުކީ އަށް ނިސްބަތްވާ 2 ސިފައިންގެ މީހަކުވެސް އަންދާލެވުނެވެ. ކީއްވެތޯ އެވެ؟ ތުރުކީން ހުއްޓުމެއްނެތި ދެމުންދާ ވައިގެ ހަމަލާ ތަކުގެ ސަބަބުން ޚިލާފަތުގެ ޙަލަބު ވިލާޔަތުގެ [އަލް ބާބް] ސިޓީގައި ވަރަށް ގިނަ މުސްލިމް ކުޑަ ކުދިންނާއި އަންހެނުން ވަނީ މަރުވެ ގޮސްފައެވެ.

ތިރީގައި ވަނީ ވައިގެ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން 2 ހަފްތާ ވަރުތެރޭ އެ ސަރަޙައްދުން މަރުވި ބައެއް ކުދިންނާއި އާއިލާ ތަކުގެ ފޮޓޯތަކެވެ. (ބޮޑުކޮށް ބެއްލެވުމަށް ފޮޓޯއަށް ފިއްތަވާލައްވާ!)

އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތެވެ. މި އުންމަތުގެ ޢިލްމުވެރިންނާއި ކުރީގެ ސަލަފުއް ޞާލިޙުންގެ މެދުގައި އެއްވެސް ޚިލާފެއް ނުވެއެވެ. ކުއްފާރުންނާ ބައިވެގެން، މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރާ ބަޔަކު ދީނުން ބޭރުވެ މުރުތައްދު ވާނެއެވެ. އެއީ އެމީހެއްގެ ދުލުން ބައިވި ކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެ. އަދި ޤަލަމުން ބައިވި ކަމުގައި ވިޔަސް މެއެވެ. އެއީ ކިތަންމެ ދިގު ތުނބުޅިއެއްލާފަ ހުރިމީހެއްނަމަވެސް މެއެވެ. ނުވަތަ އެމީހަކަށް ކިތަންމެ ރީތި ޢަރަބި ނަމެއް ކިޔަސްމެއެވެ. ނުވަތަ ކިތައްމެ ބާރަށް ތިމަންމެންނަ އަކީ މުސްލިމެކޭ ބުނިކަމުގައި ވިޔަސް މެއެވެ. މިސަބަބާއި ހުރެ، (އަދި މިނޫންވެސް ބައެއް ސަބަބުތަކާއި ހުރެ، މިސާލަކަށް ﷲ ގެ ޙުކުމްތައް ބަދަލުކޮށް އަމިއްލަ ވަޟުޢީ ޤާނޫނުތައް ހަދައިގެން އެ ޙުކުމް ތަކުގެ މައްޗަށް ޙުކުމް ކުރުމުގެ ސަބަބުން) މިހާރު މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރުމަށް އެމެރިކާ އާއި އެކީ ކޯލިޝަން ހަދާފައިވާ ހުރިހާ ޤައުމުތަކުގެ ވެރިންނާއި، އެމީހުންގެ ލަޝްކަރުތަކުގެ ސިފައިންވަނީ މުރުތައްދުވެފައެވެ.

ނަބަވީ މަންޙަޖުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ އިސްލާމީ ޚިލާފަތުން މިފަދަ ނުބައި އަނިޔާވެރިންގެ ފުށުން ބަދަލު ހިފަމުން ދަނީ މުޙައްމަދު ؛ ވެސް އެފަދަ މީހުންނާ ދޭތެރޭ ބަދަލު ހިއްޕެވި ގޮތަށެވެ. އަދި އަބޫ ބަކުރުގެފާނާއި، ޢުމަރުގެފާނާއި، ޢަލީގެފާނާއި ޚާލިދު ބުނު ވަލީދު މެން ފަދަ ބޭކަލުންވެސް ބަދަލު ހިއްޕެވި ގޮތަށެވެ. އެބޭކަލުން ފަދައިން ކުއްފާރުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެތިކަން އުފައްދަތެވެ. އަދި އަލިފާނުން މަރާލެވެނު މުސްލިމުންގެ ޙައްޤުގައި އަލިފާނުން ޤިޞާޞް ހިފައެވެ. ނަފުސަކަށް ނަފުސެކެވެ! ލޮލަކަށް ލޮލެކެވެ! ނޭފަތަކަށް ނޭފަތެކެވެ! ކަންފަތައް ކަންފަތެކެވެ! ދަތަކަށް ދަތެކެވެ!

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....

ޙިޔާލު

  1. Salaam alaikum. Thi akhun haqqu meesthakunnah olhunfiluvadheyn thikuraa masaikathugaa Allah subhaanahu watha aalaa barakaai lahvaashi adhi dawlatul islaam ah nasr dhehvaa baaru veri koh dhehvaa dheyve. Allahumma Aameen. Mi article ge PDF eh libeyne gotheh hadhaidhevidhaanetha? JazaakAllah khairan